Συμβαίνει τώρα
Αρχική > Πολιτική > Αυτοί είναι οι νέοι Αντιδήμαρχοι στον Δήμο Αμυνταίου

Αυτοί είναι οι νέοι Αντιδήμαρχοι στον Δήμο Αμυνταίου

Μοίρασε το άρθρο...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email


  Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α” 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α” 134).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Την υπ” αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση
ΥΠ.ΕΣ. «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της
Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει.»
4. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α”
87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ.
3 ε” άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α” 40), αναφορικά με την αντιμισθία.
5. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011
(αποφ. ΓΠ-191/20.3.2014 (Β’ 698) για τον Δήμο Αμυνταίου , σύμφωνα με τα οποία
ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 16.973 κατοίκους.
6. Το γεγονός ότι ο Δήμος Αμυνταίου έχει έξι (6) Δημοτικές Ενότητες.
7. Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να ορισθούν πέντε (5) Αντιδήμαρχοι.
8. την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019:Ορισμός Αντιδημάρχων.
9. Την με αριθμό 15187/4-9-2019 δήλωση ανεξαρτητοποίησης του Δημοτικού
Συμβούλου Δεμερτζίδη Στυλιανό από την δημοτική παράταξη «Δύναμη Ανανέωσης»
με την οποία είχε εκλεγεί στις δημοτικές εκλογές της 26ης Μαίου 2019.
10. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου. (ΦΕΚ 101/24-01-2019
τ. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α. Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου
Αμυνταίου, με θητεία από 06-09-2019 για ένα (1) έτος εντός της τρέχουσας
δημοτικής περιόδου και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:
1. τον κ. Μπάντη Ιορδάνη του Ζήση και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην και κατά
τόπον για την Δημοτική Ενότητα Αμυνταίου τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Καθ΄ ύλην :
 Την εποπτεία του προσωπικού των Διευθύνσεων Διοικητικών – Κοινωνικών και
Οικονομικών Υπηρεσιών.
 Την έκδοση πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης των
δημοτών.
 Την έκδοση βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας.
 Την έκδοση βεβαιώσεων Τ.Α.Π.
 Την έκδοση αποφάσεων μεταβολών Δημοτολογίου – Μητρώου Αρρένων.
 Την έκδοση των πράξεων των υπηρεσιακών και μισθολογικών μεταβολών του
προσωπικού του Δήμου εκτός των πράξεων μετάταξης ή απόσπασης από και προς
το Δήμο και των εκθέσεων αξιολόγησης των υπαλλήλων.
 Την θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής.
 Την Λειτουργία των Λαϊκών Αγορών και της εμποροπανήγυρης (σε ότι αφορά το
οικονομικό σκέλος).
 Την διαχείριση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των εν γένει θεμάτων που
συνδέονται με χρηματοδοτήσεις στα πλαίσια προγραμμάτων χρηματοδότησης
συνεπικουρούμενος από τον Αντιδήμαρχο κ. Κιοσέ Παναγιώτη.
 Την ευθύνη της σύσταση επιτροπής φιλικού διακανονισμού για την εξώδικη επίλυση
των διαφορών ανάμεσα σε προμηθευτές και καταναλωτές ή ενώσεις καταναλωτών.
 Την έκδοση των αδειών χρήσης κοινόχρηστου χώρου και διενέργειας διαφήμισης.
 Την ευθύνη διαχείρισης των δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων
και βοσκοτόπων στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου.
 Την επιβολή πρόστιμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες.
 Την λειτουργία του προγράμματος Διαύγεια.
 Την ευθύνη για την τήρηση των αρχών διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
όπως αυτές προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις.
 Την υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της
τρίτης ηλικίας, την εφαρμογή κοινωνικών προγραμμάτων, την υποστήριξη και
φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων, την πρόνοια απόρων και αστέγων, τις
δράσεις εθελοντισμού και τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, την
απασχόληση.
