Αρχική > Τοπική Επικαιρότητα > Επιστολή ειρήνευσης των πατέρων της Ι.Μ. Αγίας Παρασκευής πρός τον σεβ. μητροπολίτη Φλωρίνης Θεόκλητο

Επιστολή ειρήνευσης των πατέρων της Ι.Μ. Αγίας Παρασκευής πρός τον σεβ. μητροπολίτη Φλωρίνης Θεόκλητο

Κοινοποιήστε το άρθρο...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Print this page
Print

Οι πατέρες της Ι.Μ. Αγίας Παρασκευής έστειλαν επιστολή ειρήνευσης στον Σεβ. Μητροπολίτη Φλωρίνης η οποία εστάλη πριν από ένα μήνα στον σεβασμιώτατο.

Ἀκολουθεῖ ἡ ἐπιστολή:

Σεβασμιώτατε,

Εἰςἔνδειξινκαλῆς θελήσεως καίἐπιδιώκοντεςτήνεἰρήνευσιντῆς διά λόγους Πίστεως διενέξεως μεταξύ ὙμῶνκαίτῆςἹερᾶςΜονῆςἡμῶν, ἀποσύρομεντήνὑποβληθεῖσανεἰςτήνἹεράνΣύνοδονΚανονικήνΜήνυσιν καθ’Ὑμῶν, ἀναμένοντεςκαίτήν παρ’ Ὑμῶνἀνάλογονπρόθεσιν.Ὡςἐκ τούτου, ἀποστέλλουμετήνπαροῦσανἐπιστολήν-δήλωσινἴναπροβῆτεεἰς τίς δέουσες ἐνέργειεςπρόςτήνἹεράνΣύνοδον.

Ἐπίσηςδηλώνομενὅτιδένσυμφωνοῦμεμέὅσουςὑποστηρίζουνὅτι ἡ Ἀποτείχισιςεἶναι «ὑποχρεωτική», καί γι’ αυτόν τόν λόγοκαταδικάζουνκαίὀνειδίζουναὐτούς πού δένἀποτειχίστηκαν, ὅπωςκαίὅσουςἀποτειχίστηκανἀλλάἐφαρμόζουνἕναεἶδοςΟἰκονομίαςχάριν τοῦ πληρώματος τῆςἘκκλησίας. Ἀκόμη, ἀποστασιοποιούμεθαἀπόἀκραῖες θέσεις πού ὑποστηρίζουνὅτιοἱ δέκα αὐτοκέφαλεςἘκκλησίες, πού συμμετεῖχανεἰςτόἀντικανονικόνΣυνέδριοντῆς Κρήτης,ἔχουνἀποκοπῆἀπότήνἘκκλησίανκαίὅτιοἱἀρχιερεῖς πού ἀποδέχονταιτήνψευδοσύνοδοἔχουνἐκπέσειτοῦἀξιώματός των. Μόνον ὅτανἕναςἐπίσκοποςκαταδικασθῆ τελεσιδίκως ἀπόὀρθόδοξονΣύνοδον,ἐκπίπτειτοῦἀξιώματός του.Τονίζουμε ὅτιἀποτειχιζόμεθαἀπότήναἵρεσινκαίὄχιἀπότήνἘκκλησίαν, ὅπωςμᾶςκατηγοροῦν.

Σεβασμιώτατε, δέν προχωρήσαμε εἰςτήνπαῦσιντοῦὙμετέρουμνημοσύνουἐπειδήθεωροῦμεἑαυτούς «ἁγιωτέρους» Ὑμῶν ἤτῶνλοιπῶνἀρχιερέωνκαί προκαθημένων τῆςὈρθοδόξουἘκκλησίας, ἀλλάἐπειδήθεωροῦμετήνὉμολογίαντῆςΠίστεως ―ἐνκαιρῷτῆςπροκειμένηςαἱρέσεως― ὡς βάσιν καίπροϋπόθεσιντῆςπνευματικῆςζωῆς διά τήνσωτηρίαντῶνψυχῶν μας.

Εἰςαὐτόντόν καλόν ἀγῶνατῆςὈρθοδοξίαςθεωροῦμεσυναγωνιστάςκαί τούς πατέρας ἐκείνους πού μπορεῖνάμή προέβησαν ἀκόμηεἰςτόἱεροκανονικόνβῆματῆςἀποτειχίσεως, πού εἶναιὑψηλή μορφή Ὁμολογίας, ἀλλάἀναγνωρίζουντόνἀγῶνα μας, πονοῦν, ἀγωνιοῦνκαί διαμαρτύρονται κατά τῆς συγχρόνου αἱρέσεως πού πλήττει τήνἘκκλησίαν. «Ὃςγὰροὐκἔστι καθ” ἡμῶν, ὑπὲρἡμῶνἐστιν» (Μάρκ. 9,40).

