Συμβαίνει τώρα
Αρχική > Uncategorized > Η ΑΝΚΟ μέλος του Δικτύου Enterprise Europe Network – Hellas της Ε.Ε. σας ενημερώνει:
None

Η ΑΝΚΟ μέλος του Δικτύου Enterprise Europe Network – Hellas της Ε.Ε. σας ενημερώνει:

Μοίρασε το άρθρο...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email

H ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας είναι η απάντηση για την ανάκαμψη της οικονομίας
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα την ανακοίνωσή της με τίτλο «Βιομηχανική πολιτική: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας», που εξετάζει ειδικότερα τις επιδόσεις των κρατών μελών ως προς την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας.Η οικονομική ανάκαμψη της ΕΕ υπήρξε σχετικά αργή και παραμένει εύθραυστη. Αυτό αντικατοπτρίζεται σε ένα αίσθημα επιδείνωσης της κατάστασης σε όλο το φάσμα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Επιπροσθέτως, υπάρχουν σαφείς κίνδυνοι υποχώρησης που πηγάζουν από τις χρηματοοικονομικές αγορές, τις αυξανόμενες τιμές της ενέργειας και των πρώτων υλών και την ανάγκη δημοσιονομικής εξυγίανσης. Ωστόσο, η βιομηχανία της ΕΕ βρίσκεται σε καλή κατάσταση και διαθέτει το δυναμικό ώθησης για να επαναφέρει την ευρωπαϊκή οικονομία σε αναπτυξιακή τροχιά.Υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών: η μέση παραγωγικότητα της εργασίας στη μεταποιητική βιομηχανία κυμαίνεται από σχεδόν 125% της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας ανά εργαζόμενο στην Ιρλανδία, έως 20% στη Βουλγαρία. Το ποσοστό καινοτόμων εταιρειών κυμαίνεται από 80% στη Γερμανία έως 25% στη Λετονία. Ο βαθμός φιλικότητας των κανόνων προς τις επιχειρήσεις βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο στη Φινλανδία, ενώ η Ιταλία κατατάσσεται στην τελευταία θέση. Απέναντι σε αυτά τα δεδομένα, η σημερινή ανακοίνωση προτρέπει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν σύντομα πολιτικές σύγκλισης των επιπέδων ανταγωνιστικότητας, που να είναι συνεκτικές με τη συμμετοχή στο ευρώ και την εσωτερική αγορά.Προϋπόθεση για να συμβεί αυτό είναι τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν σθεναρές και συντονισμένες πολιτικές για τη βιομηχανία και τις ΜΜΕ. Για το σκοπό αυτό η Επιτροπή είναι πρόθυμη να προωθεί και να παρακολουθεί τις διαρθρωτικές αλλαγές, δεδομένου ότι η ευρωπαϊκή οικονομία πρέπει επειγόντως να επιστρέψει σε αναπτυξιακή πορεία.
Σημαντικοί τομείς δράσης
Η αύξηση της συνολικής ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας έχει ουσιαστική σημασία, δεδομένου ότι το 75% των εξαγωγών της ΕΕ προέρχονται από μεταποιητικές επιχειρήσεις, οι οποίες ταυτόχρονα αντιπροσωπεύουν το 80% της βιομηχανικής Ε&Α. Τι πρέπει να ενισχυθεί:
(1) διευκόλυνση διαρθρωτικών αλλαγών στην οικονομία, ώστε να υπάρξει μετάβαση σε πιο καινοτόμους και βασιζόμενους στη γνώση τομείς που παρουσιάζουν μεγαλύτερη αύξηση της παραγωγικότητας και έχουν πληγεί λιγότερο από τον παγκόσμιο ανταγωνισμό (όπως είναι οι οικολογικές βιομηχανίες, ο ηλεκτρολογικός και οπτικός εξοπλισμός)·
(2) δυνατότητα για καινοτομία στις βιομηχανίες, ιδίως με τη συγκέντρωση των πόρων που σπανίζουν, τη μείωση του βαθμού του κατακερματισμού των προγραμμάτων υποστήριξης της καινοτομίας και την εστίαση των ερευνητικών έργων στην αγορά. Οι αγορές για βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής (π.χ. νανοτεχνολογίες, προηγμένα υλικά, βιομηχανική βιοτεχνολογία), για παράδειγμα, αναμένεται να αυξηθούν έως και κατά 50% μέχρι το 2015, δημιουργώντας χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας με υψηλή προστιθέμενη αξία.
