Συμβαίνει τώρα
Αρχική > Τοπική Επικαιρότητα > Κοινωνία > Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου για τη διατήρηση σε λειτουργία του υποκαταστήματος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος στο Αμύνταιο

Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου για τη διατήρηση σε λειτουργία του υποκαταστήματος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος στο Αμύνταιο

Κοινοποίησε το....
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Print this page
Print
Email this to someone
email
subscribe!

Στο Αμύνταιο, στις 23 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Zoom, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α΄ 76), και τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ΄ αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 71342/6-11-2020 (Β’ 4899), ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 17422/19-11-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό και ηλεκτρονικά, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 22 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ     ΑΠΟΝΤΕΣ  
Μπάντης Ιορδάνης Γεώργου Τρύφων  
Θωμαϊδης Χρήστος, Πρόεδρος Τσαχειρίδης Σπύρος  
Κιοσές Παναγιώτης Κύρκου Κυριάκος  
Αντωνιάδης Θεοχάρης Θεοδωρίδης Κων/ντίνος  
Μπερμπερίδης Πέτρος Σονιάδου Σωτηρία  
Τόμου Πέτρος    
Θεοδώρου Απόστολος    
Χατζητιμοθέου Ιωάννης    
Αβραμίδης Ιωάννης    
Ιωάννου Χρήστος    
Σαργιαννίδης Παύλος    
Νάτσης Ιωάννης    
Ιωαννίδου Ελένη    
Πέγιου Ιωάννης    
Καραούλη Αφροδίτη    
Γρομπανόπουλος Τρύφων    
Σαπαρδάνης Φώτιος    
Θεοδοσιάδης Πρόδρομος    
Δεμερτζίδης Στυλιανός    
Κρητικού Διαμαντούλα    
Ελευθεριάδης Κυριάκος    
     

Παρών ο Δήμαρχος κ. Μπιτάκης Άνθιμος που κλήθηκε νόμιμα.

Παρούσα η υπάλληλος του Δήμου κα. Τσακίρογλου Ελευθερία για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο  θέμα εκτός της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τα εξής: Με την παρ.7 του άρθρου 67 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18 ορίζονται τα εξής:

«7. Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος, η εκτελεστική επιτροπή, καθώς και η οικονομική επιτροπή και η επιτροπή ποιότητας ζωής. Το δημοτικό συμβούλιο έχει δικαίωμα να αποφασίζει, μετά από σχετική πρόταση εισήγηση του προέδρου ή του δημάρχου ή συμβούλου επικεφαλής δημοτικής παράταξης και χωρίς συζήτηση, με την πλειοψηφία των παρόντων μελών του, ότι ένα θέμα το οποίο δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, να το συζητήσει και να πάρει απόφαση γι” αυτό πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Κατά προτεραιότητα και πάντα μετά τον δήμαρχο εκφράζουν τις απόψεις τους οι επικεφαλής των παρατάξεων, σύμφωνα με τη σειρά εκλογής.»

Εν τω μεταξύ έχει προκύψει ένα ακόμη θέμα, το οποίο θεωρείται κατά την κρίση μου κατεπείγον και πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα και αφορά την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος να κλείσει το υποκατάστημά της στην έδρα του Δήμου μας.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη:

  • Την εισήγηση του Προέδρου

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμυνταίου εκφράζει την έντονη δυσαρέσκεια  του συνόλου των δημοτών μας στην απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας για το κλείσιμο του υποκαταστήματός της στην έδρα του Δήμου μας.

Η απόφαση της Εθνικής Τράπεζας αποδυναμώνει συνολικά την περιοχή, επιταχύνει την ερήμωση και εγκατάλειψή της, δημιουργεί συνθήκες αποξένωσης και ανασφάλειας, με άμεσο αποτέλεσμα την υποβάθμιση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων.

