Συμβαίνει τώρα
Αρχική > Αρθρογραφία > Πενῆντα σωμάτια Ἁγία Γραφή!- Γράφει ο Νικηφόρος Μανάδης

Πενῆντα σωμάτια Ἁγία Γραφή!- Γράφει ο Νικηφόρος Μανάδης

Κοινοποίησε το....
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Print this page
Print
Email this to someone
emailἝνα ἀπὸ τὰ μαρτύρια κατὰ τὴν περίοδο τῶν διωγμῶν ἦταν ἡ κατάσχεσι καὶ τὸ κάψιμο τῶν Ἁγίων Γραφῶν ἀπὸ τὴν ἀλαζονικὴ στρατιωτικοδικαστικὴ ἐξουσία. Ἀντελήφθησαν, ὅτι ὁ λόγος τῶν Γραφῶν ἦταν ἡ δυνατὴ τροφὴ ποὺ ἐστήριζε τοὺς χριστιανοὺς στὸν δρόμο τῆς ὁμολογίας καὶ τῶν μαρτυρίων. Γιαὐτὸ καὶ ἐπενόησαν τὸ μαρτύριο τοῦτο. Δηλαδὴ ὅταν συνελαμβάνετο κάποιος χριστιανὸς καὶ ἰδίως ἱερέας ζητοῦσαν νὰ φέρουν τὰ βιβλία τῶν Γραφῶν καὶ θὰ γλύτωνε τὰ μαρτύρια. Κι ἂν κάποιος λύγιζε, τὰ ἔφερνε, καὶ ἀπαλάσσονταν, ἀλλὰ αὐτὰ καίγονταν. Γινόταν ἀκόμη καὶ ἔφοδοι σὲ κατ’ οἶκον Ἐκκλησίες, γιὰ νὰ βροῦν τὰ βιβλία. Ἔτσι κάηκαν πολλὲς Γραφές. Πόσες νὰ κάηκαν;…

Ὅταν ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος ἀνέλαβε πλέον μονάρχης καὶ χάρισε τὸ μέγα δῶρο τῆς ἐλευθερίας, τότε κοντὰ στὴν μέριμνα γιὰ τὴν ἐπάνοδο τῶν ἐξορίστων καὶ γιὰ τὰ περιουσιακὰ τῶν ἐκκλησιῶν φρόντισε νὰ ἐπανορθώση καὶ τὸ μαρτύριο ποὺ ὑπέστησαν τὰ βιβλία τῶν Γραφῶν. Γιαὐτὸν τὸν λόγο σὲ ἐπιστολή του πρὸς τὸν Εὐσέβιο Καισαρείας παρήγγειλε τὴν χειρογράφησι «πενῆντα σωματίων-Ἁγίων Γραφῶν- περγαμηνῶν». Αὐτὴν τὴν ἐντολὴ καταγράφει ὁ Εὐσέβιος παραθέττοντας τὴν ἐπιστολὴ ποὺ τοῦ ἀπέστειλε ὁ Κωνσταντῖνος.

Ὅμως, ὅταν γίνεται λόγος γιὰ πενῆντα χειρόγραφα τῆς Ἁγίας Γραφῆς γραμμένα σὲ περγαμηνὴ μὲ τὸ χέρι, μὲ πέννα καὶ μελάνι, πρέπει νὰ σκεφτώμαστε, ὅτι κοστίζουν ἕνα πολὺ μεγάλο ποσὸ χρημάτων. Ἐὰν δὲ στὶς σελίδες τους ἔχουν εἰκόνες καὶ μινιατοῦρες τῶν ἀρχικῶν γραμμάτων, ὅπως ἔχουν πολλὰ βυζαντινὰ χειρόγραφα, τότε τὸ κόστος ἀνέρχεται ἀκόμη ψηλότερα.

Σήμερα, γιὰ νὰ γίνουν χειρόγραφα περγαμηνὰ τὸ Εὐαγγέλιο ποὺ ἔχουμε ἐπὶ τῆς Ἁγίας Τραπέζης καὶ ὁ Ἀπόστολος ἀπαιτεῖται περγαμηνὴ ἀξίας περίπου ἑκατὸ χιλιάδων εὐρὼ καὶ ἀνάλογο θὰ πρέπη νὰ πληρωθῆ ὁ χειρογράφος-ἀντιγραφεύς. Βεβαίως χωρὶς νὰ ἔχουν τὰ καλλιτεχνικὰ ἀριστουργήματα τῶν ἀρχαίων χειρογράφων. Τὸ ἄθροισμα αὐτῶν τῶν δύο (Εὐαγγελίου καὶ Ἀποστόλου) κοστίζει μόνο ἕνα χειρόγραφο περγαμηνὸ τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ἐπειδὴ εἶναι διπλάσια σχεδὸν σὲ ὄγκο ἀπὸ τὴν Καινή.  Δηλαδὴ μία ὁλόκληρη Ἁγία Γραφή, Παλαιὰ καὶ Καινὴ Διαθήκη, χειρόγραφη σὲ περγαμηνὴ μπορεῖ νὰ κοστίζη περίπου τετρακόσιες χιλιάδες εὐρώ!!! Ἄρα σωμάτια 50χ400.000=200.000.000 εὐρώ! Κοστίζουν δὲ τόσο, διότι τὸ κάθε χειρόγραφο βιβλίο εἶναι σὰν νὰ ἔγινε ὅλη ἡ τυπογραφικὴ ἐργασία καὶ τυπώσαμε μόνο ἕνα βιβλίο!

