Συμβαίνει τώρα
Αρχική > Τοπική Επικαιρότητα > Κοινωνία > Ανοιχτή πρόσκληση για την υποβολή από φορείς, εκτός δημόσιου τομέα, ΜΗ-ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΩΝ Επενδυτικών Προτάσεων & Αναπτυξιακών Σχεδίων στο πλαίσιο του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβαση

Ανοιχτή πρόσκληση για την υποβολή από φορείς, εκτός δημόσιου τομέα, ΜΗ-ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΩΝ Επενδυτικών Προτάσεων & Αναπτυξιακών Σχεδίων στο πλαίσιο του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβαση

Μοίρασε το άρθρο...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email

Σύμφωνα με την απόφαση της υπ” αρ.3/18-3-2020 συνεδρίασης της Κυβερνητικής Επιτροπής για τη δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Μεγαλόπολης της Περιφέρειας Πελοποννήσου στη μεταλιγνιτική εποχή, καταρτίζεται ένα Ειδικό Μεταβατικό Πρόγραμμα για την περίοδο 2020-2023, αξιοποιώντας τις δυνατότητες του ΕΣΠΑ 2014-2020, αλλά και τους πόρους του Πράσινου Ταμείου, όπως διαμορφώνονται από τις Υπουργικές Αποφάσεις για την κατανομή εσόδων από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.

Σε εφαρμογή της ίδιας απόφασης στο Μεταβατικό Πρόγραμμα 2021-2023 και, μέχρι την ενεργοποίηση του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2021-2027 (ΕΠ ΔΑΜ), θα ενταχθούν έργα και δράσεις προτεραιότητας για την επίτευξη των στόχων της δίκαιης και βιώσιμης μετάβασης των συγκεκριμένων περιοχών. Ταυτόχρονα, ενόψει της εφαρμογής του ΣΔΑΜ, διαπιστώνεται ένα ισχυρό επενδυτικό και επιχειρηματικό ενδιαφέρον από εγχώριους και αλλοδαπούς ιδιωτικούς φορείς, που μεταφράζεται σε μη μεθοδική υποβολή προτάσεων επενδυτικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα.

Η Συντονιστική Επιτροπή δημοσιεύει την παρούσα ανοικτή πρόσκληση οργανωμένης υποβολής επενδυτικών προτάσεων και των αναπτυξιακών σχεδίων. Οι εν λόγω προτάσεις και σχέδια που θα τίθενται υπόψη της Συντονιστικής Επιτροπής  του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης,  θα είναι μη-δεσμευτικού χαρακτήρα, τόσο για τους ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς, όσο και για την Συντονιστική Επιτροπή και τους αρμόδιους Δημόσιους Φορείς και Όργανα.

Οι επενδυτικές προτάσεις και τα αναπτυξιακά σχέδια θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς και επενδυτικούς φορείς αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] με την συμπλήρωση του συνημμένου τυποποιημένου «Τεχνικού Δελτίου Πρότασης» (ΤΔΠ) (www.sdam.gr) και θα είναι εμπιστευτικού χαρακτήρα. Σε κάθε ΤΔΠ θα μπορούν να επισυνάπτονται έγγραφα και μελέτες, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΤΔΠ.

Διευκρινίζεται ότι θα ακολουθήσει πρόσκληση υποβολής προτάσεων η οποία θα απευθύνεται αποκλειστικά προς τους φορείς του δημόσιου τομέα.

Ο χρόνος υποβολής των προτάσεων επενδυτικών και αναπτυξιακών σχεδίων δεν υπόκειται σε χρονικές δεσμεύσεις  και επιμέρους στάδια. Η διαδικασία προ-αξιολόγησης θα ξεκινά με βάση τη χρονική σειρά υποβολής των Προτάσεων. Πιθανές διευκρινίσεις και πρόσθετα στοιχεία μπορούν να ζητούνται από την ΤΕΣΔΑΜ στο πλαίσιο συναντήσεων εργασίας. Τα αποτελέσματα της προ-αξιολόγησης θα γνωστοποιούνται στον ενδιαφερόμενο Οικονομικό ή/και Επενδυτικό Φορέα.