Αποτελεί ένα ακόμα «χτύπημα» στην ακριτική μας περιοχή, μετά την απομάκρυνση των υπηρεσιών της ΔΟΥ, του ΙΚΑ, του ΟΤΕ, και του «κλεισίματος» του Ορυχείου Αμυνταίου και του Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενεργείας Αμυνταίου.

Η απόφαση αυτή, εν μέσω της μεγάλης κρίσης που διέρχεται η χώρα λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, έρχεται σε πλήρη αντίθεση στην τεράστια προσπάθεια που καταβάλει ο Δήμος στην αναγκαστική, από την μεριά του κράτους, μετάβασή μας στην μεταλιγνιτική εποχή και στην αναζήτηση και σχεδιασμό ενός νέου παραγωγικού και αναπτυξιακού μοντέλου για το σύνολο του Δήμου και της Δυτικής Μακεδονίας γενικότερα.

Στον σχεδιασμό αυτό, επιδιώκεται ο Δήμος Αμυνταίου να αποτελέσει, λόγω συγκεκριμένων κριτηρίων και συγκριτικών πλεονεκτημάτων, πόλο έλξης νέων επενδύσεων όπου η παρουσία χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων είναι αναγκαία προς αυτήν την κατεύθυνση.

Η μη διατήρηση του υποκαταστήματος της Εθνικής Τράπεζας ως υποστηρικτικού μηχανισμού του συγκεκριμένου εγχειρήματος, σαφέστατα, υποβαθμίζει και ακυρώνει την όλη προσπάθεια.

Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι το κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας εξυπηρετεί μεγάλο αριθμών ελεύθερων επαγγελματιών, αγροτών, συνταξιούχων όλων των ασφαλιστικών Ταμείων και συνολικά όλους τους διαμένοντες στην περιοχή. Αντιλαμβάνεσθε επομένως το μέγεθος των προβλημάτων που δημιουργούνται στο σύνολο του επιχειρείν αλλά και του συνόλου της κοινωνίας του Δήμου Αμυνταίου η τυχόν μη διατήρηση σε λειτουργία του υποκαταστήματος.

Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι ο Δήμος Αμυνταίου, στην δυσκολότερη περίοδο της ιστορίας του τα τελευταία εβδομήντα χρόνια καθότι είναι ήδη σε μετάβαση απολιγνιτοποίησης, έχει ιδιαίτερα επείγουσες ανάγκες που αν δεν καλυφθούν και στηριχθούν επιτυχώς θα οδηγηθεί σε κοινωνική κατάρρευση την οποία δεν θα είμαστε σε θέση να διαχειριστούμε.

Η δική σας συνδρομή στην αποτροπή αυτού του ενδεχομένου είναι θεμελιώδους σημασίας.

Για τους λόγους αυτούς σας ζητάμε να επανεξετάσετε την πρόθεσή σας και να συνεχίσετε να αποτελείται υποστηρικτικό μηχανισμό στην προσπάθεια του Δήμου για την ομαλή εξέλιξη και μετάβαση στην  απολιγνιτοποίηση με βάση τις αντίστοιχες δεσμεύσεις της Πολιτείας και των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το παρόν ψήφισμα να κοινοποιηθεί στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και στην Ένωση Ελληνικών Τραπεζών.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 197/2020

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                      ΤΑ ΜΕΛΗ

 

Ακριβές Απόσπασμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΘΩΜΑΪΔΗΣ Γ. ΧΡΗΣΤΟΣ

Κοινοποίησε το....
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Print this page
Print
Email this to someone
email

Στείλε μας Φωτογραφίες, Μηνύματα και Καταγγελίες στο ptolemeos@e-ptolemeos.gr
sidiros
x

Check Also

Ο Εμπορικός Σύλλογος Κοζάνης για τη λειτουργία των καταστημάτων από αύριο, τις αλλαγές και το ωράριο

Κοινοποίησε το....FacebookTwitterPrintemail ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ύστερα από τις νέες ανακοινώσεις της κυβέρνησης για την αύξηση των κρουσμάτων σε όλη τη χώρα και ...