 Την εποπτεία και ευθύνη γενικότερα των αρμοδιοτήτων της Κοινωνικής Προστασίας
και Αλληλεγγύης που προβλέπονται στο άρθρο 75 του ν. 3463/06 περίπτωση ε΄
του ΚΔΚ και ιδίως τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, την έκδοση αποφάσεων,
πιστοποιητικών, επιδομάτων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων
οργανικών μονάδων του Δήμου.
 Την Συμβουλευτική Αγωγή και Δράσεις Νεολαίας, το Τοπικό Συμβούλιο Νέων, των
θεμάτων Νεολαίας, το Συμβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας, τη χορήγηση της
χρήσης – διάθεσης των αιθουσών και χώρων του Δήμου για Πολιτιστικές και
Κοινωνικές εκδηλώσεις.
 Τις αρμοδιότητες της παιδείας, του πολιτισμού και του αθλητισμού στον οποίο
περιλαμβάνεται, ιδίως τα οριζόμενα στο άρθρο 75 περίπτωση στ΄ του Ν. 3463/06
και τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων,
την επιβολή κυρώσεων, την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων
φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του
Δήμου.
 Την υποβολή εισηγήσεων προς το Δημοτικό Συμβούλιο, την Εκτελεστική Επιτροπή,
την Επιτροπή Ποιότητας, την Οικονομική Επιτροπή και τη Δημοτική Επιτροπή
Διαβούλευσης για θέματα της αρμοδιότητάς του.
και κατά τόπον:
 Την τέλεση Πολιτικών γάμων που γίνονται στην Δημοτική Ενότητα Αμυνταίου.
 Την θεώρηση αντιγράφου Ληξιαρχικής Πράξης θανάτου στην Δημοτική Ενότητα
Αμυνταίου
 Την έκδοση βεβαιώσεων ορεινών και μειονεκτικών περιοχών στην Δημοτική Ενότητα
Αμυνταίου.
2. τον κ. Κιοσέ Παναγιώτη του Χαρίλαου και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις
παρακάτω αρμοδιότητες:
 Την εποπτεία του προσωπικού της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος
και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.
 Την θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής.
 Τον ημερήσιο προγραμματισμό και συντονισμό των εργασιών που εκτελούνται από
το εργατοτεχνικό προσωπικό. Την τήρηση των μέτρων ασφαλείας που απαιτούνται
και τον έλεγχο του ωραρίου.
 Την υποβολή εισηγήσεων προς το Δημοτικό Συμβούλιο, την Εκτελεστική Επιτροπή,
την Επιτροπή Ποιότητας, την Οικονομική Επιτροπή και τη Δημοτική Επιτροπή
Διαβούλευσης για θέματα της αρμοδιότητάς του.
 Την έκδοση βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας.
 Την Λειτουργία των Λαϊκών Αγορών και της εμποροπανήγυρης (σε ότι αφορά την
νομιμότητα και την ασφάλεια κάθε κατασκευής των εκθετών).
 Την ευθύνη έργων συντήρησης και βελτίωσης του οδικού δικτύου της εδαφικής
περιφέρειας του Δήμου.
 Την ευθύνη κατεδάφισης των αυθαιρέτων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου.
 Την επιμέλεια της εφαρμογής και συντήρησης κατακόρυφης και οριζόντιας
σήμανσης των οδών καθώς και της εφαρμογής μέτρων για την αντιμετώπιση
κυκλοφοριακών προβλημάτων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου.
 Την ευθύνη εφαρμογής της νομοθεσίας που αφορά σε θέματα Αλιείας στην εδαφική
περιφέρεια του Δήμου.