(3) προώθηση της βιωσιμότητας και αποδοτικότητα των πόρων, ιδίως με την προώθηση της καινοτομίας και της χρήσης καθαρότερων τεχνολογιών, την εξασφάλιση δίκαιης πρόσβασης και τιμολόγησης των πρώτων υλών και της ενέργειας χωρίς στρεβλώσεις, καθώς και την αναβάθμιση και τη διασύνδεση των δικτύων διανομής ενέργειας·
(4) βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, ιδίως με τη μείωση του διοικητικού φόρτου για τις επιχειρήσεις και την προώθηση του ανταγωνισμού μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών που χρησιμοποιούν τις υποδομές στους τομείς των ευρυζωνικών δικτύων, της ενέργειας και των μεταφορών·
(5) αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ενιαίας αγοράς, με υποστήριξη των καινοτόμων υπηρεσιών και με την πλήρη εφαρμογή της νομοθεσίας για την ενιαία αγορά, ιδίως της οδηγίας για τις υπηρεσίες· η πλήρης εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες θα μπορούσε να επιφέρει οικονομικό κέρδος έως 140 δισ. ευρώ σε όλη την ΕΕ, αντιπροσωπεύοντας δυναμικό ανάπτυξης ύψους 1,5% του ΑΕγχΠ·
(6) στήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜME), ιδίως με ευνοϊκή πρόσβαση στη χρηματοδότηση, με διευκόλυνση της διεθνοποίησης και της πρόσβασης στις αγορές και με την εξασφάλιση ότι οι δημόσιες διοικήσεις μειώνουν το χρόνο πληρωμής.
Τα κύρια αποτελέσματα των εκθέσεων
• Παραγωγικότητα της εργασίας (ανά εργαζόμενο στη μεταποιητική βιομηχανία): Το ποσοστό παραγωγικότητας είναι μεγαλύτερο από το μέσο όρο της ΕΕ στην Ιρλανδία, τις Κάτω Χώρες, την Αυστρία, τη Φινλανδία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και τη Σουηδία, και χαμηλότερο από το μέσο όρο στη Σλοβακία, στην Πολωνία, στη Σλοβενία, στην Κύπρο, στην Ουγγαρία, στην Τσεχική Δημοκρατία, στην Πορτογαλία, στην Εσθονία, στη Λιθουανία, στη Ρουμανία, στη Λετονία και στη Βουλγαρία.
• Η EΕ έχει λιγότερες νέες καινοτόμους εταιρείες: Οι εταιρείες της ΕΕ έχουν χαμηλότερες επιδόσεις από τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία όσον αφορά τις εφαρμογές και την εμπορική αξιοποίηση της έρευνας και της καινοτομίας. Το ποσοστό των καινοτόμων εταιρειών επί του συνόλου των εταιρειών είναι ιδιαίτερα υψηλό στο Λουξεμβούργο, στη Γερμανία, στο Βέλγιο και στην Πορτογαλία, αλλά είναι χαμηλό στην Ουγγαρία, στην Πολωνία, στη Λετονία και στη Λιθουανία.
• Η βιομηχανία είναι όλο και περισσότερο αλληλένδετη με τις υπηρεσίες: Συγκεκριμένα, οι επιχειρηματικές υπηρεσίες έντασης γνώσης χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο ως άμεσες και έμμεσες εισροές από τη βιομηχανία και αντιπροσωπεύουν έως και το 9% των εξαγωγών της ΕΕ-12 και το 18% των εξαγωγών της ΕΕ-15.
• Η βιομηχανία της ΕΕ βελτιώνει την αποδοτικότητα των πρώτων υλών: χρησιμοποιεί όλο και περισσότερο ανακυκλωμένα υλικά και καινοτόμα υλικά υποκατάστασης, αλλά η προσβασιμότητα και η οικονομική προσιτότητα των μη ενεργειακών πρώτων υλών έχουν ζωτική σημασία για την ανταγωνιστικότητα πολλών μεταποιητικών βιομηχανιών υψηλής έντασης πρώτων υλών στην ΕΕ.
