Συμβαίνει τώρα
Αρχική > Τοπική Επικαιρότητα > «4η ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΛΑΣΤΗΣ» – Δείτε τις αλλαγές στην κυκλοφορία των οχημάτων για 5-6 Οκτωβρίου

«4η ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΛΑΣΤΗΣ» – Δείτε τις αλλαγές στην κυκλοφορία των οχημάτων για 5-6 Οκτωβρίου

Μοίρασε το άρθρο...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email


Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Α. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 2 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57,τ.Α) «Περί κύρωσης του Κ.Ο.Κ, όπως τροποποιήθηκε µε Ν. 3542/2007 και Ν.4313/2014». 2. Την υπ’ αριθ. 2501/19/21-κε από 02-10-2019 (Α∆Α: ΩΑ2Υ46ΜΚ6Π-9ΗΘ) απόφασή του κ. Γενικού Περιφερειακού Αστυνοµικού ∆ιευθυντή ∆υτικής Μακεδονίας. 3. Την υπ’ αριθµό 5970/ 19/2077030 από 02/10/2019 αναφορά-πρόταση του Τ.Τ. Εορδαίας. 4. Την υπ’ αριθ. 134319 από 12/09/2019 έγκριση µελέτης σήµανσης από τον ∆/ντή Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Β. Αποβλέποντας στην οµαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχηµάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού, κατά την τέλεση του αναγραφόµενου στο θέµα αγώνα,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

ΑΡΘΡΟ

1ο 1. Την απαγόρευσή της κυκλοφορίας παντός οδικού οχήµατος, ως ακολούθως: Α. από το 11,4ο έως το 24ο χλµ. Επαρχιακής οδού Πτολεµαΐδας – Βλάστης. Β. από 11,4ο χλµ Επαρχιακής οδού Πτολεµαΐδας – Αναρράχης έως την είσοδο της Τ.Κ. Αναρράχης (για το SERVICE του αγώνα). 2. Η κυκλοφορία των οχηµάτων θα πραγµατοποιείται ως εξής: α. Για κατεύθυνση από και προς την Τοπική Κοινότητα Βλάστης, η κίνηση θα πραγµατοποιείται µέσω του καθέτου άξονα της Εγνατίας Οδού Κοζάνης – Φλώρινας, κατόπιν µέσω της Εγνατίας Οδού προς Ιωάννινα κι έπειτα από Σιάτιστα-Εράτυρα-Νάµατα-Σισάνι-Βλάστη. β. Για κατεύθυνση από και προς την Τ.Κ. Αναρράχης και λοιπές Κοινότητες του τέως ∆ήµου Μουρικίου, η κυκλοφορία των οχηµάτων θα διεξάγεται µέσω της Επαρχιακής οδού ∆υτικής Εορδαίας. 3. ∆ιάρκεια κυκλοφοριακών ρυθµίσεων το Σάββατο (5-10-2019) και την Κυριακή (6-10- 2019) από ώρες 09:00-17:00.

ΑΡΘΡΟ 2ο Οι παραβάτες της ΑΠΟΦΑΣΗΣ αυτής διώκονται και τιµωρούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 420 του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 του Ν. 2696/99 «περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3542/2007 και το Ν.4313/2014, αφού πρώτα τοποθετηθεί η κατάλληλη σήµανση και ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα µε µέριµνα του Τ.Τ. Εορδαίας. ΑΡΘΡΟ 3ο Η ισχύς της απόφασης αρχίζει µε την δηµοσίευση της σύµφωνα µε το άρθρο 109 του Ν.2696/1999 «περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» και την τοποθέτηση σχετικής σήµανσης, εκτός εάν κατά το χρόνο ισχύος του ανωτέρω µέτρου, η κυκλοφορία ρυθµίζεται µε τροχονόµους. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ -Με ανάλογο αριθµό αντιτύπων για τοιχοκόλληση, δηµοσίευση στον Τύπο και εφαρµογή(άρθρο 109 του Ν2696/1999). -Για τον έλεγχο της τοποθέτησης της απαιτούµενης σήµανσης και τη λήψη επιβαλλόµενων µέτρων τροχαίας.

Ο ∆ιευθυντής Σπυρίδων ∆ΙΟΓΚΑΡΗΣ Αστυνοµικός ∆ιευθυντής

Μοίρασε το άρθρο...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email

Στείλε μας Φωτογραφίες, Μηνύματα και Καταγγελίες στο ptolemeos@e-ptolemeos.gr
kotzampasis

Συντάκτης: e-ptolemeos team