Συμβαίνει τώρα
Αρχική > Ατζέντα Προσλήψεων > Πρόσληψη γιατρών για την κάλυψη αναγκών των ΚΑΠΗ και των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών του Δήμου Εορδαίας – Προκήρυξη

Πρόσληψη γιατρών για την κάλυψη αναγκών των ΚΑΠΗ και των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών του Δήμου Εορδαίας – Προκήρυξη

Μοίρασε το άρθρο...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Το ΝΠΔΔ «Κοινωνικής Πολιτικής Πολιτιστικής Ανάπτυξης & Παιδείας (ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π)» του Δήμου Εορδαίας  

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3812/2009.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4305/2014.
 3. Το Παράρτημα Γ΄ με θέμα «Αίτημα χορήγησης βεβαίωσης για σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου, με κάλυψη της δαπάνης από Κεντρικούς Αυτοτελής Πόρους» του ΝΠΔΔ προς το ΑΣΕΠ στα πλαίσια του προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2019.
 4. Την υπ’ αριθμ. 172/06-02-19 βεβαίωση ύπαρξης πιστώσεων.
 5. Την υπ’ αριθμ. 21256/14-02-19 εισηγητική έκθεση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας προς το ΑΣΕΠ για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου με κάλυψη της δαπάνης από Κεντρικούς Αυτοτελής Πόρους, στο ΝΠΔΔ «ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π» του Δ. Εορδαίας.
 6. Την υπ’ αριθμ. 3242/20-03-19 βεβαίωση του ΑΣΕΠ, ότι το υποβαλλόμενο αίτημα του Ν.Π. γίνεται δεκτό καθότι δεν υποκρύπτουν σχέση εξαρτημένης εργασίας και δεν καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.
 7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./209/35933/20-12-19 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ όπως ισχύει με την οποία εγκρίθηκαν για το ΝΠΔΔ «ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π.» του Δ. Εορδαίας δύο (2) συμβάσεις μίσθωσης έργου μέχρι ένα (1) έτος, σύμφωνα με το υποβαλλόμενο αίτημα στα πλαίσια του προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2019.
 8. Την υπ’ αριθμ. 3/20-01-20 απόφαση του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ με την οποία εγκρίνεται η πρόσληψη ενός (1) ΠΕ Ιατρού Παθολόγου και ενός (1) ΠΕ Ιατρού Παιδιάτρου για τις ανάγκες των ΚΑΠΗ και των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών αντίστοιχα, με σύμβαση μίσθωσης έργου από την υπογραφή της σύμβασης και έως 31/07/2020.
 9. Την υπ’ αριθμ. 13295/03-02-20 έγκριση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων, ειδικοτήτων ενός (1) ΠΕ Ιατρού Παθολόγου και ενός (1) ΠΕ Ιατρού Παιδιάτρου για την κάλυψη αναγκών των ΚΑΠΗ και των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών του Δήμου Εορδαίας αντίστοιχα.

 

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ
ΠΕ ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 31/07/2020 1
ΠΕ ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 31/07/2020 1

Το έργο που θα εκτελεστεί θα είναι:

α) Η παρακολούθηση της σωματικής υγείας, η παροχή υποδείξεων, ιατρικών συμβουλών, ιατρικών συνταγών – γνωματεύσεων, παραπομπή για ιατρικές εξετάσεις σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα και μέτρα για την σωματική και ψυχική υγεία των μελών των ΚΑΠΗ του ΝΠΔΔ.

β) Η παρακολούθηση της σωματικής υγείας, η ιατρική συμβουλευτική και η λήψη μέτρων που θα διασφαλίζουν την υγεία των φιλοξενούμενων βρεφών και νηπίων στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του ΝΠΔΔ του Δήμου Εορδαίας.

Το ανωτέρω έργο δεν ανάγεται στο κύκλο καθηκόντων του προσωπικού που υπηρετεί στο Ν.Π.Δ.Δ.

Οι υποψήφιοι  πρέπει να είναι ηλικίας από 35 έως 65 ετών και να έχουν δικαίωμα συνταγογράφησης για ασφαλισμένους στον ΕΟΠΥΥ

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση  και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ “ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π” Δήμου Εορδαίας, 25ης Μαρτίου 15, 50200 Πτολεμαϊδα, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού του Ν.Π.Δ.Δ. (τηλ. επικοινωνίας: 2463350119). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων  τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1.Αίτηση

2.Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (δυο όψεις).

3.Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης

4.Τίτλους σπουδών

5.Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος

6.Άδεια λήψης τίτλου ειδικότητας Παθολόγου

7.Εμπειρία

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας σε τοπική εφημερίδα και της ανάρτησής της  στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και συγκεκριμένα από τις 07/02/20 έως και 17/02/20.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

 • Η προκήρυξη να αναρτηθεί στο πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Εορδαίας.
 • Η περίληψη της προκήρυξης θα δημοσιευθεί στις εφημερίδες «Πτολεμαίο» & «Διαφάνεια»

 

       Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ

 

 

                        ΠΡΑΠΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Μοίρασε το άρθρο...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email

Στείλε μας Φωτογραφίες, Μηνύματα και Καταγγελίες στο [email protected]
kotzampasis

Συντάκτης: e-ptolemeos team