Παρακολουθοῦμε, Σεβασμιώτατε, τόντελευταῖον καιρόντάς δημοσίας παρεμβάσεις Σας καίκατανοοῦμετήνεὐαισθησίανΣαςδιάτάἐθνικάμας θέματα, ἀλλάτόζήτηματῆς Πίστεως εἶναιἀσυγκρίτωςσπουδαιότερον. Πρό δύο ἐτῶνεἰςτόΚολυμπάριτῆς Κρήτης συνετελέσθη προδοσία τῆςὈρθοδοξίας! Οἱμητροπολῖται, κατά τήνεἰςἐπίσκοπονχειροτονίαν των,δέν δίδουν φρικτάςὑποσχέσειςπρόςτόν Θεόν ὅτιθάπροασπισθοῦντάἐθνικάμας δίκαια, ἀλλάὅτιθάὑπερασπισθοῦντήνὈρθόδοξονΠίστιν.

Πληροφορηθήκαμε ὅτι σέ ὁμιλίαΣας πρόὀλίγωνἡμερῶνεἰςτόχωρίονΔροσερόνἘορδαίαςἐκφράσατετόνψυχικόνπόνον πού νιώθετε ἐξαἰτίαςτῆςδιακοπῆςτῆςἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας τῆςἡμετέραςἹερᾶςΜονῆς μεθ’ Ὑμῶν. Σεβασμιώτατε, γνωρίζετε πολύ καλά ὅτιΣᾶςἀγαποῦμεκαίἔχομεὅληντήνκαλήνδιάθεσιννάἐπαναφέρωμετήνμνημόνευσιντοῦὀνόματόςΣας κατά τάςἡμετέραςἱεράςἀκολουθίας. Ὅμως, ἀναμένομενἀπόἘσᾶςνά πράξετε ἔργα πού θά καταδείξουν ὅτιτό πένθος πού νιώθετε εἶναι κατά Χριστόν.Περιμένομε νά προχωρήσετε σέ θεάρεστες ἐνέργειες πού θά χαροποιήσουν τόνΟὐρανόν,θάεὐφράνουν τούς Ὀρθοδόξουςκαίθάκαταισχύνουν τούς κακοδόξους.

Σεβασμιώτατε, ἄντό θέλατε,θά μπορούσατε νά λάβετε ὑπ’ ὄψινκαίτόνπόνονἡμῶντῶνἁμαρτωλῶνκαίτόνσκανδαλισμόντοῦ «μικροῦ ποιμνίου», τῶνἐλαχίστωνἀδελφῶντοῦΧριστοῦ. Θά μπορούσατε νά προσμετρήσετε τήνὀδύνηνκαίτόνσκανδαλισμόν πού προέρχεται ἀπότήνἀναγνώρισινμιᾶςαἱρετικῆς Συνόδου, κύριος συντελεστής τῆςὁποίαςἦτανἐκεῖνοςτόνὁποῖονσυνεχίζετε νά μνημονεύετε, ἐνώπιοντοῦΘεοῦκαίτῆςἘκκλησίας Του, ὡς «ὀρθοτομοῦντατόνλόγοντῆςἀληθείας» τοῦΧριστοῦ, ἐνῶαὐτόςπροωθεῖτά σχέδια τοῦἀντιχρίστουΟἰκουμενισμοῦκαίτῆς Νέας Τάξεως Πραγμάτων.

Πάτερ Θεόκλητε, ὅσονδένδιαφοροποιεῖσθεἀπό τούς Οἰκουμενιστάς, δίδετε τήνεἰκόναὅτι συμπορεύεσθε μετ’ αὐτῶν. Προσευχόμεθανά πράξετε τά θεάρεστα, ὥστενάἐπαναφέρομεντήνὙμετέρανμνημόνευσιν. Εἰς κάθε περίπτωσιν,ἀναμένομεννάοἰκονομήση ὁ Κύριος ὅπωςσυνέλθη μία ἀληθινάΠανορθόδοξος Σύνοδος ―μέἐπισκόπους πού δένθάεἶναι «γλάστρες»,ὃπως σοφά τόεἴπατε― ἡ ὁποίαθάκαταδικάσητόνΟἰκουμενισμόνκαί τούς φορεῖς του.

Σεβασμιώτατε, μετά τήνληστρικήνΣύνοδονἐπληγώθη πολύ τόΣῶματῆςἘκκλησίαςἡμῶν,καίεὐθυνόμεθαὅλοι. Διάτοῦτοκαίὀφείλομεννάπράξωμεντόκαθῆκονμας,ὥστε ὁ Κύριος νάλυπηθῆτόνλαόν Του καίνάδαμάσητήν καταιγίδα τοῦΟἰκουμενισμοῦ πού ταλαιπωρεῖἐδῶκαίἕναναἰώνατήνἘκκλησίαν Του, «ἣνπεριεποιήσατοδιὰτοῦἰδίουαἵματος» (Πράξ. 20,28).

Μετά τῆςἐνΧριστῷἀγάπηςκαίἀληθείας,

ἀρχιμ. Μάξιμος Καραβᾶς

ἀρχιμ. ἸγνάτιοςΚαλαϊτζόπουλος

μοναχός ΕὐδόκιμοςΧούντρης.

 

 

Κοινοποιήστε το άρθρο...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Print this page
Print
Στείλε μας Φωτογραφίες, Μηνύματα και Καταγγελίες στο ptolemeos@e-ptolemeos.gr
kotzampasis

Συντάκτης: e-ptolemeos team