 •  Κριτήρια Αξιολόγησης Επενδυτικών Προτάσεων και Αναπτυξιακών Σχεδίων

  Ωριμότητα έργου 

 • Ύπαρξη μελέτης σκοπιμότητας 
 • Στάδιο αδειοδοτικής διαδικασίας 
 • Ιδιοκτησιακό καθεστώς έργου 

 Αξιοπιστία του φορέα της επενδυτικής πρότασης 

 • Επιχειρηματικό προφίλ  
 • Τεχνική αξιοπιστία – εμπειρία 
 • Χρηματοδοτική ικανότητα 
 • Ζητήματα νομιμότητας και ανταγωνισμού 

 Οικονομική βιωσιμότητα της επένδυσης 

 • Καθαρή παρούσα αξία χρηματορροών 
 • Χρηματοδοτική δυνατότητα 
 • Επιχειρηματικοί κίνδυνοι 
 • Προϋποθέσεις που αφορούν σε ύψος επιδοτήσεων ή εγγυήσεων 
 • Προϋποθέσεις που αφορούν στην ανάπτυξη αγοράς 
 • Προϋποθέσεις που αφορούν στη χρήση πόρων (γη, περιβάλλον, ύδατα, κλπ.) 
 • Προϋποθέσεις που αφορούν σε υποδομές 

 Χρονική κλιμάκωση  

 • Βραχυπρόθεσμο, για την αντιμετώπιση των άμεσων κοινωνικών επιπτώσεων από την απόσυρση των μονάδων (ισοδύναμο σε θέσεις εργασίας που χάνονται) 
 • Μεσοπρόθεσμο, για την οικονομική αναδιάρθρωση μέσω προσέλκυσης επενδύσεων 
 • Μεσο-μακροπρόθεσμο για την προσέλκυση μεγάλων επενδύσεων 

 Συμβατότητα με το σχέδιο ανάπτυξης, την οικονομική, ενεργειακή και περιβαλλοντική πολιτική 

 • Συμβατότητα με το masterplan για τις υπόψη περιοχές 
 • Συμβατότητα με δημοσιονομική πολιτική 
 • Συμβατότητα με ζητήματα ασφάλειας 
 • Συμβατότητα με την πολιτική για την ενέργεια και το κλίμα 
 • Συμβατότητα με την πολιτική για το περιβάλλον 

 Αναπτυξιακά – ποιοτικά οφέλη για την περιοχή 

 • Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 
 • Μόχλευση επενδύσεων στην περιοχή 
 • Μόχλευση προστιθέμενης αξίας στην περιοχή 
 • Μόχλευση μετακινήσεων ανθρώπινου δυναμικού προς την περιοχή 
 • Συνέργειες με άλλες οικονομικές δραστηριότητες, κλάδους και επενδύσεις 
 • Συμβατότητα με τις ειδικότητες και δυνατότητες απασχόλησης του ανθρώπινου δυναμικού 
 • Συμβατότητα με τις ειδικότητες και δυνατότητες απασχόλησης των υφισταμένων επιχειρήσεων στην περιοχή 
 • Συμβατότητα και οφέλη από την εκμετάλλευση υφισταμένων υποδομών στην περιοχή, περιλαμβανομένων των ενεργειακών υποδομών 
 • Έμμεση αποθάρρυνση με άλλες μελλοντικές δραστηριότητες και επενδύσεις 
 • Επιπτώσεις αρνητικές και θετικές ειδικά για τις οικονομικά ευάλωτες κατηγορίες νοικοκυριών, τους ανέργους και τις μικρές επιχειρήσεις  
 • Συνολικές επιπτώσεις για την οικονομία, την απασχόληση και το εισόδημα 
 • Ενίσχυση κλαδικών και επιχειρηματικών συνεργειών 

 Χρήση εξαντλήσιμων πόρων 

 • Θέματα εκμετάλλευσης και χρήσης γης 
 • Ενέργεια  – αποδοτικότητα, ανταγωνιστική χρήση πόρων για ενεργειακούς σκοπούς 
 • Αντίθεση – ασυμβατότητα (ή αποθάρρυνση) με άλλες δραστηριότητες και μελλοντικές επενδύσεις 
 • Θέματα χρήσης υδάτων 
 • Θέματα χρήσης αγροτικής γης και δασικών εκτάσεων 
 • Θέματα αερίων ρύπων 
 • Θέματα αποκατάστασης περιβάλλοντος πρώην ορυχείων 

 Θέματα σύγκρουσης – ανταγωνισμού προτάσεων 

 • Χρήση πεπερασμένων κονδυλίων επιδότησης ή χρηματοδότησης 
 • Σύγκρουση ή επικάλυψη στο πλαίσιο της ίδιας αγοράς ή κλάδου 
 • Σύγκρουση σχετικά με τη χρήση εξαντλήσιμων πόρων 

Μοίρασε το άρθρο...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email

Στείλε μας Φωτογραφίες, Μηνύματα και Καταγγελίες στο [email protected]
sidiros
x

Check Also

Άφιξη του Νίκου Χαρδαλιά στην Κοζάνη – Σύσκεψη για το «lockdown»

Μοίρασε το άρθρο...FacebookTwitteremail Στην Κοζάνη έφτασε πριν από λίγο ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς, με κλιμάκιο, προκειμένου να συζητηθεί ...