Συμβαίνει τώρα
Αρχική > Ατζέντα Προσλήψεων > Προσλήψεις 400 ατόμων στο ορυχείο Αμυνταίου

Προσλήψεις 400 ατόμων στο ορυχείο Αμυνταίου

Μοίρασε το άρθρο...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email


Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας σας γνωρίζει ότι η Εφορεία Αρχαιοτήτων Φλώρινας ανακοίνωσε την ̟πρόσληψη 400 ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών, µε σύμβαση εργασίας ιδιωτικού  δικαίου ορισµένου χρόνου (2 μήνες), για την εκτέλεση των σωστικών ανασκαφών «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ ΣΤΟ ΟΡΥΧΕΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ»

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπ̟ληρώσουν την αίτηση και να την υπ̟οβάλουν µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά, είτε αυτο̟προσώπ̟ως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο α̟πό αυτούς  π̟ρόσωπ̟ο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπ̟ογραφή τους θεωρηµένη απ̟ό δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επ̟ιστολή, στα γραφεία της υπ̟ηρεσίας  στην ακόλουθη διεύθυνση: Σιδηροδροµικού Σταθµού 8 53100 Φλώρινα,  (τηλ. ε̟πικοινωνίας: 23850 28206), εντός π̟ροθεσµίας πέντε (5) εργασίµων ηµερών που αρχίζει απ̟ό την επ̟οµένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόµβο (ιστοσελίδα) της εφαρµογής ∆ΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον ̟πίνακα ανακοινώσεων της Υ̟ηρεσίας  από 09 /09/2016  έως 15 /09/2016  (09:00 έως τις 14:00).

Προκήρυξη

 

Πηγή: neaflorina.gr

Μοίρασε το άρθρο...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email

Στείλε μας Φωτογραφίες, Μηνύματα και Καταγγελίες στο [email protected]
kotzampasis

Συντάκτης: e-ptolemeos team