• Βιομηχανική αποδοτικότητα: Η ΕΕ είναι πρωτοπόρος σε πολλούς τομείς, όπου γενικά προπορεύεται των ΗΠΑ και καλύπτει τη διαφορά με την Ιαπωνία. Εντούτοις, υπάρχουν σημαντικές διαφορές ως προς τις επιδόσεις μεταξύ κρατών μελών και βιομηχανικών τομέων στην ΕΕ.
• Φιλικότητα των κρατικών ρυθμίσεων προς τις επιχειρήσεις: Στην ομάδα των χωρών που οι κανόνες είναι λιγότερο επαχθείς για τις εταιρείες περιλαμβάνονται το Λουξεμβούργο, η Φινλανδία, η Εσθονία, η Κύπρος, η Δανία και η Σουηδία. Αντιθέτως, τα περισσότερα παράπονα από εταιρείες καταγράφονται στο Βέλγιο, στην Πορτογαλία, στην Ελλάδα, στην Ουγγαρία και στην Ιταλία.
Η Επιτροπή θα ανακτήσει 214 εκατ. ευρώ από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο των δαπανών της ΚΓΠ
Βρυξέλλες, 14 Οκτωβρίου 2011
Στο πλαίσιο της αποκαλούμενης διαδικασίας εκκαθάρισης λογαριασμών η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητεί σήμερα την ανάκτηση συνολικού ποσού 214 εκατ. ευρώ από τα κονδύλια της γεωργικής πολιτικής της ΕΕ, το οποίο καταβλήθηκε αχρεωστήτως από τα κράτη μέλη. Το ποσό αυτό θα επιστραφεί στον προϋπολογισμό της ΕΕ λόγω μη συμμόρφωσης με τους ενωσιακούς κανόνες ή λόγω πλημμελών διαδικασιών ελέγχου των γεωργικών δαπανών. Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για την εκταμίευση και τον έλεγχο των δαπανών στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) και η Επιτροπή οφείλει να διασφαλίζει τη σωστή χρησιμοποίηση των κονδυλίων από τα κράτη μέλη.
Κυριότερες δημοσιονομικές διορθώσεις
Στο πλαίσιο της τελευταίας αυτής απόφασης, θα ανακτηθούν ποσά από τη Δανία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ισπανία, την Ιταλία, την Κύπρο, τη Μάλτα, τις Κάτω Χώρες, την Αυστρία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Φινλανδία, τη Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι μεγαλύτερες επιμέρους διορθώσεις είναι οι εξής:
• 76,6 εκατ. ευρώ καταλογίστηκαν στη Σουηδία για τις αδυναμίες στο Σύστημα Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων – Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΑΑ-ΣΓΠ), στους διοικητικούς ελέγχους και στις κυρώσεις για δαπάνες συνδεδεμένες με στρεμματικές ενισχύσεις, συμπεριλαμβανομένων μέτρων αγροτικής ανάπτυξης βάσει της καλλιεργούμενης επιφάνειας
• 70,9 εκατ. ευρώ καταλογίστηκαν στην Ιταλία αναφορικά με καθυστερημένους ελέγχους στον τομέα του γάλακτος
• 22,3 εκατ. ευρώ καταλογίστηκαν στη Δανία για τις αδυναμίες στο ΣΑΑ-ΣΓΠ, στους επιτόπιους ελέγχους και στον υπολογισμό των κυρώσεων.
Αναλυτικά στοιχεία των επιμέρους διορθώσεων, ανά κράτος μέλος και ανά τομέα, περιλαμβάνονται στους συνημμένους πίνακες (Παραρτήματα I και II).
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Νέα εταιρική σχέση Ευρώπης – αγροτών προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Βρυξέλλες, 12 Οκτωβρίου 2011
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα σχέδιο αναμόρφωσης της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) για μετά το 2013. Το σχέδιο αυτό προσβλέπει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας της γεωργίας σε όλη την ΕΕ, έτσι ώστε οι ευρωπαίοι πολίτες να έχουν υγιεινά και ποιοτικά τρόφιμα, να προστατεύεται το περιβάλλον και να αναπτύσσονται οι αγροτικές περιοχές. 
