Αρχική > Slider > Εορδαία: €300.000 για αποκατάσταση φθορών του οδικού δικτύου

Εορδαία: €300.000 για αποκατάσταση φθορών του οδικού δικτύου

Κοινοποιήστε το άρθρο...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Print this page
Print

Μια μεγάλη εργολαβία ύψους 300.000 ευρώ, για την αποκατάσταση των φθορών ασφαλτικού οδοστρώματος στο οδικό δίκτυο του Δήμου Εορδαίας, πρόκειται να υλοποιήσει ο Δήμος Εορδαίας.

Με πρόσφατη απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Εορδαίας ενέκρινε ομόφωνα την ανάκληση προηγούμενης σχετικής απόφασης και κατάρτισε εκ νέου τους όρους διακήρυξης της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσια σύμβασης για το έργο με τίτλο «Επισκευή φθορών ασφαλτικού οδοστρώματος οδικού δικτύου του Δήμου Εορδαίας», προϋπολογισμού ύψους 300.000,00 ευρώ, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη, µε βάση την τιμή και κατά το σύστημα του αρ 95 παρ 2β του ν 4412/2016 , ως εξής: i.i…… Ο Δήμος Εορδαίας…Διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Επισκευή φθορών ασφαλτικού οδοστρώματος οδικού δικτύου του Δήμου Εορδαίας» Εκτιμώμενης αξίας …241.935,48 … Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24,00% ).

Σημειωτέον ότι με προηγούμενη απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή είχε εγκρίνει ομόφωνα την ψήφιση της πίστωσης 300.000,00 ευρώ από τον ΚΑ 30.7333.0074, από πιστώσεις ΣΑΤΑ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

Το αντικείμενο του έργου αφορά ειδικότερα στη συντήρηση και επισκευή των ασφαλτικών οδοστρωμάτων στα σημεία που έχουν καταστραφεί. Η επισκευή θα γίνει σε όλους τους δρόμους του Δήμου Εορδαίας που παρουσιάζουν φθορές, με ασφαλτικό μίγμα που παρασκευάζεται εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση παραγωγής ασφαλτομίγματος, με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου τύπου ΑΣ 12,5. Αναλυτικά θα γίνονται οι παρακάτω εργασίες κατά σειρά:

  1. Εντοπισμός των κατεστραμμένων τμημάτων των δρόμων.
  2. Ασφαλτοκοπή του υφιστάμενου ασφαλτοτάπητα στα κρίσιμα σημεία, διάνοιξη των λάκκων σε βάθος 0,05μ. και καθαρισμός τους, η κατακορύφωση των παρειών, αποκόμμιση των αχρήστων υλικών σε θέση που θα υποδεικνύει η Διευθύνουσα Υπηρεσία, συμπύκνωση του πυθμένα των λάκκων και τυχόν εξυγίανση της βάσης με κατάλληλο υλικό, όπου αυτό απαιτείται.
  3. Ασφαλτική προεπάλειψη του πυθμένα και των παρειών με ασφαλτικό διάλυμα.
  4. Μεταφορά επί τόπου του έργου του ασφαλτομίγματος, η διάστρωση και συμπύκνωση αυτού σύμφωνα με τις προδιαγραφές.

Κοινοποιήστε το άρθρο...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Print this page
Print
Στείλε μας Φωτογραφίες, Μηνύματα και Καταγγελίες στο ptolemeos@e-ptolemeos.gr
kotzampasis

Συντάκτης: Ρόη Βασβατέκη