 Την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού
ενδιαφέροντος, διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, λειτουργίας
μουσικής και άσκησης υπαίθριου εμπορίου, την παραχώρηση δικαιώματος
εκμετάλλευσης περιπτέρου, την ανάκληση παραχώρησης δικαιώματος
εκμετάλλευσης περιπτέρου, την ανάκληση προσωρινής άδειας εκμετάλλευσης
περιπτέρου, την ανάκληση μεταβίβασης άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου, την
εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου, την άδεια λειτουργίας
επιχείρησης παροχής υπηρεσιών διαδικτύου στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου
 Την διαχείριση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των εν γένει θεμάτων που
συνδέονται με χρηματοδοτήσεις στα πλαίσια προγραμμάτων χρηματοδότηση
συνεπικουρούμενος από τον Αντιδήμαρχο κ. Μπάντη Ιορδάνη.
 Την ευθύνη των δημοτικών Δασών, την προστασία και διαχείριση των υδάτινων
πόρων στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου.
 Την ρύθμιση της κυκλοφορίας, τον καθορισμό πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και
κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων
και γενικότερα τη λήψη μέτρων για την αποφυγή δυσμενών επιδράσεων στην
ασφάλεια της κυκλοφορίας, τις αρμοδιότητες στον τομέα των μεταφορών.
 Την επιμέλεια της συντήρησης, εξοπλισμού διαμόρφωσης, διαρρύθμισης και
εξωραϊσμού των κοινοχρήστων χώρων στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου,
(πεζόδρομοι, πλατείες, παιδικές χαρές με τα κατάλληλα όργανα κ.λπ.).
 Την ευθύνη παρακολούθησης του προγραμματισμού εκτέλεσης έργων στην
εδαφική περιφέρεια του Δήμου.
 Την εποπτεία και ευθύνη του Πολεοδομικού Σχεδιασμού και των αντίστοιχων
οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων πολεοδομίας,
χωροταξίας και χρήσεων γης, Πολεοδομικών Μελετών, Τοπογραφικών Εφαρμογών,
Οικοδομικών Αδειών και ελέγχου, Αυθαιρέτων, Τεχνικού Αρχείου Γραμματείας.
 Την ευθύνη του τομέα Ανάπτυξης, Οικολογίας, Ενέργειας και εναλλακτικών
μορφών ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας.
 Την επιμέλεια της συντήρησης και της ομαλής λειτουργίας των δημοτικών κτιρίων,
των σχολείων, των νομικών του προσώπων από τεχνικής άποψης.
 Τον συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας.
 Την ευθύνη κίνησης οχημάτων συνεπικουρούμενος από τον Αντιδήμαρχο κ.
Γεώργου Τρύφων .
 Την προσωρινή αφαίρεση των αδειών λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού
ενδιαφέροντος και την σφράγιση των καταστημάτων που λειτουργούν χωρίς άδεια,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του Δ.Κ.Κ.
 Την προστασία της δημόσιας υγείας, τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων και
επιχειρήσεων, την προστασία του καταναλωτή.
 Την Επίβλεψη στον τομέα της φυτικής παραγωγής και ζωικής παραγωγής όπως
περιγράφονται στον νέο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου.
3. τον κ. Γεώργου Τρύφων του Παντελή καθ’ ύλην και κατά τόπον
Αντιδήμαρχο για την Δημοτική Ενότητα Αμυνταίου και του μεταβιβάζει τις παρακάτω
αρμοδιότητες:
Καθ’ ύλην:
 Την ευθύνη της λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου οι οποίες είναι
εγκαταστημένες στα «Στέγαστρα»
 Την ευθύνη στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου : της καθαριότητας όλων των
κοινόχρηστων χώρων, της αποκομιδής των απορριμμάτων και των
ανακυκλούμενων υλικών , της αποκομιδής και διαχείρισης των στερεών αποβλήτων
κατά τα προβλεπόμενα της παρ. 1 εδ. 25 του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010, της
συντήρησης των χώρων πρασίνου, και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και
του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο .
 Της εποπτείας του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες στα
αντικείμενα : της αποκομιδής των απορριμμάτων και των ανακυκλούμενων υλικών,
της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων , της αποκομιδής και διαχείρισης
των αποβλήτων, και της συντήρησης του πρασίνου, στην εδαφική περιφέρεια του
Δήμου.
 Την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων.