Τα 10 σημεία-κλειδιά της αναμόρφωσης
1) Καλύτερα στοχευμένες εισοδηματικές ενισχύσεις που προωθούν την ανάπτυξη και την απασχόληση
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει μια πιο δίκαιη, απλούστερη και καλύτερα στοχευμένη στήριξη του εισοδήματος των αγροτών, ώστε να αξιοποιηθεί καλύτερα το δυναμικό της ευρωπαϊκής γεωργίας. Η βασική στήριξη του εισοδήματος θα αφορά μόνον τους ενεργούς αγρότες. Μετά τα 150.000 ευρώ θα μειώνεται σταδιακά και θα υπόκειται σε ανώτατο όριο μετά τα 300.000 ευρώ ανά εκμετάλλευση και ανά έτος, λαμβανομένου υπόψη του αριθμού των θέσεων απασχόλησης που δημιουργεί η εκμετάλλευση.  Επίσης, θα κατανέμεται πιο δίκαια μεταξύ των αγροτών, των περιφερειών και των κρατών μελών.
2) Δραστικότερα και καταλληλότερα μέσα διαχείρισης των κρίσεων για καλύτερη αντιμετώπιση των νέων οικονομικών προκλήσεων
Η αστάθεια των τιμών είναι μακροπρόθεσμα επικίνδυνη για την ανταγωνιστικότητα του γεωργικού τομέα. Η Επιτροπή προτείνει πιο αποτελεσματικό δίχτυ προστασίας για τους γεωργικούς κλάδους που είναι περισσότερο εκτεθειμένοι σε κρίσεις (ιδιωτική αποθεματοποίηση και δημόσια παρέμβαση), ενώ παράλληλα τάσσεται υπέρ της σύστασης ασφαλίσεων και ταμείων αλληλοβοήθειας.
3) Μια «περιβαλλοντική» πληρωμή με στόχο τη μακροπρόθεσμη παραγωγικότητα και τη διατήρηση των οικοσυστημάτων
Για να ενισχυθεί η οικολογική βιωσιμότητα του γεωργικού τομέα και για να ανταμειφθούν οι προσπάθειες των αγροτών, η Επιτροπή προτείνει τη διοχέτευση του 30% των άμεσων ενισχύσεων σε μεθόδους που προωθούν τη βέλτιστη χρήση των φυσικών πόρων.   Τέτοιου είδους μέθοδοι, απλές στην εφαρμογή τους και αποτελεσματικές από οικολογική άποψη, είναι: η διαφοροποίηση των καλλιεργειών, η διατήρηση μόνιμων βοσκοτόπων και η διατήρηση των προστατευόμενων οικολογικών περιοχών και των φυσικών τοπίων.
4) Συμπληρωματικές επενδύσεις για έρευνα και καινοτομία
Για τη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής γεωργίας της γνώσης, η Επιτροπή προτείνει τον διπλασιασμό του προϋπολογισμού για αγρονομική έρευνα και καινοτομία, καθώς και την εφαρμογή στην πράξη των αποτελεσμάτων της έρευνας μέσω μιας νέας σύμπραξης για την καινοτομία.  Τα κονδύλια αυτά θα ενθαρρύνουν τη μεταφορά γνώσεων, τη συμβουλευτική υποστήριξη των αγροτών και τη στήριξη ερευνητικών σχεδίων ειδικά για τους αγρότες, εξασφαλίζοντας μια πιο στενή συνεργασία μεταξύ του γεωργικού τομέα και της επιστημονικής κοινότητας.
5) Πιο ανταγωνιστική και ισόρροπη τροφική αλυσίδα
Η γεωργία, που αποτελεί τη βάση της τροφικής αλυσίδας, είναι σε μεγάλο βαθμό κατακερματισμένη και ελάχιστα δομημένη. Για να ενισχυθεί η θέση των γεωργών, η Επιτροπή προτείνει τη στήριξη των οργανώσεων των παραγωγών και των διακλαδικών οργανώσεων, καθώς και τη δημιουργία απευθείας δικτύων ανάμεσα στους παραγωγούς και τους καταναλωτές (χωρίς πολλούς μεσάζοντες).  Επιπλέον, οι ποσοστώσεις για τη ζάχαρη, που δεν έχουν πλέον λόγο ύπαρξης, δεν θα συνεχιστούν μετά το 2015.
