Αρχική > Αγγελίες Εργασίας > Πρόσληψη δύο καθηγητών Φυσικής Αγωγής- Γυμναστών για το πρόγραμμα κολύμβησης ΑμΕΑ στο Κολυμβητήριο Εορδαίας

Πρόσληψη δύο καθηγητών Φυσικής Αγωγής- Γυμναστών για το πρόγραμμα κολύμβησης ΑμΕΑ στο Κολυμβητήριο Εορδαίας

Κοινοποίησε το....
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Print this page
Print
Email this to someone
email
subscribe!

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Η Πρόεδρος του Ν.Π. Ι.Δ

«Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Εορδαίας»

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 3812/2009 σύμφωνα με τις οποίες δεν υπάγεται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α’, Β’ και Γ’ το εκπαιδευτικό ή διδακτικό προσωπικό των με οποιαδήποτε ονομασία Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού.                                                   
 • Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4151/29-4-2013 «Ρυθμίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δημοσιονομικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων του Υπουργείου Οικονομικών.
 • Την με αριθ. 17/2020/16.06.2020 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Ε. με θέμα «Έγκριση θέσεων Πρόσληψης προσωπικού καθηγητών φυσικής αγωγής με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τα Προγράμματα Αθλητισμού για Όλους (ΠΑγΟ) 2020-2021, με κάλυψη δαπάνης υπό της μορφής αντιτίμου».
 • Την με αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/69097/2670/170 (ΦΕΚ 461/Β’/14-2-2020) Υπουργική Απόφαση «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους».
 • Την με αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/484126/15343/1165/08-09-2020                   «Έγκρισης τμημάτων ειδικών δομημένων μεγάλης διάρκειας Π.Α.γ.Ο. 2020-2021».
 • Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/459462/14576/1116 /26.8.2020 ΚΥΑ που αφορά στην «Έγκριση Κατανομής Θέσεων για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.), με σκοπό την στελέχωση των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών, που θα υλοποιήσουν Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) την περίοδο 2020-21». (ΦΕΚ 3615/Β/31.8.2020).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη δύο (2) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (ΠΦΑ), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη των αναγκών υλοποίησης των προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους (ΠΑγο) 2020-201», συνολικής διάρκειας έως και οκτώ (8) μήνες, με ωριαία αποζημίωση και όχι πέραν της 30-05-2021.


Ειδικότερα:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ- ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΘΕΣΕΙΣΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΠΕΚαθηγητών Φυσικής Αγωγής2Έως 8 μήνεςΕιδικότητα Κολύμβησης  Ειδικής Φυσικής Αγωγής                               (για το πρόγραμμα θεραπευτικής άσκησης Α.Μ.Ε.Α.)  
 • Οι  υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία έως 65 ετών.
 • Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά την παρ. 6, άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι ΠΦΑ που επιθυμούν να απασχοληθούν στα ΠΑγΟ υποβάλλουν υποχρεωτικά μαζί με το έντυπο αίτησης και τα κάτωθι δικαιολογητικά.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

 1. Φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα.
 2. Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράμματα, στην επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λπ.
 3. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή.
 4. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
 5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 6. Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος.
 7. Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως: Βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κ.λπ.) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτελούν κριτήριο επιλογής.
 8. Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 9. Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος Προπονητή αθλήματος(ων)

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Ανεργία
Βασικό κριτήριο κατάταξης των υποψηφίων είναι η ανεργία. Η ανεργία αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση (πρόσφατη) από το αρμόδιο ΚΠΑ ΟΑΕΔ.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ικανός αριθμός υποψηφίων που πληροί την παραπάνω προϋπόθεση (ανεργία), προκειμένου να εξασφαλιστεί η υλοποίηση των ΠΑγΟ, ο φορέας δύναται να προσλάβει Π.Φ.Α οι οποίοι δεν είναι άνεργοι.

Η πρόσληψη αυτών γίνεται με βάση την κατάταξη τους σε πίνακα σύμφωνα με τη μοριοδότηση που περιγράφετε παρακάτω.   Ως εκ τούτου, συντάσσονται πίνακες υποψηφίων μη λαμβάνοντας υπόψη τον περιορισμό της ανεργίας.

Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων που έχουν το ανωτέρω κριτήριο καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Πτυχίο

 • Βασικό Πτυχίο: Οι μονάδες του βαθμού του τίτλου σπουδών με δύο δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό 0,1.
  Εάν το πτυχίο αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, απαιτείται αντίγραφο της πράξεως του ΔΙΚΑΤΣΑ ή του πιστοποιητικού αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ, για τη βαθμολογική αντιστοιχία

  Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
 • Μεταπτυχιακός  Τίτλος Σπουδών (Master): 1 μονάδα
 • Διδακτορικό : 2 μονάδες

 
Επισήμανση: γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις δύο κατηγορίες μεταπτυχιακών τίτλων (εφόσον κατατεθούν και οι δύο) και ενός μόνο από την ίδια κατηγορία αυτών.

