Αρχική > Τοπική Επικαιρότητα > Κοινωνία > Τρίτη (3η) Τροποποίηση της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης «Επιχειρηματική Ευκαιρία στη Δυτική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2014-2020

Τρίτη (3η) Τροποποίηση της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης «Επιχειρηματική Ευκαιρία στη Δυτική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2014-2020

Κοινοποίησε το....
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Print this page
Print
Email this to someone
email
subscribe!

Η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ, αρμόδιος εταίρος του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας (ΕΠ ΔΜ) του ΕΣΠΑ 2014-2020 – ΕΦΕΠΑΕ ανακοινώνει ότι, με απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Γεώργιου Κασαπίδη στις 2/4/2021 τροποποιήθηκε εκ νέου η Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την εφαρμογή καινοτομιών ή/και αποτελεσμάτων έρευνας και τεχνολογίας/Επιχειρηματική Ευκαιρία στη Δυτική Μακεδονία» του ΕΠΔΜ2014-2020.

Οι Τροποποιήσεις αφορούν στα εξής:

1.Η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης αυξάνεται στο ποσό των 960.000€, εκ των οποίων τo ποσό που ανέρχεται σε 1.000.000 € αφορά σε επιχειρήσεις που θα υλοποιήσουν την επένδυση τους στην περιοχή της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) Αξιοποίησης των Λιμνών Δυτικής Μακεδονίας και το ποσό που ανέρχεται σε 5.960.000 € αφορούν σε επιχειρήσεις που θα υλοποιήσουν την επένδυση τους σε περιοχές παρέμβασης των Επιχειρησιακών Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης, Πτολεμαΐδας και Φλώρινας. Περισσότερες πληροφορίες για τις ως άνω περιοχές μπορείτε να βρείτε στα παραρτήματα XV και XVI της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης.

2.Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ/ΕΝΤΑΞΗΣ υπάρχουν τροποποιήσεις των απαιτούμενων δικαιολογητικών με κυριότερο την προσθήκη, ως Δικαιολογητικό 2, του εντύπου «Υποβολής Παραρτήματος Ι.2», το οποίο θα πρέπει να υποβάλλεται ως συνημμένο στην Αίτηση σε μορφή pdf. Για τις Αιτήσεις που υποβλήθηκαν έως και την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας τρίτης (3ης) τροποποίησης, θα πρέπει να υποβληθεί στον Ενδιάμεσο Φορέα, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (στο e-mail: info@e-kepa.gr) το επικαιροποιημένο έντυπο Ι.2, καθώς η απουσία του θα οδηγήσει σε μηδενισμό των βαθμολογικών κριτηρίων.

  1. Τροποποιήσεις που αφορούν σε τεχνικές διορθώσεις σε θέματα επιλεξιμότητας δαπανών, στο 3οκριτήριο αξιολόγησης για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις όπου πλέον το εν λόγω κριτήριο αφορά το Μ.Ο. Κερδών προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων προς τον Κ.Ε. κατά την 2ετία 2018-2019 (συντελεστής στάθμισης 20%) δηλαδή υπολογίζει πλέον το ποσοστό κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ως προς τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης, στις επιλεξιμότητες βάσει ΚΑΔ, καθώς και σε άλλα θέματα ήσσονος σημασίας.

Υπενθυμίζεται ότι η Δράση «Επιχειρηματική Ευκαιρία στη Δυτική Μακεδονία» αφορά στην Επιχορήγηση με 70% των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την ενίσχυση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικής τους θέσης. Ειδικότερα, η συγκεκριμένη Δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση μικρών, πολύ μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων όλων των τομέων οικονομικής δραστηριότητας (μεταποίηση, τουρισμός, εμπόριο, υπηρεσίες, κατασκευές, μεταφορές, κ.λ.π.) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας που είναι και οι Δικαιούχοι της Δράσης.

