Συμβαίνει τώρα
Αρχική > Αρχείο Ετικετών: Αρχιμανδρίτης π. Νικηφόρος Μανάδης (σελίδα 12)

Αρχείο Ετικετών: Αρχιμανδρίτης π. Νικηφόρος Μανάδης

Ἄχ, τηγάν’ τηγανούλ’!!! – Γράφει ο Νικηφόρος Μανάδης

Τ’μάννα τ’πατέραμ’ νἴλιγαν Βασίλου κι ἦταν ἀπ’ τ’Μιταξᾶ, ἀπ’  τοὺ γένους τ’Γουλιοῦ. Ἀπ’ τιαφνοὺς ἦταν κι ἡ Γουλιὸς ἡ Γιώρς στοὺ χουργιό μας ἀπ’ παντρέφκι μὶ τ’ Θυμία τ’ Τσιουτσιουλουϊάνν’ κι εἶχαν ...

Διαβάστε Περισσότερα »

Ὄϊ, νὰ καλουσουρνᾶτι τς ξέν’ – Γράφει ο Νικηφόρος Μανάδης

ΣΑΝ ἦταν μαναχιὰ ἡ μάνναμ’ στοὺ Μκρόβαλτου, γιατ’ εἶχι πιθάν’ ἡ μάννατς στοὺ Δέλνου κι ἡ πατέρας τς ἦταν ἀπ’ τοὺ Λουτρὸ ἀ κι διφτιρουπαντρέφκι σιαπάν’ κα’ τὰ Γριβινά, κι αὐτὴν μπάντριψαν ...

Διαβάστε Περισσότερα »

Μακαρισμὸς Μεγάλου Βασιλείου – Γράφει ο Νικηφόρος Μανάδης

Πῶς νὰ σὲ μακαρίσουμε, ὦ πάτερ Βασίλειε. Ἐσὺ μὲ τὸ ξίφος τῆς ἀλήθειας πλήγωσες καὶ ἔδιωξες τὴν πλάνη. Ἐσὺ συνετὰ ταξιδεύεις μὲ τὶς μέλισσες. Ἐπισκέπτεσαι τὸ λιβάδι τῶν θεοπνεύστων Γραφῶν. Ἐκεῖ συλλέγεις ...

Διαβάστε Περισσότερα »

Οἱ Μάγοι στὸν Ἡρώδη – Του Νικηφόρου Μανάδη

Μόλις ἔφθασε στὸν Ἡρώδη ἡ εἴδησι γιὰ τοὺς Μάγους ὅτι ἔφθασαν στὰ Ἱεροσόλυμα, ἔστειλε καὶ προσκάλεσε αὐτοὺς καὶ τοὺς σοφοὺς τῶν Ἰουδαίων. Ρώτησε δὲ τοὺς σοφούς, ποῦ γεννᾶται ὁ Χριστός; Αὐτοὶ τοῦ ...

Διαβάστε Περισσότερα »

Η ΠΟΥΛΙΟΥΓΚΟΥΝΤΙΝΙΝΑ – Γράφει ο Νικηφόρος Μανάδης

Κάθι προυΐ πίνουντας ἕναν καφὲ μὶ τ’ μάνναμ’ ἰδώϊας στοὺν ἉηΚουζμᾶ, μὶ λιέι κι καμνιὰ ἱστουρία ἀπ’ τοὺ χουργιό. Κι γὼ τἀκουσιοῦ, δὲν χάνου ἰφκιρία, τ’ γράφου κι τ’ στέλνου δῶθι κεῖθι. ...