Αὐτὴν τὴν δαπάνη ἀνέλαβε ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος, γιὰ νὰ προικίση τὶς Ἐκκλησίες μὲ Ἁγία Γραφή!

Ἂς παραθέσουμε ὅμως τὸ κείμενο τῆς ἐπιστολῆς τοῦ Μ.Κωνσταντίνου, τὸ ὁποῖο μᾶς διασώζει ὁ ἱστορικὸς Εὐσέβιος. «Μὲ τὴν βοήθεια τῆς προνοίας τοῦ Σωτῆρος Θεοῦ στὴν ἐπώνυμη Πόλι μας μέγα πλῆθος ἀνθρώπων προσῆλθε στὴν ἁγιωτάτη Ἐκκλησία. Ἐπειδὴ δὲ σαὐτὴν ἔχουν ὅλα ἀπότομη αὔξησι, εἶναι πολὺ χρήσιμο νὰ κατασκευασθοῦν  σαὐτὴν καὶ περισσότερες Ἐκκλησίες. Δέξου λοιπὸν μὲ προθυμία αὐτὸ ποὺ ἀποφασίσαμε πάνω στὸ θέμα αὐτό. Φάνηκε δηλαδὴ πρέπον σὲ μένα νὰ συστήσω στὴν σύνεσί σου τοῦτο. Νὰ παραγγείλης νὰ γραφοῦν σὲ ἐπεξειργασμένα δέρματα (περγαμηνὲς) πενῆντα σώματα-βιβλία, εὐανάγνωστα καὶ εὔχρηστα, ἀπὸ τεχνίτες καλλιγράφους, ποὺ νὰ γνωρίζουν καλῶς τὴν τέχνη. Αὐτὰ νὰ περιέχουν τὶς θεῖες Γραφές, οἱ ὁποῖες γνωρίζεις πόσο ἀναγκαῖες εἶναι στὸ διδακτικὸ ἔργο τῆς Ἐκκλησίας ἡ κατασκευὴ καὶ ἡ χρῆσι τους. Στείλαμε δὲ καὶ γράμματα πρὸς τὸν διαχειριστὴ τῆς διοικήσεως, νὰ φροντίση νὰ σᾶς δώση ὅλα τὰ ἀναγκαῖα γιὰ τὴν κατασκευή τους. Δική σου φροντίδα θὰ εἶναι νὰ κατασκευασθοῦν ὅσο τὸ δυνατὸ γρηγορώτερα τὰ ἀντίγραφα αὐτά. Μὲ τὴν αὐθεντία τῆς ἐντολῆς μου αὐτῆς δικαιοῦσαι νὰ παραλάβης καὶ δύο δημόσια ὀχήματα, γιὰ τὴν μεταφορά τους. Ἔτσι τὰ καλλιγραμμένα αὐτὰ ἀντίγραφα θὰ φθάσουν εὐκολώτερα καὶ στὰ μάτια μου μὲ τὴν φροντίδα ἑνὸς διακόνου τῆς Ἐκκλησίας σου. Ὅταν αὐτὸς ἔλθη σὲ μᾶς θὰ γευτῆ καὶ τὴν φιλανθρωπία μας. Ὁ Θεὸς νὰ σὲ διαφυλάξη, ἀδελφέ.

Ὁ μὲν βασιλιᾶς παράγγειλε αὐτά. Κι ὁ λόγος ἀμέσως μετατράπηκε σὲ ἔργο. Καὶ στείλαμε σαὐτὸν ἀντίγραφα σὲ τόμους πολυτελῶς φιλοτεχνημένους σὲ τετράδια καὶ τριάδια» (Εὐσεβίου Καισαρείας, Εἰς τὸν βίον Κωνσταντίνου Βασιλέως, Λόγος Δ’, ΕΠΕ 4,476-478).

Οἱ εἰδικοὶ δέχονται ὅτι ὁ μεγαλογράμματος Σιναϊτικὸς Κώδικας, τὸν ὁποῖο «σούφρωσε» ἀπὸ τὴν ἹΜονὴ Ἁγίας Αἰκατερίνης Σινᾶ ὁ περίφημος Γερμανὸς Τίτσεντορφ, εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ πενῆντα σωμάτια, τὰ ὁποῖα γράφθηκαν μὲ τὴν παραγγελία τοῦ Μ.Κωνσταντίνου! Ὅποιος ἔχει διαδύκτιο, ἂν γράψη στὴν ἀναζήτησι Σιναϊτικὸς Κώδικας, θὰ ἰδῆ τὶ ἔργο ἦταν ἡ παραγγελία τοῦ Μ.Κωνσταντίνου! Γιαὐτὸ τὸ ἔργο καμαρώνει ἡ Ὀξφόρδη καὶ ἄλλοι, ὅτι εἶναι κτῆμα τους, διὰ τῆς κλοπῆς…

Ἁγίου Κωνσταντίνου καὶ Ἁγίας Ἑλένης 2019

ἀρ.νι.μα

 

Κοινοποίησε το....
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Print this page
Print
Email this to someone
email

Στείλε μας Φωτογραφίες, Μηνύματα και Καταγγελίες στο [email protected]
sidiros
x

Check Also

Η νοσούσα υγεία – Του Βασίλη Μαρκόπουλου

Κοινοποίησε το....FacebookTwitterPrintemail Τελευταία διαβάζουμε στα τοπικά μέσα επικοινωνίας μια αναζωπύρωση της ίδρυσης ή μη Περιφερειακού Νοσοκομείου στη Δυτικά Μακεδονία και ...