6) Ενθαρρύνονται οι αγροπεριβαλλοντικές πρωτοβουλίες
Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε εδάφους και να ενθαρρύνονται οι αγροπεριβαλλοντικές πρωτοβουλίες σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή προτείνει οι δύο από τις έξι προτεραιότητες της πολιτικής για την αγροτική ανάπτυξη να είναι οι εξής: πρώτον, η διατήρηση και η αποκατάσταση των οικοσυστημάτων καθώς και η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, και, δεύτερον, η αποτελεσματική χρήση των πόρων.
7) Διευκολύνεται η εγκατάσταση νέων αγροτών
Τα δύο τρίτα των αγροτών είναι ηλικίας άνω των 55 ετών. Για να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης και να ενθαρρυνθούν οι νέες γενιές να ασχοληθούν με τη γεωργία, η Επιτροπή προτείνει ένα νέο μέσο για τη στήριξη της εγκατάστασης νέων αγροτών, το οποίο θα απευθύνεται σε αγρότες κάτω των 40 ετών και θα χορηγείται τα πρώτα 5 χρόνια.
8) Κίνητρα για την αγροτική απασχόληση και την επιχειρηματικότητα
Για την προώθηση της απασχόλησης και του επιχειρηματικού πνεύματος, η Επιτροπή προτείνει μια σειρά μέτρων που σκοπό έχουν να ενθαρρύνουν την οικονομική δραστηριότητα στις αγροτικές περιοχές, καθώς και τις πρωτοβουλίες για τοπική ανάπτυξη. Για παράδειγμα, θα δημιουργηθεί μια «πρώτη εργαλειοθήκη» για τη στήριξη σχεδίων μικροεπιχειρήσεων, με χρηματοδότηση έως και 70.000 ευρώ για μια περίοδο πέντε ετών.  Θα ενισχυθούν επίσης οι ομάδες τοπικής δράσης LEADER.
9) Μεγαλύτερη προσοχή στις ευάλωτες περιοχές
Για να αποφευχθεί η ερημοποίηση και να διατηρηθεί ο πλούτος των εδαφών μας, η Επιτροπή δίνει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να χορηγούν μεγαλύτερη στήριξη στους αγρότες που βρίσκονται σε περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα, μέσω πρόσθετης αντιστάθμισης.   Η βοήθεια αυτή θα συμπληρώνει τις άλλες μορφές στήριξης που χορηγούνται σήμερα στο πλαίσιο της πολιτικής για την αγροτική ανάπτυξη.
10) Μια απλούστερη και αποτελεσματικότερη Κοινή Γεωργική Πολιτική
Για να αποφευχθεί ο άσκοπος διοικητικός φόρτος, η Επιτροπή προτείνει την απλούστευση διαφόρων μηχανισμών της ΚΓΠ, ιδίως των κανόνων σχετικά με την πολλαπλή συμμόρφωση και τα συστήματα ελέγχου, χωρίς όμως να θίγεται η αποτελεσματικότητα. Θα απλουστευθούν επίσης οι ενισχύσεις υπέρ των μικρών αγροτών. Για τους αγρότες αυτούς προβλέπεται κατ’ αποκοπή πληρωμή 500 έως 1.000 ευρώ ανά έτος και ανά εκμετάλλευση. Τέλος, θα ενθαρρυνθεί η εκχώρηση εκτάσεων από μικρούς αγρότες, που παύουν τη γεωργική τους δραστηριότητα, σε άλλους που επιθυμούν την αναδιάρθρωση του αγροκτήματός τους.
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η Επιτροπή θέτει τις βάσεις για την ενίσχυση του αντίκτυπου των επενδύσεων για τη συνοχή μετά το 2013
Βρυξέλλες, 6 Οκτωβρίου 2011
Η πολιτική της EE για τη συνοχή υπήρξε δύναμη αλλαγής κατά την περασμένη δεκαετία, συμβάλλοντας πραγματικά στη σύγκλιση και την ανάπτυξη στην ΕΕ και δημιουργώντας άμεσα πάνω από ένα εκατομμύριο θέσεις εργασίας, επενδύοντας στην κατάρτιση για τη βελτίωση της απασχολησιμότητας άνω των δέκα εκατομμυρίων ατόμων, συγχρηματοδοτώντας την κατασκευή άνω των 2 000 χλμ αυτοκινητοδρόμων και 4 000 χλμ σιδηροδρομικών γραμμών και δημιουργώντας τουλάχιστον 800.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜME). Για να συνεχίσει το έργο αυτό στο μέλλον και να ενισχύσει την επικέντρωση στις ευρωπαϊκές οικονομικές προτεραιότητες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα σχέδιο δέσμης νομοθετικών μέτρων για την πολιτική για τη συνοχή κατά την περίοδο 2014 έως 2020. Αυτή η δέσμη έχει σχεδιαστεί ώστε να ενισχύσει την ανάπτυξη και την απασχόληση ανά την Ευρώπη, στοχοθετώντας τις επενδύσεις της ΕΕ, καθώς και για να εξασφαλίσει ότι οι επενδύσεις της ΕΕ στοχεύουν στην ατζέντα της Ευρώπης για ανάπτυξη και απασχόληση («Ευρώπη 2020»).
