Αρχική > Ατζέντα Προσλήψεων > Πρόσληψη Μουσικών (καλλιτεχνικού – διδακτικού) προσωπικού στο ∆ημοτικό Ωδείο Πτολεμαΐδας και στο παράρτημα στη ∆.Ε. Μουρικίου

Πρόσληψη Μουσικών (καλλιτεχνικού – διδακτικού) προσωπικού στο ∆ημοτικό Ωδείο Πτολεμαΐδας και στο παράρτημα στη ∆.Ε. Μουρικίου

Κοινοποίησε το....
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Print this page
Print
Email this to someone
email




subscribe!





Πρόσληψης Μουσικών (καλλιτεχνικού – διδακτικού) προσωπικού

με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

(ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)

ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 524/1980

στο Δημοτικό Ωδείο Πτολεμαϊδας και στο παράρτημα αυτού στην Δημοτική Ενότητα Μουρικίου

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

«Κοινωνικής Πολιτικής Πολιτιστικής Ανάπτυξης και Παιδείας»

του Δήμου Εορδαίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη μουσικών (καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επί ωρομισθία, συνολικού αριθμού σαράντα επτά (47) ατόμων για την κάλυψη των αναγκών της τρέχουσας χρονιάς (2019-2020) του Δημοτικού Ωδείου Πτολεμαϊδας και του παραρτήματός του στην Δημοτική Ενότητα Μουρικίου του ΝΠΔΔ «ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π» του Δήμου Εορδαίας  που εδρεύει στην Πτολεμαϊδα. Συγκεκριμένα:

 

Α/Α

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ-

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

ΠΕ/ΤΕ

 

ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ

 

ΠΕ

 

ΤΕ

 

ΔΕ

 

ΣΥΝΟΛΟ

1 Ανωτέρων Θεωρητικών Μαθημάτων  

1

    3   4
2 Υποχρεωτικών Θεωρητικών Μαθημάτων  

2

    4   6
3 Πιάνου 1   2 5   8
4 Πιανιστική Συνοδεία Οργάνων       1   1
5 Κλασσικής Κιθάρας 2     5   7
6 Ακορντεόν   1       1
7 Βυζαντινής Μουσικής       1   1
 

Α/Α

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ-

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

ΠΕ/ΤΕ

 

ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ

 

ΠΕ

 

ΤΕ

 

ΔΕ

 

ΣΥΝΟΛΟ

8 Βιολιού     2 2   4
9 Βιόλας       1   1
10 Βιολοντσέλου     1     1
11 Κοντραμπάσου       1   1
12 Φλάουτου     1 1   2
13 Κλαρινέτου     1     1
14 Σαξοφώνου 1         1
15 Τρομπέτας     1     1
16 Μονωδίας     1     1
17 Μουσικής Προπαιδείας 2         2
18 Μουσικοκινητικής 2         2
19 Κλασσικών Κρουστών – Ντραμς 1         1
20 Διεύθυνσης Χορωδίας 1         1

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό)

Κατηγορία Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & ειδικά) προσόντα
ΠΕ 1. Πτυχίο αντίστοιχης ειδίκευσης Τμημάτων Μουσικών Σπουδών αναγνωρισμένων Πανεπιστημίων ημεδαπής ή άλλης ισότιμης ανώτατης σχολής αλλοδαπής.
ΤΕ

 

1.        Πτυχίο ή Δίπλωμα αντίστοιχης μουσικής ειδίκευσης αναγνωρισμένου μη ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής (Ωδείου) ή πτυχίο μουσικής ειδικότητας του άρθρου 8 παρ. 5 του Ν. 2158/1993 (Α΄109) ή πτυχίο ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής  και

2.        Απολυτήριο εξατάξιου  Γυμνασίου ή Λυκείου της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής.

ΔΕ 1.      Απολυτήριο εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής  και

2.      Βεβαίωση περάτωσης σπουδών αντίστοιχου μουσικού αντικειμένου από αναγνωρισμένο μη ανώτατο εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής (Ωδείο).