Η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και Εθνικούς Πόρους, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Οι επιχειρήσεις μέσω της Δράσης έχουν τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσουν σε ποσοστό επιχορήγησης 70% τα επενδυτικά τους σχέδια ελάχιστου αιτούμενου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού 15.000,00€ και μέγιστου 280.000,00€για την υλοποίηση δαπανώνόπως :

  • Κτηριακές εγκαταστάσεις και περιβάλλοντος χώρος (Ανέγερση-Ανακαίνιση-Διαμορφώσεις), Αγορά Εξοπλισμού, Μηχανημάτων και Λογισμικών,
  • Αγορά Μεταφορικών Μέσων Επαγγελματικής και Μικτής/πολλαπλής χρήσης, έως εννέα (9) θέσεις,
  • Κατασκευή Ιστοσελίδας/E-shop,
  • Πιστοποίηση προϊόντων/υπηρεσιών
  • Σύνταξη & παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου
  • Λειτουργικές Δαπάνες
  • Μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού

Στον προϋπολογισμό του επενδυτικό σχεδίου που θα υποβληθεί για χρηματοδότηση, οι δαπάνες θα πρέπει να τηρούν συγκεκριμένα ποσοτικά και ποσοστιαία όρια σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης. Η διάρκεια υλοποίησης των έργων δε θα μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνεςαπό την ημερομηνία της έκδοσης της απόφασης ένταξης τους στην εν λόγω Δράση.Η Δράση διέπεται από τον Καν. DeMinimis ((ΕΚ) 1407/2013).

Η υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης (προτάσεων) είναι ηλεκτρονική μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). Υπενθυμίζεται ότι η καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι στις 9-4-2021 και ώρα 15:00.

Το πλήρες κείμενο της Απόφασης της 3ης Τροποποίησης, καθώς και όλο τα αναγκαίο πληροφοριακό υλικό (ερωτήσεις-απαντήσεις, υποβολή αίτησης, επιλέξιμοι ΚΑΔ, ενδεικτικά υποδείγματα δικαιολογητικών και Υπεύθυνων Δηλώσεων, κ.λ.π). είναι αναρτημέναστη σελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας, στη διεύθυνση www.pepdym.gr, καθώς και στις ιστοσελίδες του Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα – ΕΦΕΠΑΕ (www.efepae.gr), του Κέντρου Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης – Αναπτυξιακή Ένωση Μακεδονίας ΑΜΚΕ – ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ (www.kepa-anem.gr), της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Ε.- ΑΝΚΟ (www.anko.gr), του ΕΣΠΑ (www.espa.gr) και στο www.ependyseis.gr.

Οι υποψήφιοι, προκειμένου να αποκτήσουν έγκυρη, ασφαλή και εμπεριστατωμένη ενημέρωση επί της Αναλυτικής Πρόσκλησης και της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης για τη συγκεκριμένη Δράση μπορούν,

α) να απευθύνονται στις επίσημες πηγές πληροφόρησηςκαι συγκεκριμένα:

  • στην ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ/EΦΕΠΑΕ(τηλ 2310-480.000, kepa-anem.gr, e-mail: pdm@e-kepa.gr, info@e-kepa.gr) και
  • στην ΑΝΚΟ(Παράρτημα της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ/ΕΦΕΠΑΕ στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας), τηλ. 2461/24022 , anko@anko.gr.

β) να επισκέπτονται την ειδική σελίδα ενημέρωσης που έχει δημιουργηθεί στο διαδικτυακό τόπο της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ, www.kepa-anem.gr, η οποία ενημερώνεται καθημερινά (άμεση πρόσβαση από το πεδίο Ανοικτές Προκηρύξεις),

γ) να αποστέλλουν ηλεκτρονικά το ερώτημά τους, μέσω της ιστοσελίδας www.kepa-anem.gr (πεδίο “Στείλε το ερώτημά σου” στη διεύθυνση :https://kepa-anem.gr/steile-to-erotima-sou/), καθώς και στα: lpapaterpou@anko.gr και skellidis@anko.gr ,

δ) να απευθύνονται στα κατά τόπους Εμποροβιομηχανικά Επιμελητήρια.

 

 

Κοινοποίησε το....
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Print this page
Print
Email this to someone
email

Στείλε μας Φωτογραφίες, Μηνύματα και Καταγγελίες στο ptolemeos@e-ptolemeos.gr
sidiros
x

Check Also

Δήμος Γρεβενών: Δωρεάν rapid test κάτω από το Δημαρχείο την Τρίτη 11 Μαΐου

Κοινοποίησε το....FacebookTwitterPrintemail Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) σε συνεργασία με τον Δήμο Γρεβενών, θα πραγματοποιήσει δωρεάν δειγματοληπτικό έλεγχο ταχείας ανίχνευσης ...