Αρχική > Ατζέντα Προσλήψεων > Εργασία: Πρόσληψη παιδιάτρου στο Δήμο Γρεβενών

Εργασία: Πρόσληψη παιδιάτρου στο Δήμο Γρεβενών

Κοινοποιήστε το άρθρο...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Print this page
Print

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.∆.∆. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ» ανακοινώνει την πρόθεση του Ν.Π.∆.∆. «Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισµού ∆ήµου Γρεβενών» να συνάψει σύµβαση µίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.∆.∆. µε αντικείµενο την κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν από την υλοποίηση της δράσης «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής» έτους 2018-2019, την ιατρική εξέταση όλων των παιδιών των παιδικών σταθµών και την παρακολούθηση της ανάπτυξης τους, την τήρηση των ατοµικών καρτελών και τον έλεγχο των βιβλιαρίων υγείας των παιδιών, συµβουλευτική υποστήριξη των παιδαγωγών, υπόδειξη µέτρων που πρέπει να ληφθούν για την υγιεινή των παιδιών και την υγειονοµική κατάσταση των σταθµών, διατροφικές συµβουλές, ενηµερωτικές οµιλίες στους παιδαγωγούς και γονείς, σε συνεργασία µε τον Πρόεδρο, την Προϊσταµένη και το παιδαγωγικό προσωπικό. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ένας (1) ΠΕ Ιατρών-ειδικότητας Παιδιάτρου ως εξής:

ΠΕ Ιατρών ειδικότητας Παιδιάτρου

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.∆.∆. «Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισµού ∆ήµου Γρεβενων», Αυτοτελές Τµήµα ∆ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών, Μεγ.Αλεξάνδρου 79, Τ.Κ. 51100 Γρεβενά, υπόψη κ. Γεωργίου Μπακαϊµη και κας Μαρίας Γρηγοριάδου, τηλέφωνο επικοινωνίας 2462022627.

Προκήρυξη 

 

Πηγή: e-dimosio.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Print this page
Print
Στείλε μας Φωτογραφίες, Μηνύματα και Καταγγελίες στο ptolemeos@e-ptolemeos.gr
kotzampasis

Συντάκτης: e-ptolemeos team