Συμβαίνει τώρα
Αρχική > Τοπική Επικαιρότητα > 8μηνα – 2 θέσεις ΠΕ στο Ορυχείο Αμυνταίου – Δείτε όλη την προκήρυξη

8μηνα – 2 θέσεις ΠΕ στο Ορυχείο Αμυνταίου – Δείτε όλη την προκήρυξη

Κοινοποίησε το....
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Print this page
Print
Email this to someone
email
subscribe!

Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας                 ΑΡ./ΗΜ.:Δ.ΛΚΔΜ/10162/14.09.15

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η υπ’ αριθμ. ΣΟΧ/ΔΕΗ 8/2015

για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Σε Λιγνιτωρυχείο της ΔΕΗ ΑΕ

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

       Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 2. Το στοιχείο Γ της παρ.11 του άρθρου 21 του Ν.2190/1994 το οποίο παραμένει σε ισχύ μετά την εφαρμογή της παρ. 28 του Ν.4057/2012 (ΦΕΚ 54 Α).
 3. Το άρθρο 29 του N.3229/2004 «Εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος τυχερών παιχνιδιών, εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38 Α).
 4. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν.4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» και ειδικότερα της παρ. 20.α. αυτού.
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 «Αποκλειστική προθεσμία για την σύναψη συμβάσεων έκτακτου προσωπικού» του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/τ.Α’/31-10/2014).
 6. Την υπ” αριθμ. ΔΙΠΠΑΑΔ/Φ.Εγκρ./73/17957/29-07-2015Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280 Α), όπως  ισχύει.
 7. Την υπ’ αριθμ. 76/2014 Απόφαση  Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΗ Α.Ε..
 8. Το υπ’ αριθμ. 1932/21-8-2015 έγγραφο κατανομής των θέσεων της Γενικής Ορυχείων  στη Δ/νση Εκμετάλλευσης του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας.
 9. Τον Κανονισμό καταστάσεως προσωπικού της ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ).
 10. 10. Το υπ’ αριθμ. ΓΔ.ΟΡ/1949/26-08-2015 έγγραφο της Γενικής Δ/ντριας Ορυχείων της ΔΕΗ ΑΕ (σχετικά με το κριτήριο της εντοπιότητας στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας, για το Ν. Φλώρινας).
 11. 11. Την υπ’ αριθμ.58/10-09-2015  γνωμοδότηση της Επιτροπής  του άρθρου 28 παρ.4 του ν. 2190/1994 του ΣτΕ, αναφορικά με την κατ’ εξαίρεση έναρξη καθώς και την ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού κατά την περίοδο αναστολής λόγω των βουλευτικών εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου

 

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,  συνολικά  δύο (2) ατόμων  για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (Λ.Κ.Δ.Μ.), που εδρεύει στην Πτολεμαϊδα του Δήμου Εορδαίας του Νομού Κοζάνης, για την κάλυψη αναγκών στο Ορυχείο Αμυνταίου του Νομού Φλώρινας  και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικόςθέσης ΥπηρεσιακήΜονάδα Τόπος Απασχόλησης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμόςατόμων
142 Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΕ   Τοπογράφοι  Μηχανικοί 8μήνες 1
143 Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΕ   Μηχανολόγοι  Μηχανικοί 8μήνες 1

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σύμφωνα με το άρθρο 20 «Αποκλειστική προθεσμία για τη σύναψη συμβάσεων εκτάκτου προσωπικού» του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/τ.Α’/31-10-2014) η πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συντελείτε υποχρεωτικά εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από την έκδοση της εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006.   Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής οι συμβάσεις δεν επιτρέπεται να συναφθούν.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από  18 ετών έως 65 να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που  επιλέγουν.

Λεπτομέρειες για τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν  όσοι επιθυμούν να επιλεγούν για μια από τις θέσεις  καθώς και τα κριτήρια επιλογής των προσλαμβανομένων  αναφέρονται στην ανακοίνωση που θα αναρτηθεί  στη ΔΕΗ/ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και στο χώρο ανακοινώσεων  Νομαρχίας Φλώρινας  καθώς και στους Δήμους & Δ.Δ. που αναφέρονται στην προκήρυξη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας μας ΔΕΗ/ΔΕ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  αυτοπροσώπως ή με νόμιμο εκπρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή (συμπληρωμένη με πλήρη δικαιολογητικά, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση ΔΕΗ ΑΕ/Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας 7ο χιλ. Πτολ/δος – Κοζάνης) κατά τις εργάσιμες ημέρες  και ώρες με έναρξη την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης στον Τοπικό τύπο ή της ανάρτησής της στον πίνακα ανακοινώσεων του ΛΚΔΜ και εντός προθεσμίας έντεκα (11) ημερολογιακών ημερών ήτοι από  17.09.2015  μέχρι και  26.09.2015.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :

Οι ενδιαφερόμενοι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ πρέπει να έχουν μαζί τους και τα πρωτότυπα των ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΑΔΕΙΩΝ

Πληροφορίες δίδονται από τις: ΚΟΥΤΣΙΑΔΟΥ Ευθυμία τηλ. 24630/52228 και Κατερίνα Ναούμ 24630/52437.

         

ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΗ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ Δ. ΠΑΛΑΒΟΣ

Διευθυντής Εκμ/σης ΛΚΔΜ

 

Κοινοποίησε το....
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Print this page
Print
Email this to someone
email

Στείλε μας Φωτογραφίες, Μηνύματα και Καταγγελίες στο ptolemeos@e-ptolemeos.gr
sidiros
x

Check Also

Επιτυχημένη παρά το τσουχτερό κρύο η εθελοντική αιμοδοσία της «Σταγόνας Ελπίδας» στην Αιανή

Κοινοποίησε το....FacebookTwitterPrintemail Εθελοντική αιμοδοσία πραγματοποίησε σήμερα στην Αιανή ο σύλλογος «Σταγόνα Ελπίδας». Όπως αναφέρει σε μήνυμα: «Παρά το κρύο οι ...