 Τον ημερήσιο προγραμματισμό και συντονισμό των εργασιών που εκτελούνται από
το εργατοτεχνικό προσωπικό. Την τήρηση των μέτρων ασφαλείας που απαιτούνται
και τον έλεγχο του ωραρίου.
 Την ευθύνη κίνησης οχημάτων συνεπικουρούμενος από τον Αντιδήμαρχο κ. Κιοσέ
Παναγιώτη.
 Την θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής.
 Την ευθύνη λειτουργίας της αποθήκης υλικών.
 Την υποβολή εισηγήσεων προς το Δημοτικό Συμβούλιο, την Εκτελεστική Επιτροπή,
την Επιτροπή Ποιότητας, την Οικονομική Επιτροπή και τη Δημοτική Επιτροπή
Διαβούλευσης για θέματα της αρμοδιότητάς του.
 Την Λειτουργία Λαϊκών Αγορών και της εμποροπανήγυρης (σε ότι αφορά την
καθαριότητα των χώρων)
 Τη συνεργασία µε τους προέδρους των κοινοτήτων για την καταγραφή και επίλυση
των τοπικών προβλημάτων.
 συνεπικουρούμενος από τον Αντιδήμαρχο κ. Κιοσέ Παναγιώτη
και κατά τόπον
 Την Εποπτεία και τον έλεγχο για τη διαφύλαξη των υλικών και περιουσιακών
στοιχείων της Δημοτικής Ενότητας που εποπτεύει.
 Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που διατίθεται
στην Δημοτική Ενότητα που εποπτεύει.
 Την επιμέλεια στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Αμυνταίου και σε συνεργασία με
τον καθ” ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, της
συντήρησης, εξοπλισμού διαμόρφωσης, διαρρύθμισης και εξωραϊσμού των
κοινοχρήστων χώρων στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου, (πεζόδρομοι, πλατείες,
παιδικές χαρές με τα κατάλληλα όργανα κ.λπ.).
4. τον κ. Τσαχειρίδη Σπύρο του Σαμψών καθ΄ ύλην και κατά τόπον
Αντιδήμαρχο για τις Δημοτικές Ενότητες Αετού, Λεχόβου, Βαρικού και Νυμφαίου και
του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Καθ΄ ύλην
 Την ευθύνη στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου : της συντήρησης και διαχείρισης
των δικτύων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης, των αντλιοστασίων, του
δικτύου ηλεκτροφωτισμού και της σήμανσης των οδών, της οργάνωσης και
διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε
κεντρικό επίπεδο .
 Τον ημερήσιο προγραμματισμό και συντονισμό των εργασιών που εκτελούνται από
το εργατοτεχνικό προσωπικό. Την τήρηση των μέτρων ασφαλείας που απαιτούνται
και τον έλεγχο του ωραρίου.
 Της εποπτείας του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες στα
αντικείμενα: της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης
και αποχέτευσης των αντλιοστασίων, του ηλεκτροφωτισμού και της σήμανσης των
οδών, στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου.
 Την θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής.
 Την υποβολή εισηγήσεων προς το Δημοτικό Συμβούλιο, την Εκτελεστική Επιτροπή,
την Επιτροπή Ποιότητας, την Οικονομική Επιτροπή και τη Δημοτική Επιτροπή
Διαβούλευσης για θέματα της αρμοδιότητάς του.
 Την ευθύνη της Συντήρησης και Επισκευής Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, τη
συντήρηση και διαχείριση των συστημάτων ύδρευσης και άρδευσης και των
αντλιοστασίων, της συντήρησης και διαχείρισης της αποχέτευσης και των
βιολογικών καθαρισμών, των αντιπλημμυρικών και εγγειοβελτιωτικών έργων.
και κατά τόπον:
 Θεώρηση αντιγράφου Ληξιαρχικής Πράξης θανάτου για τις Δ.Ε. Αετού, Βαρικού,
Λεχόβου και Νυμφαίου (καταργήθηκε η έκδοση των αδειών ταφής.)
 Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών
και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που
λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας εκτός αυτών που αφορούν σε
υπογραφή πιστοποιητικών Δημοτολογίου και βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας.
 Την τέλεση Πολιτικών γάμων που γίνονται στις Δ.Ε. Αετού, Βαρικού, Λεχόβου και
Νυμφαίου .
 Τη συνεργασία µε τους προέδρους και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων
των Δημοτικών Ενοτήτων Αετού, Βαρικού Λεχόβου και Νυμφαίου, για την
καταγραφή και επίλυση των τοπικών προβλημάτων.
 Την Εποπτεία και τον έλεγχο για τη διαφύλαξη των υλικών και περιουσιακών
στοιχείων στις Δημοτικές Ενότητες Αετού, Βαρικού Λεχόβου και Νυμφαίου.
 Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που διατίθεται
στις Δημοτικές Ενότητες Αετού, Βαρικού Λεχόβου και Νυμφαίου.
 Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια των Δημοτικών Ενοτήτων Αετού, Βαρικού
Λεχόβου και σε συνεργασία με τον καθ” ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που
θα οριστούν από αυτόν, για τα έργα συντήρησης και βελτίωσης του οδικού δικτύου.
 Έχει την ευθύνη κατεδάφισης των αυθαιρέτων στα όρια των Δημοτικών Ενοτήτων
Αετού, Βαρικού Λεχόβου και σε συνεργασία με τον καθ” ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο
με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν.
 Την επιμέλεια στα όρια των Δημοτικών Ενοτήτων Αετού, Βαρικού Λεχόβου και σε
συνεργασία με τον καθ” ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν
από αυτόν, της εφαρμογής και συντήρησης κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης
των οδών καθώς και της εφαρμογής μέτρων για την αντιμετώπιση κυκλοφοριακών
προβλημάτων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου.
 Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια των δημοτικών ενοτήτων που εποπτεύει και
σε συνεργασία με τον καθ” ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν
από αυτόν, για την εφαρμογή της νομοθεσίας που αφορά σε θέματα Αλιείας.
 Έχει την ευθύνη των δημοτικών δασών στα όρια των δημοτικών ενοτήτων που
εποπτεύει και σε συνεργασία με τον καθ” ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο
 Έχει την ευθύνη παρακολούθησης του προγραμματισμού εκτέλεσης έργων στα όρια
των δημοτικών ενοτήτων που εποπτεύει και σε συνεργασία με τον καθ” ύλην
αρμόδιο αντιδήμαρχο.
 Την επιμέλεια στα όρια των Δημοτικών Ενοτήτων Αετού, Βαρικού Λεχόβου και σε
συνεργασία με τον καθ” ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν
από αυτόν της συντήρησης, εξοπλισμού διαμόρφωσης, διαρρύθμισης και
εξωραϊσμού των κοινοχρήστων χώρων στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου,
(πεζόδρομοι, πλατείες, παιδικές χαρές με τα κατάλληλα όργανα κ.λπ.).
 Τους χώρους στάθμευσης, καθώς και τον έλεγχο της στάθμευσης των
αυτοκινήτων.
5. τον κ. Δεμερτζίδη Στυλιανό του Ιωάννη καθ΄ ύλην και κατά τόπον
Αντιδήμαρχο για την Δημοτική Ενότητα Φιλώτα και του μεταβιβάζει τις παρακάτω
αρμοδιότητες:
Καθ΄ ύλην:
 Την ευθύνη της λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου στα όρια της Δημοτικής
Ενότητας Φιλώτα που εγκαθίστανται και λειτουργούν.
 Τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα.
 Την θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής.
 Την υποβολή εισηγήσεων προς το Δημοτικό Συμβούλιο, την Εκτελεστική Επιτροπή,
την Επιτροπή Ποιότητας, την Οικονομική Επιτροπή και τη Δημοτική Επιτροπή
Διαβούλευσης για θέματα της αρμοδιότητάς του.
