Συμβαίνει τώρα
Αρχική > Ατζέντα Προσλήψεων > Σύμβαση ανάθεσης έργου για έναν αρχιτέκτονα μηχανικό και έναν βιολόγο στο ΛΚΔΜ

Σύμβαση ανάθεσης έργου για έναν αρχιτέκτονα μηχανικό και έναν βιολόγο στο ΛΚΔΜ

Μοίρασε το άρθρο...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email


Ο Κλάδος Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Λειτουργικής Υποστήριξης του ΛΚΔΜ, στο πλαίσιο του Προγράμματος ΕΣΠΑ «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», υλοποιεί το εγκεκριμένο ερευνητικό έργο με τίτλο «Συνεισφορά των δενδροφυτευμένων εκτάσεων του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας στην προστασία του περιβάλλοντος και στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής» με το ακρωνύμιο COFORMIT. Το ερευνητικό έργο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Η χρονική διάρκεια του φυσικού αντικειμένου του παραπάνω έργου είναι από 09.07.2018 έως και 08.07.2021 (36 μήνες), συνοπτική περιγραφή του οποίου παρουσιάζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 6 του Ν.2527/1997 και του Ν.2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν.4314/ 2014, ο Κλάδος Περιβάλλοντος της ΔΛΥΛΚΔΜ προτίθεται να συνεργαστεί με σύμβαση ανάθεσης έργου με δύο (2) φυσικά πρόσωπα.Εναν (1) Αρχιτέκτονα Μηχανικό και έναν (1) Βιολόγο.

Το ύψος της αμοιβής για το ανατιθέμενο έργο συναρτάται με το ειδικό αντικείμενο ανάθεσης, τα προσόντα του αντισυμβαλλόμενου, την προϋπολογισθείσα δαπάνη για το προς ανάθεση έργο ενώ υπόκειται στους περιορισμούς του χρηματοδοτικού προγράμματος και της κείμενης νομοθεσίας.

Το αντικείμενο των προς ανάθεση έργων και η διάρκεια απασχόλησης έχουν ως εξής:

Αντικείμενο των προς ανάθεση έργων: Το έργο θα τεκμηριώσει επιστημονικά τη συνεισφορά των δενδροφυτειών στις αποκατεστημένες εκτάσεις του ΛΚΔΜ και στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής (βλ. αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ).

Διάρκεια απασχόλησης: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για ένα έτος με δυνατότητα ετήσιας ανανέωσης διαδοχικά έως το τέλος των έργων, αποκλειομένης σε κάθε περίπτωση της αναγνώρισης τους ως συμβάσεων αορίστου χρόνου.

Τα κατ’ ελάχιστο απαραίτητα και επιθυμητά προσόντα, περιγράφονται ακολούθως.

Α. Για την θεση του Αρχιτέκτονα Μηχανικού

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχίο Αρχιτέκτονα Μηχανικού (ΑΕΙ)
 • Γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων (AutoCAD)
 • Ανεπτυγμένες δεξιότητες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές (Εφαρμογές γραφείου, Word, Excel, PowerPoint κ.λπ.)
 • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Ανεπτυγμένη ικανότητα διαπροσωπικής επικοινωνίας, πολύ καλές δεξιότητες προφορικής και γραπτής επικοινωνίας
 • Πολύ καλές αναλυτικές και οργανωτικές δεξιότητες

Επιθυμητά προσόντα

 • Εξειδίκευση στην αρχιτεκτονική τοπίου.
 • Γνώση προγραμμάτων Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ArcGIS, QGIS)
 • Σεμινάρια συναφή με το αντικείμενο
 • Επαγγελματική εμπειρία θα εκτιμηθεί θετικά

 

Β. Για την θέση του Βιολόγου

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο Τμήματος Βιολογίας (ΑΕΙ)
 • Γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων (AutoCAD)
 • Ανεπτυγμένες δεξιότητες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές (Εφαρμογές γραφείου, Word, Excel, PowerPoint κ.λπ.)
 • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Ανεπτυγμένη ικανότητα διαπροσωπικής επικοινωνίας, πολύ καλές δεξιότητες προφορικής και γραπτής επικοινωνίας
 • Πολύ καλές αναλυτικές και οργανωτικές δεξιότητες

Επιθυμητά προσόντα

 • Εξειδίκευση στην οικολογία, διαχείριση βιοποικιλότητας, τοπίο, κλιματική αλλαγή και βιοπαρακολούθηση
 • Γνώση προγραμμάτων Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ArcGIS, QGIS)
 • Σεμινάρια συναφή με το αντικείμενο
 • Επαγγελματική εμπειρία θα εκτιμηθεί θετικά

 

Απαραίτητα Δικαιολογητικά Συμμετοχής Υποψηφίων

Οι υποψήφιοι πρέπει να συνυποβάλουν με την αίτησή τους, τα κάτωθι δικαιολογητικά επιπλέον για την απόδειξη των απαιτούμενων προσόντων:

 1. Ανεπικύρωτο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας.
 2. Για κάθε ένα από τα παραπάνω αναφερόμενα προσόντα (υποχρεωτικά, με ποινή αποκλεισμού, για τα απαραίτητα προσόντα με α/α 1-5 και προαιρετικά, αν θέλουν να ληφθούν υπόψη, για τα επιθυμητά προσόντα) θα πρέπει να προσκομίσουν τα ανάλογα έγγραφα (πτυχία, τίτλους σπουδών, βεβαιώσεις κλπ).

