Συμβαίνει τώρα
Αρχική > Επιχειρήσεις > Τεράστιο το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων της Δ. Μακεδονίας που επλήγησαν από την πανδημία για το πρόγραμμα ενίσχυσης – ΌΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ

Τεράστιο το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων της Δ. Μακεδονίας που επλήγησαν από την πανδημία για το πρόγραμμα ενίσχυσης – ΌΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ

Κοινοποίησε το....
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Print this page
Print
Email this to someone
email

– Παράταση αιτήσεων υποβολής και αύξηση προϋπολογισμού ζητούν επιχειρήσεις και φορείς

Τεράστιο το ενδιαφέρον που επιδεικνύουν οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις για τη Δράση ενίσχυσης των επιχειρήσεων της Δυτικής Μακεδονίας που επλήγησαν από τον Covid-19.

Μετά και το πρόσφατο lockdown στην Κοζάνη αλλά και γενικότερα λόγω του αυξημένου επιδημιολογικού φορτίου στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας τα Επιμελητήρια και οι φορείς της Περιφέρειας ζητούν την παράταση της καταληκτικής προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων που ως γνωστό λήγει στις 26 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 15:00, αλλά και τη γενναία αύξηση της διαθέσιμης δημόσιας δαπάνες των 10 εκ. ευρώ.

Για την μέχρι τώρα κίνηση που καταγράφεται ο Υπεύθυνος Δημοσιότητας και Πληροφόρησης της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ/ΕΦΕΠΑΕ (Ο Ενδιάμεσος Φορέας που έχει την ευθύνη υλοποίησης της Δράσης σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας) κ. Ιωάννης Τσιτσόπουλος με τον οποίο ήρθαμε σε επαφή μας ανέφερε τα εξής :

«Τηλεφωνικά όσο και μέσω της ιστοσελίδας μας τόσο τα κεντρικά μας γραφεία στη Θεσσαλονίκη όσο και η ΑΝΚΟ που είναι το παράρτημα μας στη Δυτική Μακεδονία δεχόμαστε καθημερινά εκατοντάδες τηλεφωνήματα και μηνύματα από τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας που θέλουν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα και τους οποίους εξυπηρετούμε. Επίσης υποψήφιοι επικοινωνούν και με τα τοπικά Επιμελητήρια.  Παράλληλα έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ και της ΑΝΚΟ χρήσιμο βοηθητικό ενημερωτικό υλικό, όπως :

•Συχνές ερωτήσεις-Απαντήσεις επί της Πρόσκλησης της Δράσης.

  • Εγχειρίδιο Εγγραφής-Εισόδου στο ΠΣΚΕ για την υποβολή πρότασης.

•Αναλυτικός Πίνακας των επιλέξιμων ΚΑΔ της Δράσης.

•Εγχειρίδιο Υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ.

•Eνδεικτικά Υποδείγματα Δικαιολογητικών και Υπεύθυνων Δηλώσεων για την υποβολή τους με την αίτηση χρηματοδότησης,

Με τον τρόπο αυτό οι υποψήφιοι έχουν μία ολοκληρωμένη εικόνα της Δράσης προκειμένου να υποβάλλουν επιτυχώς το αίτημά τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Πρόσκλησης.

.

Επιπλέον ο κ. Τσιτσόπουλος τονίζει «Το γεγονός ότι το πρόγραμμα είναι απόλυτα στοχευμένο σε μία κατάσταση που βιώνουν πραγματικά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Δυτικής Μακεδονίας, η πληθώρα των επιλέξιμων για χρηματοδότηση κωδικών δραστηριότητας καθώς και ότι η ενίσχυση στις επιχειρήσεις αφορά σε μη επιστρεπτέα επιχορήγηση κεφαλαίου κίνησης το κάνει πολύ ελκυστικό και άκρως ενδιαφέρον. Επίσης η αντικειμενική και συγκριτική αξιολόγηση, όπου ο υποψήφιος εφόσον δηλώσει σωστά τα στοιχεία του γνωρίζει εξ’ αρχής τη βαθμολογία του, η εμπειρία της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ στη διαχείριση και αξιολόγηση των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και η συνεργασία της με τα έμπειρα στελέχη της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας διασφαλίζουν την διαφάνεια και αντικειμενικότητα της διαδικασίας»

Η εφημερίδα «ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ» με τη βοήθεια της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ παρουσιάζει τα βασικά σημεία της Δράσης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID-19 ΣΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ».

