Συμβαίνει τώρα
Αρχική > Ελλάδα > ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: Κείμενα ΕΕ Μάιος 2013

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: Κείμενα ΕΕ Μάιος 2013

Μοίρασε το άρθρο...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email


medium_2555

Η ΑΝΚΟ μέλος του Δικτύου
Enterprise Europe Network – Hellas της Ε.Ε. σας ενημερώνει για τα νέα κείμενα (οδηγίες, κανονισμοί, αποφάσεις) που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
το μήνα Μάιο:

Κανονισμοί / Οδηγίες

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 396/2013 της Επιτροπής, της 30ής Απριλίου 2013, για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1014/2010 όσον αφορά ορισμένες απαιτήσεις για την παρακολούθηση των εκπομπών CO2 από τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 397/2013 της Επιτροπής, της 30ής Απριλίου 2013, για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 443/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την παρακολούθηση των εκπομπών CO2 από τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 389/2013 της Επιτροπής, της 2ας Μαΐου 2013, για τη σύσταση ενωσιακού μητρώου δυνάμει της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των αποφάσεων αριθ. 280/2004/ΕΚ και αριθ. 406/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την κατάργηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 920/2010 και αριθ. 1193/2011 της Επιτροπής

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 409/2013 της Επιτροπής, της 3ης Μαΐου 2013, για τον καθορισμό κοινών έργων, τη σύσταση διοικητικής αρχής και τον προσδιορισμό κινήτρων για την εφαρμογή του Γενικού Προγράμματος για τη Διαχείριση της Εναέριας Κυκλοφορίας στην Ευρώπη

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 433/2013 της Επιτροπής, της 7ης Μαΐου 2013, για την έγκριση μη ήσσονος σημασίας τροποποίησης των προδιαγραφών ονομασίας καταχωρισμένης στο μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Κοπανιστή (Kopanisti) (ΠΟΠ)]

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 435/2013 της Επιτροπής, της 7ης Μαΐου 2013, για την έγκριση μη ήσσονος σημασίας τροποποίησης των προδιαγραφών ονομασίας καταχωρισμένης στο μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Βόρειος Μυλοπόταμος Ρεθύμνης Κρήτης (Vorios Mylopotamos Rethymnis Kritis) (ΠΟΠ)]

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 455/2013 της Επιτροπής, της 7ης Μαΐου 2013, για την καταχώριση ονομασίας στο μητρώο των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Ξηρά Σύκα Ταξιάρχη (Xira Syka Taxiarchi) (ΠΟΠ)]

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 472/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για την ενίσχυση της οικονομικής και δημοσιονομικής εποπτείας των κρατών μελών στη ζώνη του ευρώ τα οποία αντιμετωπίζουν ή απειλούνται με σοβαρές δυσκολίες αναφορικά με τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 473/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, σχετικά με κοινές διατάξεις για την παρακολούθηση και την εκτίμηση των σχεδίων δημοσιονομικών προγραμμάτων και τη διασφάλιση της διόρθωσης του υπερβολικού ελλείμματος των κρατών μελών στη ζώνη του ευρώ

Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων – EAC/S05/13 – Ευρωπαϊκό δίκτυο πολιτικής των εθνικών οργανώσεων γραμματισμού (Ανοικτή πρόσκληση)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από άτομα που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στον κατάλογο εμπειρογνωμόνων όσον αφορά την απόφαση της Επιτροπής, της 20ής Ιουλίου 2010, για τη σύσταση ομάδας χρηστών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών – MARKT/2013/20/H

Προπαρασκευαστική ενέργεια «Κυκλοφορία των ταινιών στην ψηφιακή εποχή» – Πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2013

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων – EACEA/08/13 – MEDIA 2007 – Υποστήριξη για την υλοποίηση πιλοτικών σχεδίων

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων – EACEA/06/13 – Πρόγραμμα «Νεολαία σε δράση» – Δράση 4.6 – Συμπράξεις

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων – EACEA/12/13 – Πρόγραμμα «Νεολαία σε δράση» – Δράση 4.3 – Υποστήριξη της κινητικότητας των οργανωτών δραστηριοτήτων για τη νεολαία

Αποφάσεις / Συστάσεις

2013/214/ΕΕ
Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 2ας Μαΐου 2013, για τον αποκλεισμό από τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορισμένων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ), τμήμα Εγγυήσεων, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)

2013/220/ΕΕ
Απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 2ας Μαΐου 2013, σχετικά με προσωρινά μέτρα που αφορούν την καταλληλότητα εμπορεύσιμων χρεογράφων εκδόσεως ή πλήρους εγγυήσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας

2013/236/ΕΕ

Απόφαση του Συμβουλίου, της 25ης Απριλίου 2013, που απευθύνεται στην Κυπριακή Δημοκρατία σχετικά με ειδικά μέτρα για την αποκατάσταση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης

Ανακοινώσεις / Πληροφορίες

Κρατική ενίσχυση – Ελλάδα – Κρατική ενίσχυση SA.34572 (13/C) (πρώην 13/NN) – Ελλάδα – Πιθανή κρατική ενίσχυση προς τη ΛΑΡΚΟ Γενική Μεταλλευτική & Μεταλλουργική Εταιρεία ΑΕ – Πρόσκληση για την υποβολή παρατηρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 108 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κρατική ενίσχυση – Ελλάδα – Κρατική ενίσχυση SA.34308 (2013/C) (πρώην 2013/NN) – Πιθανή κρατική ενίσχυση προς την ΕΑΣ – Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα – Πρόσκληση για την υποβολή παρατηρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 108 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κρατική ενίσχυση – Κύπρος – Κρατική ενίσχυση SA.35888 (2013/C) (ex 2013/NN) – Ενίσχυση διάσωσης για την Cyprus Airways (Public) Ltd – Πρόσκληση για την υποβολή παρατηρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 108 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

                ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. – ΑΝΚΟ
Μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου
«Enterprise Europe Network – Hellas»

Φον Καραγιάννη 1-3
50100 Κοζάνη
Τηλ.: +30 24610 24022
Φαξ: +30 24610 49210

E-mail: [email protected]

Web Sites: http://www.anko-eunet.gr/

http://www.enterprise-hellas.gr/

 

Το Enterprise Europe Network – Hellas είναι το μεγαλύτερο δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης στην Ελλάδα αποτελούμενο από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των ΜΜΕ.

Το Enterprise Europe Network – Hellas, μέλος του αντίστοιχου πανευρωπαϊκού δικτύου, παρέχει υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας, ενημέρωσης για Ευρωπαϊκές πολιτικές, υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας καθώς και υπηρεσίες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα Ευρωπαϊκά προγράμματα για Έρευνα και Τεχνολογία.

Μοίρασε το άρθρο...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email

Στείλε μας Φωτογραφίες, Μηνύματα και Καταγγελίες στο [email protected]
kotzampasis

Συντάκτης: e-ptolemeos team