Συμβαίνει τώρα
Αρχική > Ατζέντα Προσλήψεων > Δήμος Εορδαίας: Μία (1) θέση ειδικού συμβούλου για θέματα παρακολούθησης της εφαρμογής της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των Α.με.Α

Δήμος Εορδαίας: Μία (1) θέση ειδικού συμβούλου για θέματα παρακολούθησης της εφαρμογής της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των Α.με.Α

Μοίρασε το άρθρο...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 163 Ν. 3584/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  3. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Εορδαίας (Φ.Ε.Κ. 823/Β’/09-03-2013) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικού συμβούλου για θέματα παρακολούθησης της εφαρμογής της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των Α.με.Α σε επίπεδο ΟΤΑ Α” βαθμού, υπό την εποπτεία του Δήμαρχου.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

  • Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα παραπάνω γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται  ότι πληρούνται.
  • Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής. 
  • Καλή γνώση της αγγλικής  γλώσσας. 
  • Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η κατοχή Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.
  • Προηγούμενη εμπειρία σε θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης.
  • Προηγούμενη ενασχόληση σε θέματα ή προγράμματα Α.με.Α.

Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:

Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

 Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Η παρούσα δημόσια γνωστοποίηση να δημοσιευθεί  σε μια ημερήσια τοπική εφημερίδα, να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας του Δήμου Εορδαίας, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Εορδαίας και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.  

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την τελευταία δημοσίευση της παρούσης  στα γραφεία της υπηρεσίας μας στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού  Υγιεινής & ασφάλειας εργαζομένων  (Ισόγειο γραφείο 3 τηλ. 2463350130) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Δήμαρχος Εορδαίας

  Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς

Μοίρασε το άρθρο...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email

Στείλε μας Φωτογραφίες, Μηνύματα και Καταγγελίες στο [email protected]
kotzampasis

Συντάκτης: Βάσω Σάφη