1.Σκοπός

Οι επιχειρήσεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας αντιμετωπίζουν ανεπάρκεια ρευστότητας  και υφίστανται σημαντικές ζημίες λόγω των επιπτώσεων από τα μέτρα για τον περιορισμό της έξαρσης της νόσου COVID-19. Πρωταρχικός στόχος της παρούσας δράσης είναι να παρασχεθεί στοχευμένα, δημόσια στήριξη προκειμένου να διασφαλιστεί ότι στην αγορά θα υπάρξει επαρκής ρευστότητα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της νόσου COVID-19. Στο πλαίσιο αυτό, η συγκεκριμένη δράση αφορά την ενίσχυση των επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία, με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης ως κεφάλαιο κίνησης για την κάλυψη εξόδων τους.

2.Νομοθετικό Πλαίσιο

Η Δράση «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Δυτική Μακεδονία» χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» 2014-2020 του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με την με αρ. από 19.3.2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3.Φορείς Υλοποίησης της Δράσης

Η παρούσα Δράση υλοποιείται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΥΔ/ΕΠ-ΠΔΜ) με Ενδιάμεσο Φορέα τον ΕΦΕΠΑΕ (ειδικότερα τον αρμόδιο Εταίρο-Περιφερειακή Μονάδα του ΕΦΕΠΑΕ, ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ), με βάση το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την υλοποίηση του ΕΣΠΑ 2014-2020

4.Δικαιούχοι της Δράσης

Δικαιούχοι της ενίσχυσης, δηλ. επιχειρήσεις που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, είναι οι Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις που:

• κατά το έτος 2019 απασχολούσαν λιγότερους από 50 εργαζόμενους (Ε.Μ.Ε),

• νομίμως λειτουργούν στη Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας,

• έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν την 01/01/2019,

• δεν ήταν προβληματικές την 31η Δεκεμβρίου 2019,

• έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ της Πρόσκλησης και στον οποίο να δραστηριοποιούνται αδιαλείπτως τουλάχιστον από 31/1/2020 και έως την ημέρα υποβολής της πρότασης.

• λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα:

Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία,  Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Ν.Ε.Π.Α.,  Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως ισχύει, Συνεταιρισμός Δικηγορική Εταιρία του άρθρου 49 επ. του Ν. 4194/2013, Αστική Εταιρία Δικαστικών Επιμελητών Συμβολαιογραφικές Εταιρείες του Π.Δ. 284/1993 και Κοινωνία Αστικού Δικαίου

5. Αντικείμενο της Δράσης

Η δράση χρηματοδοτεί Κεφάλαιο Κίνησης των  επιχειρήσεων με τη μορφή της μη επιστρεπτέας επιχορήγησης.

Πιο συγκεκριμένα επιχορηγεί μια επιχείρηση με ποσό  ίσο με το 50% των εξόδων του 2019.  Το όριο επιχορήγησης είναι από 5.000 € κατ’ ελάχιστο έως 40.000,00€ μέγιστο. Δηλαδή δεν μπορούν να συμμετέχουν οι επιχειρήσεις με έξοδα κάτω από 10.000 € ενώ οι επιχειρήσεις με έξοδα πάνω από 80.000 € θα επιδοτηθούν με 40.000 €.  Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το παραπάνω ποσοστό (50%) προκύπτουν από το άθροισμα:

• Των Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης

• Των Αγορών Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης

• Του συνόλου των Ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση

• Του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε Αγροτικές-Βιολογικές δραστηριότητες)

• Διάφορα Λειτουργικά Έξοδα

Συγκεκριμένα ο υπολογισμός του αναλογούντος κεφαλαίου κίνησης (δημόσια χρηματοδότηση) προκύπτει από το άθροισμα των κάτωθι δηλωθέντων ποσών των πεδίων του έντυπου Ε3 του προηγούμενου έτους (χρήση 2019): 102, 202, 181, 281, 481, 185, 285, 485 πολλαπλασιαζόμενο  με 50%.

Η συνολική Δημόσια Χρηματοδότηση (Δ.Χ.) της πρόσκλησης, ανέρχεται σε  10.000.000 ΕΥΡΩ. Η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκή Ένωσης και με Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του ΕΠ/ΠΔΜ, ΕΣΠΑ 2014-202.

6.Κριτήρια Αξιολόγησης

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι απολύτως αντικειμενικά και ειδικότερα :

  • Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ) έτους 2019
  • Κέρδη προ Φόρων, Τόκων & Αποσβέσεων προς Κύκλο Εργασιών (EBIDA/Κ.Ε.) έτους 2019
  • Επίπτωση του Covid-19 στον Κύκλο Εργασιών της Επιχείρησης για το διάστημα 1/4/2020 έως 30/06/2020 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα 1/4/2019 έως 30/06/2019.

Πιο συγκεκριμένα:

Κριτήρια Αξιολόγησης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΚΡΙΤΗΡΙΟMAXMIN
Μονάδες ΕργασίαςΕΜΕ έτους 2019250
Δείκτης κέρδουςΚέρδη προ Φόρων, Τόκων & Αποσβέσεων προς Κύκλο Εργασιών (EBIDA/Κ.Ε.) έτους 2019150
Επίπτωση του Covid-19 στον Κύκλο Εργασιών της Επιχείρησης Κύκλος Εργασιών του διαστήματος από1/4/2019 έως 30/06/2019 (Α)προς το διάστημα1/4/2020 έως 30/06/2020 (Β)600

6. Καταβολή Δημόσιας Χρηματοδότησης

Το συνολικό αίτημα ελέγχου και η συνεπακόλουθη καταβολή της Δημόσιας Χρηματοδότησης θα πραγματοποιείται κατ’ επιλογή των δικαιούχων στο διάστημα από 01/01/2021 έως 31/03/2021.

Το αίτημα ικανοποιείται με την προϋπόθεση  ότι η επιχείρηση κατά την τελευταία μέρα του μήνα που προηγείται της αίτησης καταβολής (δηλαδή του αιτήματος ελέγχου) του κεφαλαίου κίνησης, απασχολούσε τον ίδιο αριθμό εργαζομένων με αυτόν που απασχολούσε κατά την αντίστοιχη ημερομηνία του προηγούμενου έτους.

7. Υποχρεώσεις Δικαιούχων

Το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης θα πρέπει να έχει αναλωθεί εντός του 2021. Τούτο θα αποδεικνύεται από το έντυπο Ε3 του έτους 2021. Επισημαίνεται ότι, μεταξύ άλλων, απαραίτητα δικαιολογητικά για την επιλεξιμότητα της πρότασης  είναι:

1)Γενικό Πιστοποιητικό (Μεταβολών για τις εταιρίες) τα οποία εκδίδονται από το ΓΕΜΗ

ή

2) α) Πιστοποιητικό περί μη κήρυξης σε πτώχευση ή περί μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή σε εξυγίανση ή σε άλλη διαδικασία συλλογικής διαδικασίας ικανοποίησης των πιστωτών.