Σημειώνεται ότι για τους υποψήφιους των οποίων οι τίτλοι Σπουδών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών) έχουν χορηγηθεί από   Ιδρύματα του Εξωτερικού, οι τίτλοι θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην Δι.Κ.Α.Τ.Σ.Α).

Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που προσκομίζονται θα πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα.

Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες να μελετήσουν τη σύντομη περιγραφή του έργου και το αντικείμενο απασχόλησης (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) και να υποβάλλουν αίτηση υποβολής υποψηφιότητας σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, η οποία θα συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. Η αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και το βιογραφικό σημείωμα  θα πρέπει να κατατεθεί είτε αυτοπροσώπως είτε από άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον ίδιο- με εξουσιοδότηση που θα φέρει θεωρημένη από ΚΕΠ την υπογραφή του, είτε με συστημένη επιστολή (θα ληφθεί υπόψη η σφραγίδα του ταχυδρομείου) σε είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες από την δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης,  στην παρακάτω διεύθυνση:

ΔΕΗ ΑΕ/

ΔΛΥ-ΛΚΔΜ

21kmΠ.Ε.Ο. Κοζάνης –Πτολεμαϊδας

Τ.Κ.50 200

 

(στο φάκελο πρέπει να υπάρχει η ένδειξη «Για το έργο : Συνεισφορά των Δενδροφυτευμένων Εκτάσεων του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας στην προστασία του Περιβάλλοντος και στον μετριασμό της Κλιματικής Αλλαγής με ακρωνύμιο COFORMIT, το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020», επίσης στο φάκελο θα πρέπει να αναφέρεται η θέση για την οποία  ενδιαφέρεται.)

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων:

 • στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση
 • στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ ΑΕ(www.dei.gr / Απασχόληση / Θέσεις Εργασίας / Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου).

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι θα πρέπει να απευθύνονται στην κα Δεληγιαννίδου Θεοφανώ, e-mail: [email protected]

 

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν δεσμεύει την ΔΕΗ ΑΕ να συνάψει συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και δεν γεννά δικαιώματα προσδοκίας.

 

Η ΔΕΗ ΑΕ/ΔΛΥ ΛΚΔΜ διατηρεί το δικαίωμα επιλογής του προσώπου του αντισυμβαλλομένου, καθώς και πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς την ίδια τη σύναψη ή μη των σχετικών συμβάσεων.

 

Οι άρρενες αντισυμβαλλόμενοι θα πρέπει να τελούν νομίμως εκτός στρατεύματος (λόγω εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή αναβολής στράτευσης) καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου που θα τους ανατεθεί.

 

Το άτομο του οποίου η πρόταση θα επιλεγεί θα αμείβεται με την έκδοση του νόμιμου παραστατικού, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, και θα υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, σε συνδυασμό με τον Οδηγό Χρηματοδότησης. Οι τυχόν ασφαλιστικές εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία καταβάλλονται από τον ίδιον τον επιλεγέντα.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Συνεισφορά των Δενδροφυτευμένων Εκτάσεων του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας στην προστασία του Περιβάλλοντος και στον μετριασμό της Κλιματικής Αλλαγής».

Σκοπός του προτεινόμενου προγράμματος είναι ο υπολογισμός της μείωσης του αποτυπώματος άνθρακα και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος που προκαλείται από τις δενδροφυτείες. Αναλυτικά οι στόχοι είναι:

 1. Η εκτίμηση της υπέργειας, υπόγειας και όλων των δεξαμενών βιομάζας. Ο υπολογισμός των απορροφήσεων διοξειδίου του άνθρακα (CO2) που πραγματοποιήθηκε από τις δενδροφυτείες της ΔΕΗ σε αποκατεστημένα εδάφη των ορυχείων του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας.
 2. Η έρευνα για την εκτίμηση της συνεισφοράς των δενδροφυτειών στην μείωση εισπεύσιμων αιωρούμενων σωματιδίων PM10 και στην ελάττωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των ορυχείων.
 3. Η εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης, για την καταγραφή των εποχιακών και διαχρονικών μεταβολών της αποθήκευσης CO2.
 4. Πιλοτική πρότυπη καινοτομία με τη διαμόρφωση πάρκου αναψυχής στο όριο της αποκατάστασης των ορυχείων της ΔΕΗ σύμφωνα με τη μελέτη που βραβεύθηκε από την ΔΕΗ στον Πανελλήνιο διαγωνισμό αρχιτεκτονικών ιδεών ανάπλασης και επανάχρησης.

 

ΣΗΜΕΛΑ ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ

Δ/ΝΤΡΙΑ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Και ασκούσα καθήκοντα

Δ/ΝΤΡΙΑΣ ΔΛΥ ΛΚΔΜ

Μοίρασε το άρθρο...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email

Στείλε μας Φωτογραφίες, Μηνύματα και Καταγγελίες στο [email protected]
kotzampasis

Συντάκτης: e-ptolemeos team