Διαβάστε Περισσότερα »

Ἐγκώμιο στὸν ἅγιο πρωτομάρτυρα τοῦ Χριστοῦ Στέφανο καὶ γιὰ τὴν ἀνεύρεσι τῶν τιμίων λειψάνων του – Γράφει ο Νικηφόρος Μανάδης

Βασιλείου Σελευκείας ΛΟΓΟΣ ΜΑ´MignePG 85,470-474 μετάφρασι ἀρ.νι.μα. Τὰἱερὰβιβλίακηρύττουνσυνέχειακαὶἐπαρκῶςμέσαστοὺςἐκκλησιαστικοὺςχώρουςτὶςλαμπρές, ὁλοφώτεινεςκαὶνικηφόρεςμαρμαρυγὲςτοῦμάρτυροςτῶνμαρτύρωνκαὶτῆςκορυφῆςὅλωντῶνἀθλητῶν. ΤοῦπροεξάρχοντοςτῆςὁμολογίαςΧριστοῦ, τοῦπαγκόσμιουστεφανίτηκαὶνικητῆὅλωντῶνἀθλημάτων, τοῦΣτεφάνουποὺδίδαξετὸμαρτύριο. ἘπειδὴὅμωςτὸἔνδοξοπάθοςτοῦμάρτυραἀστράφτεισὰνἀκτίνεςὁλόλαμπρουἡλίουκαὶτὸἔνδοξοστεφάνιτοῦΣτεφάνουλάμπονταςδὲνπαύεινὰἐρεθίζητὶςψυχὲςτῶνεὐσεβῶν, εἶναιφυσικὸαὐτὸςποὺτὸνἐγκωμιάζεινὰχρειάζεταιτὸνφωτισμότου. Ὁκήρυκαςλοιπὸνζητεῖτὴνἄνωθενβοήθεια, ὥστενὰφωτισθοῦνἀπὸἐκεῖτὰπνευματικὰμάτιατου,γιὰνὰλάβηἐλάχιστοἀπὸτὶςἀρετὲςἐκείνου. Διότιτὰἔνδοξαθαύματάτου, ποὺλάμπουνσὰνἀκτίνεςἡλίου, τυφλώνουντὰμάτιαὅσωνἀσχολοῦνταιμὲτὸμαρτύριότου. Ἐπειδὴὅμωςκαὶτὰἀρχαῖαἔργακαὶτὰμεγάλασώματαἀκόμηκαὶἡμικρότερησφραγῖδαξέρεινὰτὰἀγκαλιάζημὲχαρακτηρισμούς, ἡἀνθρώπινηγλῶσσασπεύδεινὰπλήξητὶςχορδὲςτοῦλόγουπροσπαθώνταςνὰἐγκωμιάση, ὅσομπορεῖὁπόθοςκαὶἐπιτρέπειὁζῆλοςτῆςφιλοθεΐας. Ὅ,τιεἶναιἡκόρηγιὰτὸμάτι, αὐτὸεἶναιὁπολύπαθοςΣτέφανοςγιὰὅλουςτοὺςμάρτυρεςποὺχαίρεταιστὰβασίλειατῶνπαθημάτων. Ὅπωςὁνόμοςτῆςφύσεωςἔχειτὴνβασίλισσανὰὁδηγῆὁλόκληροτὸμελίσσικαὶαὐτὸδὲνφεύγειἀπὸτὴνκυψέληἂνδὲνπετάξηπρώτηἡβασίλισσα, ἔτσικαὶτὸθεόμορφοκοπάδιτῶνκατοπινῶνμαρτύρωνδὲνπέταξεπρὸςτὸνοὐρανὸπροτοῦπροηγηθῆὁἀρχηγὸςτῆςὁμολογίας. Οὔτεπάλισκέφθηκετὸμαρτύριοπαρὰμόνοἀφοῦὁἀγωνιστὴςτῆςεὐσέβειαςἔτρεξεπρῶτοςστοὺςκαλλίνικουςἀγῶνεςκαὶστεφανώθηκεμὲτὸπάθος. ὉΣτέφανοςστὴνζωήτουἦτανεὐσεβέστατοςκαὶγεμᾶτοςἀπὸτὶςμακάριεςἐλπίδεςτῶνχριστιανῶν. Ἐπήγαζετὰνάματατῆςδιδασκαλίας. Ἄνθιζετὶςἀρετὲςτῆςεὐσέβειαςκαὶπυρπολοῦντανοἱαἰσθήσειςτουμὲτὴνφλόγατῶνἔνθεωνπόθων. Συνεχῶςκαλλιεργοῦσετὴνγλῶσσατουμὲτὴνδοξολογίακαὶτὸστόματουἦτανὁλάνοιχτοπρὸςὑμνῳδία. Τὰπνευματικὰμάτιατουἦτανἀνοιχτὰκαὶτὴνμέρακαὶτὴννύχτα, ...

