Συμβαίνει τώρα
Αρχική > Ατζέντα Προσλήψεων > 4 Προσλήψεις στον δήμο Αμυνταίου

4 Προσλήψεις στον δήμο Αμυνταίου

Μοίρασε το άρθρο...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email


Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας σας γνωρίζει ότι το Ν.Π.∆.∆. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Αθλητισµού του ∆ήµου Αµυνταίου ως φορέας υλοποίησης των προγραµµάτων «Άθληση για Όλους», που θα πραγµατοποιηθούν στο ∆ήµο Αµυνταίου, για την περίοδο 2019- 2020 µε τη συνεργασία της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού (Γ.Γ.Α.) του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, θα προσλάβει ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) καθηγητές/ τριες Φυσικής Αγωγής, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου.

Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση από τις 26/02/2020, έως και τις 09/03/2020, (εντός δέκα ηµερολογιακών ηµερών από την τελευταία ηµέρα δηµοσίευσης της παρούσας στον τοπικό τύπο) στα γραφεία του Ν.Π.∆.∆. του ∆ήµου Αµυνταίου (4ος Όροφος του ∆ηµαρχείου Αµυνταίου). Πληροφορίες ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ στο τηλ. 2386350165.

Απαραίτητα ∆ικαιολογητικά

1. Αίτηση (Χορηγείτε από τον Φορέα)

2. Βιογραφικό σηµείωµα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράµµατα, στην επιµόρφωση µέσω σεµιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή µεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λπ.

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σηµείωµα είναι αληθή.

4. Φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, µεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώµατος ή ισότιµου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισµένου στην Ελλάδα.

5. Φωτοτυπία της αστυνοµικής ταυτότητας.

6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

7. Βεβαίωση του ∆ήµου περί µόνιµης κατοικίας.

8. Βεβαίωση του ΟΑΕ∆ ότι είναι άνεργος.

9. Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία

Προκήρυξη

Μοίρασε το άρθρο...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email

Στείλε μας Φωτογραφίες, Μηνύματα και Καταγγελίες στο [email protected]
kotzampasis

Συντάκτης: e-ptolemeos team