Σημ. Σε περίπτωση μη υπαρχόντων υποψηφίων με την απαιτούμενη βεβαίωση, γίνονται δεκτοί υποψήφιοι με επαρκείς μουσικές γνώσεις προσηκόντως αποδεικνυόμενες (αρ. 1, παρ. ε, ΠΔ 476/81)

(για όλους τους κωδικούς θέσης) Τίτλοι σπουδών πέραν της ειδικότητας.

Καλλιτεχνική δραστηριότητα: Καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεδειγμένη: Συναυλίες (συμμετοχή σε ορχήστρα, συμμετοχή ως σολίστ, διεθνή καλλιτεχνική σταδιοδρομία, ρεσιτάλ, συναυλίες μουσικής δωματίου), ηχογραφήσεις, δισκογραφία, συνέδρια, εκδόσεις, διαλέξεις, σεμινάρια, συγγραφή σχετικού βιβλίου, δημοσιεύσεις, μελέτες, άρθρα, ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα, συστάσεις-διακρίσεις κλπ

Παιδαγωγικές Σπουδές: Από αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα εσωτερικού ή εξωτερικού, σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες. καθώς και από αναγνωρισμένες μη-μουσικές παιδαγωγικές σχολές και τμήματα πανεπιστημιακών ιδρυμάτων εσωτερικού ή του εξωτερικού.

Προϋπηρεσία στο αντικείμενο: Ως διδακτική εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στα μουσικά ιδρύματα εποπτείας Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε καθήκοντα συναφή προς το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων. Στην βεβαίωση πρέπει να αναγράφεται και ο αριθμός πρόσληψης του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ( για τα αναγνωρισμένα τμήματα)

 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Οι Υποψήφιοι θα πρέπει:

 1. 1. Να είναι Έλληνες πολίτες
 2. 2. Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι 18 έως 65 ετών

3.Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν.

4.Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του ν. 3584/07.

 1. 5. Οι άνδρες μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

Οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν συμμετοχή συμπληρώνοντας αίτηση στην οποία αναφέρουν ρητά τον κωδικό της θέσης που διεκδικούν. Έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση για έναν (1) κωδικό θέσης. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι μπορούν να συνάψουν μόνο μία σύμβαση με τον φορέα. Μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:

 

Α) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας
 2. Φωτοαντίγραφο των τίτλων των σπουδών τους συμπεριλαμβανομένης και της επιμόρφωσης. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, επίσημη μετάφραση αυτού στην ελληνική γλώσσα, όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις ( άρθρο 29 ΠΔ 50/2001). Τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύονται από τις νόμιμες μεταφράσεις . Οι τίτλοι σπουδών του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πράξη ή βεβαίωση του οικείου οργάνου (ΔΟΑΤΑΠ, ΔΙΚΑΤΣΑ) με την οποία αναγνωρίζονται ως ισότιμοι και αντίστοιχοι προς τίτλους που απονέμονται από τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής.
 3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, όπου δηλώνεται τυχόν απασχόληση σε Δημόσιο ή ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα (παράλληλη απασχόληση).
 4. Βεβαίωση προϋπηρεσίας στο αντικείμενο
 5. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ πρόσφατης έκδοσης. Αποκλείεται η απόδειξη με υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης και κάρτας ανεργίας.
 6. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης
 7. Βιογραφικό σημείωμα
 8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται:
 9. Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (μόνο για άνδρες) ή η νόμιμη απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής. Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλότητας του για την υπηρεσία που προορίζεται, ιδιαίτερα δε εάν τυχόν έχει καταδικαστεί λόγω ποινικού αδικήματος.
 10. Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη και
 11. Ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο Βούλευμα για κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 22 του Π.Δ/τος 611/77 εγκλήματα έστω και εάν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, καθώς και εάν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα.

 

Β) ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ

 1. Βεβαίωση τουλάχιστον πενταετούς προϋπηρεσίας στο αντικείμενο. Ως διδακτική εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στον δημόσιο ή στα ιδιωτικά μουσικά ιδρύματα εποπτείας Υπουργείου Πολιτισμού, σε καθήκοντα συναφή προς το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων.