Διαβάστε Περισσότερα »


goumas

Φάε τράγο… – Γράφει ο Νικηφόρος Μανάδης

Μὴ βιαστῆτε νὰ βγάλετε συμπέρασμα γιὰ τὸ τὶ θέλει νὰ πῆ ὁ τίτλος. Εἶναι λόγος ποὺ εἰπώθηκε κατάμουτρα σὲ ἕναν Ἱερέα μας. Αὐτὸς δὲ ποὺ εἶπε τὸν λόγο μᾶλλον θὰ λέγεται καὶ ...

Διαβάστε Περισσότερα »

Χριστούγεννα ή η έσχατη πτώχεια! – Γράφει ο Νικηφόρος Μανάδης

Ο ΛΟΓΟΣ γιὰ τὴν πτωχεία ἦταν σὲ ὅλους τοὺς καιροὺς ἐπίκαιρος, ἀλλὰ στὸν καιρὸ ποὺ διερχόμαστε παραέγινε. Ἡ κρίσι καὶ οἱ «ἀπάνθρωπα ἄθεσμοι θεσμοί» ἔφτιαξαν τοὺς πλούσιους πλουσιότερους καὶ τοὺς φτωχοὺς φτωχότερους. ...

Διαβάστε Περισσότερα »

«Τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν, ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ τοῦ Κυρίου διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος» Ματθαίου – Γράφει ο Νικηφόρος Μανάδης

Διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος» Ματθαίου 1,22-23 Λέγοντας ὁ προφήτης, «ὅτι ἔγινε ὅλο αὐτό», μιλάει ὅσο μπορεῖ καλλίτερα. Ὅπως ἄξιζε στὸ θαῦμα. Διότι: Εἶδε τὸ πέλαγος καὶ τὴν ἄβυσσο τῆς φιλανθρωπίας τοῦ Θεοῦ. ...

Διαβάστε Περισσότερα »

Ὁ Ἔρανος Ἀγάπης ἑνὸς παιδιοῦ! Εἰς μνήμην Στέλιου! – Γράφει ο Νικηφόρος Μανάδης

Τίποτε δὲν εἶναι τυχαῖο. Τελειώσαμε τὴν πανήγυρι τοῦ ἁϊΝικόλα στὴν Καρδιὰ καὶ ἐπιστρέφουμε μὲ τὸν Θωμᾶ, τὸν ὑπέροχο ψάλτη. Παρακάμψαμε τὴν διαδρομή μας γιὰ νἀφήσουμε καὶ τὸν 80χρονο Τάκη καὶ ἀνερχόμαστε τὴν ...

Διαβάστε Περισσότερα »

Ποιὸ εἶναι τὸ φῶς τῆς ψυχῆς; – Γράφει ο Νικηφόρος Μανάδης

Πόσο δύσκολο εἶναι νὰ πῆς κατὰ πρόσωπο τὸ λάθος καὶ νὰ ὑποδείξης αὐτὸ ποὺ χρειάζεται; Πόση ἀντοχή, ἢ τὶ ἀντίβαρο ζωῆς καὶ ἔργων εἶχαν οἱ ἅγιοί μας, ὥστε νὰ μποροῦν νὰ κάμνουν ...

Διαβάστε Περισσότερα »

Ἔχ’ ὁ Θεὸς τὴν ἔγνοια τ’ Ξέρ’ τὸ πρόβλημα! – Γράφει ο Νικηφόρος Μανάδης

Μὲ πόσην ἁπλότητα καὶ βεβαιότητα ἔλεγε αὐτὸν τὸν λόγο ἡ  ὑπέροχη κάποτε κυραΛένη! Καὶ τώρα ὑπέροχη εἶναι, ἀλλὰ  ἐγήρασε. (Τώρα ἐγήρασα, λέει καὶ ὁ ἅγιος Σιλουανός). Τὸν ἔλεγε ἰδίως σὲ στεναχώριες καὶ ...

Διαβάστε Περισσότερα »