και

β) Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξη σε πτώχευση, ή θέση σε αναγκαστική διαχείριση, ή θέση σε εξυγίανση ή σε παύση πληρωμών ή σε άλλη διαδικασία συλλογικής ικανοποίησης των πιστωτών.

Λόγω της απαίτησης έγκρισης των προτάσεων έως την 31/12/2020, που υπαγορεύεται από το προσωρινό πλαίσιο και προς αποφυγή καθυστερήσεων συνιστάται σε όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για την συμμετοχή τους στη Δράση να εκκινήσουν  άμεσα την διαδικασία για την έκδοση των ανωτέρω πιστοποιητικών.

8.Υποβολή αιτήσεων

Η δράση υλοποιείται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), είτε με απευθείας ενημέρωσή του, είτε με ενημέρωσή του μέσω διεπαφών. Η πρόσβαση στο ΠΣΚΕ παρέχεται στους δικαιούχους των ενισχύσεων μέσω της ιστοσελίδας www.ependyseis.gr/mis και οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται από τους τελευταίους υποχρεωτικά μέσω αυτού.  Δικαιούχος υποβάλλει στο ΠΣΚΕ και όλα τα απαιτούμενα από την Πρόσκληση δικαιολογητικά που αναφέρονται στο παράρτημα της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης.

Έναρξη υποβολής αιτήσεων : 2-10-2020

Καταληκτική προθεσμία υποβολής αιτήσεων : 26-10-2020 και ώρα 15:00

ΠΡΟΣΟΧΗ : Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ II που υποβάλλονται στο ΠΣΚΕ ηλεκτρονικά θα πρέπει να έχει συνολικό μέγεθος μικρότερο των 50 MB. Επιπλέον κάθε μεμονωμένο αρχείο θα πρέπει να είναι μικρότερο από 10 ΜΒ. Οι ανωτέρω περιορισμοί είναι υποχρεωτικοί. Για την διευκόλυνση των δικαιούχων είναι δυνατή η επισύναψη συμπιεσμένων αρχείων τύπου pdf, zip ή και rar.

9. Πληροφορίες-Επικοινωνία

Η πλήρης Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης έχει αναρτηθεί μεταξύ άλλων στις ιστοσελίδες της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚE (www.kepa-anem.gr), του ΕΦΕΠΑΕ (www.efepae.gr), της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (www.pdm.gov.gr) και στη Διαύγεια.

Για πληροφορίες και τυχόν διευκρινίσεις οι δικαιούχοι και λοιποί ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν

α) με τα αρμόδια στελέχη τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (9:00-13:30) στο τηλ. 2310-480.000 (Εσωτερικό 6) καθώς και στην ΑΝΚΟ (τηλ. 24610-24022 , [email protected], Παράρτημα ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ/ΕΦΕΠΑΕ στη Δυτική Μακεδονία)

β) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail): [email protected], [email protected]

γ) να υποβάλλουν τα τυχόν ερωτήματά τους και μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ερωτημάτων (Στείλε το ερώτημά σου), στην ηλεκτρονική διεύθυνση  https://kepa-anem.gr/steile-to-erotima-sou/

Eπίσης και τα Επιμελητήρια της Δυτικής Μακεδονίας μπορούν να βοηθήσουν στην ενημέρωση των υποψηφίων.

Κοινοποίησε το....
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Print this page
Print
Email this to someone
email

Στείλε μας Φωτογραφίες, Μηνύματα και Καταγγελίες στο [email protected]
sidiros
x

Check Also

Juwi Hellas για το μεγάλο έργο 204 MW στην ΠΕ Κοζάνης: Το μεγαλύτερο Φωτοβολταϊκό έργο στην Ελλάδα ξεκινά! – Συνέντευξη του CEO Τάκη Σαρρή

Κοινοποίησε το.... Facebook Twitter Print email Το μεγαλύτερο έργο της ΝΑ Ευρώπης. Ένας Φ/Β Σταθμός συνολικής ισχύος 204MW, μια επένδυση ...