Η εστίαση σε λιγότερες επενδυτικές προτεραιότητες, σύμφωνα με τους εν λόγω σκοπούς, θα βρίσκεται στο επίκεντρο των νέων συμβάσεων εταιρικής σχέσης, που τα κράτη μέλη θα συνάψουν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα θέσουν σαφείς στόχους και θα διατηρήσουν μια εφεδρεία χρηματοικονομικών επιδόσεων για να επιβραβεύσουν περιφέρειες που επιτυγχάνουν τα καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά την επίτευξη των στόχων τους. Για να εξασφαλιστεί ότι ο αντίκτυπος των επενδύσεων της ΕΕ στην ανάπτυξη και την απασχόληση δεν θα υπονομευθεί από μη υγιείς μακροοικονομικές πολιτικές ή από αδύναμη διοικητική ικανότητα, η Επιτροπή δύναται να ζητήσει την αναθεώρηση προγραμμάτων ή να αναστείλει τη χρηματοδότηση, αν δεν αναληφθούν διορθωτικές ενέργειες.
Ο αντίκτυπος των ταμείων θα ενισχυθεί επίσης μέσω της απλοποίησης και εναρμόνισης των κανόνων των διαφόρων ταμείων, συμπεριλαμβανομένων του Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης και του Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας. Ένα σύνολο κανόνων για πέντε διαφορετικά ταμεία. Και μια πλέον ολοκληρωμένη προσέγγιση θα εξασφαλίσει ότι τα διάφορα ταμεία εξυπηρετούν συνεπείς σκοπούς και ενισχύουν αμοιβαία τον αντίκτυπό τους.
Οι σημερινές προτάσεις θα δώσουν ώθηση ειδικότερα στις κοινωνικές επενδύσεις, δίνοντας στους ανθρώπους τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν τις μελλοντικές προκλήσεις της αγοράς εργασίας, με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση και το νέο Πρόγραμμα για την Κοινωνική Αλλαγή να συμπληρώνουν και να ενισχύουν το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
Η δέσμη νομοθετικών μέτρων περιλαμβάνει:
• Έναν γενικό κανονισμό που καθορίζει τους κοινούς κανόνες που διέπουν το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο για την Αγροτική Ανάπτυξη (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ). Αυτό θα επιτρέψει τον καλύτερο συνδυασμό των ταμείων για εντονότερο αντίκτυπο της δράσης της ΕΕ.
• Τρεις ειδικούς κανονισμούς για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής.
• Δύο κανονισμούς που αφορούν τον στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» και τον «Ευρωπαϊκό όμιλο εδαφικής συνεργασίας» (ΕΟΕΣ).
• Δύο κανονισμούς σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) και το Πρόγραμμα για την κοινωνική αλλαγή και καινοτομία.
• Ανακοίνωση για το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΤΑΕΕ).
Τα νομοθετικά κείμενα είναι διαθέσιμα στην διαδικτυακή διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. – ΑΝΚΟ
Μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου
«Enterprise Europe Network – Hellas»
Φον Καραγιάννη 1-3
50100 Κοζάνη
Τηλ.: +30 24610 24022
Φαξ: +30 24610 49210
E-mail: info@anko-eunet.grWeb Sites: http://www.anko-eunet.gr/
http://www.enterprise-hellas.gr/

Μοίρασε το άρθρο...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email

Στείλε μας Φωτογραφίες, Μηνύματα και Καταγγελίες στο ptolemeos@e-ptolemeos.gr
kotzampasis

Συντάκτης: e-ptolemeos team