Συμβαίνει τώρα
Αρχική > Τοπική Επικαιρότητα > Ρεπορτάζ > Υπογράφτηκε η απόφαση για εκμίσθωση του Ορυχείου Βεύης στην «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.»

Υπογράφτηκε η απόφαση για εκμίσθωση του Ορυχείου Βεύης στην «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.»

Κοινοποίησε το....
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Print this page
Print
Email this to someone
email
subscribe!

Δημιουργούνται 456 θέσεις εργασίας

Υπογράφτηκε από τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Ασημάκη Παπαγεωργίου, η απόφαση για

«Εκμίσθωση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης δημόσιου λιγνιτοφόρου χώρου στην περιοχή Βεύης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, στην εταιρεία ΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Στην απόφαση, που δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου (Πρωτ. Δ9/Δ/Φ 6/οικ.16933/4140), ορίζονται τα όρια του ανωτέρω δημόσιου λιγνιτοφόρου χώρου, καθώς και ότι η εταιρεία «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.» οφείλει εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας, να προσέλθει ενώπιον συμβολαιογράφου για την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης, καθώς και ότι η εν λόγω σύμβαση θα υποβληθεί προς κύρωση στη Βουλή.

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται δεκαπενταετής, με ημερομηνία έναρξης του πρώτου μισθωτικού έτους την ημερομηνία έγκρισης της τεχνικής μελέτης εκμετάλλευσης, με δικαίωμα παράτασης της μίσθωσης, ύστερα από μονομερή δήλωση της μισθώτριας, ανά 5ετία, μέχρι τη συμπλήρωση συνολικά 50 μισθωτικών ετών. Η ανωτέρω παράταση, για να έχει έννομες συνέπειες, πρέπει να γίνεται με μονομερή δηλωτική πράξη ενώπιον Συμβολαιογράφου, η οποία πρέπει να καταρτίζεται ένα (1) μήνα τουλάχιστον πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου ήτοι των δεκαπέντε (15) μισθωτικών ετών και κάθε επόμενης 5ετίας και να κοινοποιείται στον Υπουργό Π.Ε.Κ.Α., μέσα στην ίδια προθεσμία. Αν η μισθώτρια παραλείψει, για οποιονδήποτε λόγο, να προβεί στην εμπρόθεσμη σύνταξη της μονομερούς δηλωτικής πράξης ενώπιον Συμβολαιογράφου και στην εμπρόθεσμη κοινοποίησή της στον Υπουργό Π.Ε.Κ.Α., η σύμβαση λήγει μόλις παρέλθει ο συμβατικός της χρόνος, η κατατεθείσα δε εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που προβλέπεται στην παραγρ. 1 του άρθρου 8 της παρούσας, επιστρέφεται στην μισθώτρια, υπό τον όρο ότι, αυτή μέχρι τότε, έχει εκπληρώσει εξ ολοκλήρου τις συμβατικές της υποχρεώσεις.

Σε ό,τι αφορά την έρευνα και την εκμετάλλευση του λιγνιτικού κοιτάσματος, προβλέπεται ότι: Εντός δύο (2) μηνών από την υπογραφή του πρωτοκόλλου παράδοσης και παραλαβής του λιγνιτωρυχείου η μισθώτρια οφείλει να υποβάλει προς έγκριση στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Υ.Π.Ε.Κ.Α.):

Α) Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την έρευνα και εκμετάλλευση του λιγνιτωρυχείου, κατά τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις, στην οποία, πέραν των υποχρεώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία, θα πρέπει να περιλαμβάνονται όλες οι πρόσθετες περιβαλλοντικές υποχρεώσεις που ανέλαβε η μισθώτρια με τη δεσμευτική πρόταση που υπέβαλε στο πλαίσιο της διαδικασίας για την απευθείας εκμίσθωση του λιγνιτωρυχείου, οι οποίες, ειδικά κατά την διάρκεια της πρώτης δεκαπενταετίας ανέρχονται σε 26.415.965 ευρώ.

Β) Τεχνική μελέτη έρευνας και εκμετάλλευσης του λιγνιτωρυχείου κατά τα προβλεπόμενα από τα άρθρα 4 και 101 του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (υπ΄ αριθ.Δ7/Α/οικ.12050/2223/23.05.2011 απόφαση του Υφυπουργού Π.Ε.Κ.Α., ΦΕΚ 1227/Β, όπως ισχύει) στην οποία:

Σε ότι αφορά τις ερευνητικές εργασίες θα πρέπει να προβλέπονται τουλάχιστον όλες όσες περιλαμβάνονται στη δεσμευτική πρόταση που υπέβαλε η μισθώτρια στο πλαίσιο της διαδικασίας για την απευθείας ευθείας εκμίσθωση του λιγνιτωρυχείου, το ύψος δε της σχετικής δαπάνης, ειδικά κατά την διάρκεια της πρώτης δεκαπενταετίας, θα πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον σε 6.100.000 ευρώ.

Σε ότι αφορά την εκμετάλλευση του λιγνιτωρυχείου επισημαίνονται ιδιαίτερα τα εξής:

α) Τα ύψος των δαπανών σε μηχανολογικό και λοιπό λειτουργικό εξοπλισμό της εκμετάλλευσης του λιγνιτωρυχείου, εντός των πέντε πρώτων μισθωτικών ετών, θα πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον στο ποσό των 28.330.000 ευρώ.