Για όλες τις ειδικότητες η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής. Στην βεβαίωση πρέπει  να αναγράφεται και  ο αριθμός πρόσληψης του ΥΠ.ΠΟ.Τ ( για τα αναγνωρισμένα τμήματα).

 1. Αποδεικτικά καλλιτεχνικής δραστηριότητας: συναυλίες, (συμμετοχή σε ορχήστρα, συμμετοχή ως σολίστ, διεθνή καλλιτεχνική, σταδιοδρομία, ρεσιτάλ, συναυλίες μουσικής δωματίου), ηχογραφήσεις, δισκογραφία, συνέδρια, εκδόσεις, διαλέξεις, σεμινάρια, συγγραφή σχετικού βιβλίου, δημοσιεύσεις, μελέτες, άρθρα, ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα, συστάσεις-διακρίσεις κλπ.
 2. Προϋπηρεσία στον φορέα αποδεδειγμένη.

 

 

Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται με τη σειρά που εμφανίζονται στην ανακοίνωση και  γίνονται δεκτά, εφόσον κατατίθενται εμπρόθεσμα.

Οι επιτυχόντες θα προσληφθούν μόνο εάν υπάρχει διαθεσιμότητα σπουδαστών στο ειδικό αντικείμενο οργάνου ή υποχρεωτικού μαθήματος.

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση  και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ «ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π» Δήμου Εορδαίας, 25ης Μαρτίου 15, 50200 Πτολεμαϊδα, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού του Ν.Π.Δ.Δ.  (τηλ. επικοινωνίας: 2463350119). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Συμπληρωματικά στοιχεία θα γίνονται δεκτά μέχρι και τη λήξη της προθεσμίας υποβολής κατάθεσης της αίτησης.

 

Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών θα  πραγματοποιηθεί μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας σε δύο ημερήσιες εφημερίδες και συγκεκριμένα από τις 31/07/19 έως και 09/08/19.                      .

Παραλαβή των αιτήσεων θα γίνεται καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα-Παρασκευή και ώρες από 9.00 π.μ έως 13.00 μ.μ.

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

 • Η προκήρυξη να αναρτηθεί στο πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Εορδαίας.

2)Η περίληψη της προκήρυξης θα δημοσιευθεί στις  εφημερίδες  «Πτολεμαίος» & «Διαφάνεια»

(ΠΔ 524/80 ΦΕΚ 143/Α).

Η Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ

 

ΚΥΡΚΑ ΜΑΡΙΑ

                                                               ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

για τη σύναψη σύμβασης προσωπικού

ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 524/1980

στο Δημοτικό Ωδείο Πτολεμαϊδας και στο παράρτημα αυτού στην Δημοτική Ενότητα Μουρικίου

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

«Κοινωνικής Πολιτικής Πολιτιστικής Ανάπτυξης και Παιδείας»

του Δήμου Εορδαίας

Ανακοινώνει

Τη σύναψη σύμβασης Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με ένα (1) άτομο για την εκτέλεση του έργου «Καλλιτεχνική Διεύθυνση Ωδείου» συνολικής διάρκειας εννέα (9) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης)
Κωδικός

απασχόλησης

Τόπος εκτέλεσης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός

ατόμων

101 ΝΠΔΔ «ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π» (Δημοτικό Ωδείο και παράρτημα αυτού στην Δημοτική Ενότητα Μουρικίου) ΠΕ / ΤΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ – ΜΟΥΣΙΚΟΣ Εννέα (9) μήνες 1

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης)
  Τίτλος σπουδών

και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

Κατηγορία Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & ειδικά) προσόντα
 

 

 