 Τον ημερήσιο προγραμματισμό και συντονισμό των εργασιών που εκτελούνται από
το εργατοτεχνικό προσωπικό. Την τήρηση των μέτρων ασφαλείας που απαιτούνται
και τον έλεγχο του ωραρίου
και κατά τόπον:
 Θεώρηση αντιγράφου Ληξιαρχικής Πράξης θανάτου για την Δ.Ε. Φιλώτα
(καταργήθηκε η έκδοση των αδειών ταφής.)
 Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών
και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που
λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας εκτός αυτών που αφορούν σε
υπογραφή πιστοποιητικών Δημοτολογίου και βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας.
 Την τέλεση Πολιτικών γάμων που γίνονται στην Δημοτική Ενότητα Φιλώτα
 Τη συνεργασία με τους προέδρους και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων
της Δημοτικής Ενότητας Φιλώτα, για την καταγραφή και επίλυση των τοπικών
προβλημάτων.
 Την Εποπτεία και τον έλεγχο για τη διαφύλαξη των υλικών και περιουσιακών
στοιχείων της Δ.Ε. Φιλώτα.
 Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που διατίθεται
στην Δημοτική Ενότητα Φιλώτα.
 Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Φιλώτα και σε
συνεργασία με τον καθ” ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν
από αυτόν, για τα έργα συντήρησης και βελτίωσης του οδικού δικτύου.
 Έχει την ευθύνη κατεδάφισης αυθαιρέτων στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Φιλώτα
και σε συνεργασία με τον καθ” ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα
οριστούν από αυτόν των.
 Την επιμέλεια στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Φιλώτα και σε συνεργασία με τον
καθ” ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, της
εφαρμογής και συντήρησης κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης των οδών
καθώς και της εφαρμογής μέτρων για την αντιμετώπιση κυκλοφοριακών
προβλημάτων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου.
 Την επιμέλεια στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Φιλώτα και σε συνεργασία με τον
καθ” ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, της
συντήρησης, εξοπλισμού διαμόρφωσης, διαρρύθμισης και εξωραϊσμού των
κοινοχρήστων χώρων στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου, (πεζόδρομοι, πλατείες,
παιδικές χαρές με τα κατάλληλα όργανα κ.λπ.).
 Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας που εποπτεύει και σε
συνεργασία με τον καθ” ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν
από αυτόν, για την εφαρμογή της νομοθεσίας που αφορά σε θέματα Αλιείας.
 Έχει την ευθύνη των δημοτικών δασών στα όρια της δημοτικής ενότητας που
εποπτεύει και σε συνεργασία με τον καθ” ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο
 Έχει την ευθύνη παρακολούθησης του προγραμματισμού εκτέλεσης έργων στα
όρια της δημοτικής ενότητας που εποπτεύει και σε συνεργασία με τον καθ” ύλην
αρμόδιο αντιδήμαρχο
Β. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου κ. Μπάντη Ιορδάνη,
τις αρμοδιότητες ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Κιοσές Παναγιώτης. Στην περίπτωση
απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου κ. Κιοσέ Παναγιώτη, τις αρμοδιότητες
ασκεί ο κ. Αντιδήμαρχος Μπάντης Ιορδάνης. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος
του Αντιδημάρχου κ. Γεώργου Τρύφων, τις αρμοδιότητες ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ.
Τσαχειρίδης Σπύρος. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου κ.
Τσαχειρίδη Σπύρου, τις αρμοδιότητες ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργου Τρύφων.
Γ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο
Αντιδήμαρχος κ. Μπάντης Ιορδάνης, που αναπληρώνει το Δήμαρχο και όταν αυτός
απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον
Αντιδήμαρχο κ. Γεώργου Τρύφων.
Δ. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού ή σε
μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του
Δήμου Αμυνταίου.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

Μοίρασε το άρθρο...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email

Στείλε μας Φωτογραφίες, Μηνύματα και Καταγγελίες στο [email protected]
kotzampasis

Συντάκτης: e-ptolemeos team