β) Η ελάχιστη παραγωγή το πρώτο έτος ορίζεται σε 100.000 τόνους από την κύρια εκμετάλλευση και 62.500 από εμπλουτισμό υφισταμένων σωρών. Το έτος σε 800.000 τόνους από την κύρια εκμετάλλευση και

62.500 από εμπλουτισμό υφισταμένων σωρών (σύνολο 862.500), ενώ το 13ο και 15ο έτος σε 5.000.000 τόνους  από την κύρια εκμετάλλευση και 180.000 από εμπλουτισμό λεπτών στρώσεων λιγνίτη των στείρων αποκάλυψης (σύνολο 5.180.000 τον.)

Το μίσθωμα, που ορίζεται ως αντάλλαγμα για το εκμισθούμενο δικαίωμα έρευνας και εκμετάλλευσης, για κάθε μισθωτικό έτος, υπολογίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο:  Μ=Π*Θ*0,4652*ΟΤΣ*ΔΤ/1000

Κατά την πρώτη μισθωτική τριετία, για τον υπολογισμό του μισθώματος ως ανωτέρω, θα ληφθεί υπόψη ως ελάχιστη εγγυημένη παραγωγή το 1/3 της κατά τα ανωτέρω ελάχιστης εγγυημένης παραγωγής των 3.158.333 τόνων.

 

Αντισταθμιστικά οφέλη στην τοπική κοινωνία

Η μισθώτρια οφείλει, σύμφωνα με την τελική δεσμευτική της πρόταση, στο τέλος της πρώτης μισθωτικής τριετίας να έχει δημιουργήσει 456 θέσεις πλήρους απασχόλησης στο δημόσιο λιγνιτωρυχείο Βεύης, ως εξής: 244 θέσεις πλήρους απασχόλησης στη μισθώτρια εταιρεία και 212 θέσεις πλήρους απασχόλησης υπεργολάβων.

Σύμφωνα με την απόφαση, η μισθώτρια εταιρεία δεσμεύεται ότι οι θέσεις εργασίας θα καλύπτονται, κατά προτεραιότητα, από κατοίκους της περιοχής (πρωτίστως από το Τοπικό Διαμέρισμα της πρώην Κοινότητας Βεύης Δήμου Φλώρινας), εφόσον διαθέτουν επαρκή σχετική εμπειρία και από τους πρώην εργαζομένους των εταιρειών ΒΙΟΛΙΓΝΙΤ ΑΜΕΤΒΕ και ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ ΑΜΥΝΤΑΙΟΝ Α.Ε., οι οποίοι είναι αποδεδειγμένα άνεργοι.

Επίσης, η μισθώτρια οφείλει να αναλάβει δράσεις για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στην περιοχή μέσω της κατασκευής κατάλληλων υποδομών που θα βελτιώσουν το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων της περιοχής. Επίσης δεσμεύεται ότι θα υποστηρίξει οικονομικά τον νηπιακό, παιδικό και εφηβικό πληθυσμό της περιοχής με εγκατάσταση και λειτουργία παιδικών χαρών, καθώς και πολιτιστικών, θεατρικών, μαθητικών και άλλων συναφών δραστηριοτήτων. Επιπρόσθετα, δεδομένου ότι αναμένονται σημαντικές ποσότητες υπογείων υδάτων κατά την εκμετάλλευση, θα πρέπει να διερευνήσει την κατασκευή έργων μέσω των οποίων τα ύδατα της περιοχής μπορούν να διατεθούν για οικιστικές ή αγροτικές χρήσεις.

Στις αποθέσεις η μισθώτρια θα πρέπει να δημιουργήσει νέα αγροτική γη, καλύτερης ποιότητας από την προηγούμενη εκτός από τις περιοχές των αποθέσεων που καλύπτουν δασικές περιοχές οι οποίες θα πρέπει να αναδασωθούν σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Επίσης δεσμεύεται ότι θα αποκαταστήσει και βελτιώσει τις καλλιεργήσιμες γαίες, όπου αυτό απαιτείται και θα τις αποδώσει κατά προτεραιότητα στους ακτήμονες ή μικροκαλλιεργητές, σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές. Παράλληλα, στο μέτρο που είναι δυνατό, θα φροντίσει για την ενίσχυση της τοπικής κτηνοτροφίας με την αξιοποίηση και δημιουργία βοσκοτόπων, που θα αποδοθούν σε κτηνοτρόφους, σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές. Σχετικά με το τελικό κενό του ορυχείου θα πρέπει να διερευνηθεί η δυνατότητα διαμορφώσεώς του σε λίμνη τόσο για την ανάπλαση της περιοχής όσο και για την διαχείριση των υδατικών πόρων, αλλά και για την δημιουργία εκτάσεων αναψυχής και ανάπτυξης νέων δραστηριοτήτων στην περιοχή.

Ρόη ΒΑΣΒΑΤΕΚΗ

Κοινοποίησε το....
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Print this page
Print
Email this to someone
email

Στείλε μας Φωτογραφίες, Μηνύματα και Καταγγελίες στο ptolemeos@e-ptolemeos.gr
sidiros
x

Check Also

Στην Εορδαία τα 15 από τα 21 κρούσματα του Σαββάτου – Η αναφορά της Περιφέρειας

Κοινοποίησε το....FacebookTwitterPrintemail Η Συντονιστική Επιτροπή Ενημέρωσης της Π.Ε. Κοζάνης για την πανδημία COVID-19, στα πλαίσια της ενημέρωσης των πολιτών αναφέρει ...