ΠΕ / ΤΕ

 • 10-ετής διδακτική προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένα Ωδεία και Μουσικές Σχολές και Δίπλωμα Σύνθεσης ή Δίπλωμα Πιάνου ή Οργάνου Συμφωνικής Ορχήστρας ή Μονωδίας ή Κλασικής Κιθάρας και Πτυχίο Φυγής, του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης ή αναγνωρισμένου Μουσικού Εκπαιδευτηρίου της ημεδαπής ή Ανωτέρας ή Ανωτάτης Σχολής της Αλλοδαπής με αναγνωρισμένη ισοτιμία.
 • Ελλείψει Πτυχίου Φυγής ή 10-ετούς διδακτικής προϋπηρεσίας, Δίπλωμα Σύνθεσης ή Δίπλωμα Πιάνου ή Οργάνου Συμφωνικής Ορχήστρας ή Μονωδίας ή Κλασικής Κιθάρας και 10-ετής αποδεδειγμένη από παραστατικά στοιχεία καλλιτεχνική σταδιοδρομία.

Ως καλλιτεχνική σταδιοδρομία, νοείται η σύμπραξη με γνωστές ορχήστρες, ως σολίστ, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, η συμμετοχή σε ρεσιτάλ και θεσμοθετημένες μουσικές εκδηλώσεις και παραστατικά στοιχεία νοούνται σχετικά δημοσιεύματα, αναφορές, κριτικές και προγράμματα.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

Οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν συμμετοχή συμπληρώνοντας την σχετική αίτηση Μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

Α) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας
 2. Φωτοαντίγραφο των τίτλων των σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, επίσημη μετάφραση αυτού στην ελληνική γλώσσα, όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις ( άρθρο 29 ΠΔ 50/2001).
 3. Βεβαίωση 10ετούς διδακτικής προϋπηρεσίας σε αναγνωρισμένα Ωδεία και Μουσικές Σχολές. Ως διδακτική εμπειρία νοείται η απασχόληση με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στα μουσικά ιδρύματα εποπτείας του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ελλείψη αυτής, παραστατικά που να δικαιολογούν 10ετή καλλιτεχνική προϋπηρεσία. Ως καλλιτεχνική σταδιοδρομία νοείται η σύμπραξη με γνωστές ορχήστρες, ως σολίστ, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, η συμμετοχή σε ρεσιτάλ και θεσμοθετημένες μουσικές εκδηλώσεις και παραστατικά στοιχεία νοούνται σχετικά δημοσιεύματα, αναφορές, κριτικές και προγράμματα.
 4. Αποδεικτικά καλλιτεχνικής δραστηριότητας : συναυλίες, ρεσιτάλ, συναυλίες μουσικής δωματίου, ηχογραφήσεις, δισκογραφία, συνέδρια, εκδόσεις, διαλέξεις, σεμινάρια, συγγραφή σχετικού βιβλίου, δημοσιεύσεις, μελέτες, άρθρα, ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα, συστάσεις-διακρίσεις κλπ.
 5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 6. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, όπου δηλώνεται τυχόν απασχόληση σε Δημόσιο ή ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα (παράλληλη απασχόληση).
 7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται:
 • Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (μόνο για άνδρες) ή η νόμιμη απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής. Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλότητας του για την υπηρεσία που προορίζεται, ιδιαίτερα δε εάν τυχόν έχει καταδικαστεί λόγω ποινικού αδικήματος.
 • Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη και
 • Ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο Βούλευμα για κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 22 του Π. Δ/τος 611/77 εγκλήματα έστω και εάν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, καθώς και εάν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα.

Β) ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ

Σπουδές : : Θα ληφθούν υπόψη επιπλέον Πτυχία ή άλλοι τίτλοι σπουδών στο αντικείμενο της μουσικής

Προϋπηρεσία : Αποδεδειγμένη πενταετής (5-ετής) τουλάχιστον προϋπηρεσία σε θέση Καλλιτεχνικού Διευθυντή σε αναγνωρισμένα Ωδεία και Μουσικές Σχολές, όπου θα αναγράφεται η σχετική απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού.

Καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεδειγμένη από έγγραφα : Καλλιτεχνική δραστηριότητα νοείται η συμμετοχή ως σολίστ, μαέστρος, συνθέτης ή δημιουργός σε επαγγελματικές εκδηλώσεις  έγκριτων φορέων ( ΚΟΑ, ΚΟΘ, ΜΜΑ, ΜΜΘ, Λυρική Σκηνή, Φεστιβάλ Αθηνών κλπ) καθώς και η αποδεδειγμένη διεθνής καλλιτεχνική σταδιοδρομία.

Ηχογραφήσεις, Δισκογραφία, Συστάσεις -Διακρίσεις, Συμμετοχή σε Σεμινάρια κλπ.

Μουσικολογική δραστηριότητα (Ακαδημαϊκή και άλλη) αποδεδειγμένη από έγγραφα : Συμμετοχή και Ανακοινώσεις σε Συνέδρια, Εκδόσεις, Διαλέξεις, Σεμινάρια, Δημοσιεύσεις, Βιβλία, Μελέτες, Άρθρα, Συστάσεις -Διακρίσεις κλπ.

Ειδικά προσόντα : Διοικητική εμπειρία (θέση προϊσταμένου ή υπεύθυνου τμήματος ή σχολής).

Εμπειρία στην οργάνωση φεστιβάλ, συναυλιών και σεμιναρίων.

Προϋπηρεσία σε Πολιτιστικούς Φορείς, Οργανισμούς

Συνέντευξη:  Παιδαγωγική προσέγγιση, προσωπικότητα, μέθοδος διδασκαλίας, οργανωτικές ικανότητες.

 Επισήμανση : Λόγω των μεγάλων υποχρεώσεων που προκύπτουν καθημερινά σε σχέση με τα καθήκοντα του Καλ/κού Δ/ντή – Μουσικού, θεωρείται επιβεβλημένη η καθημερινή του παρουσία στις δομές των ωδείων, προϋπόθεση για την υλοποίηση της σύμβασης με τον ανάδοχο.

 

Η αξιολόγηση των υποψηφίων  θα γίνει από ειδική τριμελή επιτροπή του αρ. 4 του ΠΔ 524/80, που ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 97634/10-07-19 απόφαση του Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας.

Η επιτροπή θα καλέσει αυθημερόν τους υποψηφίους σε συνέντευξη. Οι υποψήφιοι θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά για την ημέρα της συνεδρίασης της επιτροπής.

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται με τη σειρά που εμφανίζονται στην ανακοίνωση και  γίνονται δεκτά, εφόσον κατατίθενται εμπρόθεσμα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση  και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ «ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π» Δήμου Εορδαίας, 25ης Μαρτίου 15, 50200 Πτολεμαϊδα, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού του Ν.Π.Δ.Δ.  (τηλ. επικοινωνίας: 2463350119). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων

Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών θα  πραγματοποιηθεί μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας σε δύο ημερήσιες εφημερίδες και συγκεκριμένα από τις 31/07/19 έως και 09/08/19 .                       .

Παραλαβή των αιτήσεων θα γίνεται καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα-Παρασκευή και ώρες από 9.00 π.μ έως 13.00 μ.μ.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

1)Η προκήρυξη να αναρτηθεί στο πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Εορδαίας.

2)Η περίληψη της προκήρυξης θα δημοσιευθεί στις  εφημερίδες  «Πτολεμαίος» & «Διαφάνεια»  (ΠΔ 524/80 ΦΕΚ 143/Α).

 

Η Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ

 

ΚΥΡΚΑ ΜΑΡΙΑ

 

 

 

 

Κοινοποίησε το....
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Print this page
Print
Email this to someone
email

Στείλε μας Φωτογραφίες, Μηνύματα και Καταγγελίες στο ptolemeos@e-ptolemeos.gr
sidiros
x

Check Also

ΔΕΗ: 26 προσλήψεις με δίμηνα στο ΛΚΔΜ

Κοινοποίησε το....FacebookTwitterPrintemail Δείτε επίσης στο E-PTOLEMEOS.GR: Το «καλάθι» που έπεσε κατά το χτεσινό εργατικό ατύχημα στον Άγιο Δημήτριο, όπου οι ...