Αποκλείεται: Η αθροιστική βαθμολόγησή τους.

ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Ο υποψήφιος λαμβάνει μονάδες από την εμπειρία στα Προγράμματα Άθλησης για Όλους που αποκτήθηκε στη χρονική περίοδο των τελευταίων ενενήντα έξι (96) μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης από την πρόσφατη προς την παλαιότερη.

Για κάθε μήνα αποδεδειγμένης απασχόλησης στα Π.Α.γ.Ο. οι μονάδες που λαμβάνονται υπολογίζονται κλιμακωτά ως εξής:

Για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης και προγενέστερα (από την πρόσφατη προς την παλαιότερη).

ΜήνεςΜονάδεςΠολλαπλασιαζόμενο με τουςμήνες απασχόλησης που αναφέρονται στη σχετική σύμβαση εργασίας (και όσοι πραγματοποιήθηκαν) του Π.Φ. Α για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
1 – 240,8
25 – 48 0,6
49 – 72 0,5
73 – 96 0,2

Πριμοδοτείται η αποδεδειγμένη προϋπηρεσία έως 20 μήνες, από τους τελευταίους  24 μήνες στο Δήμο Εορδαίας ως εξής: Αριθμός μηνών (έως 20 μήνες) x 0,05 μονάδες.

Η βαθμολόγηση γίνεται αθροιστικά 

  
ΛΟΙΠΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ


Πολυτεκνία
Ο πολύτεκνος υποψήφιος βαθμολογείται με 2 μονάδες
 

Ανήλικα Τέκνα
Ο υποψήφιος βαθμολογείται 0,3 μονάδες για καθένα από τα δύο (2) πρώτα ανήλικα τέκνα του και 0,5 μονάδες για το τρίτο ανήλικο τέκνο.

Γονέας μονογονεϊκής οικογένειας (άρθρο 29 παρ.6 Ν.3838/2010).

Ο γονέας μονογονεϊκής οικογένειας βαθμολογείται με 0,5 μονάδες για κάθε ένα (1) τέκνο του. βαθμολογείται ο υποψήφιος που έχει την γονική μέριμνα.

Επισήμανση: Γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις παραπάνω ιδιότητες. Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση των παραπάνω κριτηρίων

ΛΟΙΠΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
α) Στην περίπτωση που για την προκηρυχθείσα θέση απαιτείται ειδικότητα και υπάρχουν υποψήφιοι ΠΦΑ που πληρούν την προϋπόθεση με κύρια ή δευτερεύουσα ειδικότητα, άδεια / αναγγελία άσκησης επαγγέλματος τότε αυτή βαθμολογείται ως εξής:
Κύρια κατηγορία ειδίκευσης: 1,5 μονάδα.
Δευτερεύουσα κατηγορία ειδίκευσης: 1 μονάδα.

Άδεια / αναγγελία άσκησης επαγγέλματος προπονητή: 0,5 μονάδα.

Συμμετοχή σε επιμορφωτικά σεμινάρια που διοργανώνονται από τη Γ.Γ.Α.: 0,5 μονάδα ανά σεμινάριο και μέχρι δύο σεμινάρια στη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας.

Τα Γενικά Δομημένα Προγράμματα αφορούν όλες τις ειδικότητες των Π.Φ.Α. κατά τα λοιπά.

Επισήμανση: Γίνεται χρήση των προσφορότερων βαθμολογικά από τα παραπάνω προσόντα.

Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση των παραπάνω κριτηρίων

β) Στην περίπτωση που απαιτείται από την ανακοίνωση περαιτέρω εξειδίκευση σε αντικείμενα ή κατηγορίες των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους, δύναται να λαμβάνεται υπόψη το πρόγραμμα σπουδών της αντίστοιχης σχολής των Α.Ε.Ι., μέσω της προσκομιζόμενης αναλυτικής βαθμολογίας του υποψηφίου.

ΙΣΟΒΑΘΜΙΑ

Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνονται υπόψη πρόσθετα προσόντα όπως ο χρόνος κτήσης πτυχίου, η εντοπιότητα, η αξιολόγηση του υποψηφίου από το φορέα (σε περίπτωση που έχει προϋπηρεσία στον οικείο φορέα και στο συγκεκριμένο πρόγραμμα).

Μετά την ανακοίνωση των τελικών πινάκων από το φορέα οι επιτυχόντες Π.Φ.Α. υποχρεούνται να παρουσιαστούν στο κατάστημα του φορέα εντός 5 εργάσιμων ημερών για ανάληψη υπηρεσίας.

Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής ο φορέας δύναται να καλέσει τον επόμενο στη σειρά κατάταξης επιτυχόντα.

ΕΠΙΛΟΓΗ –ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ –ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ


Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με οριζόμενα στην ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/69097/2670/170 (ΦΕΚ 461/Β’/14-2-2020) Υπουργική Απόφαση με θέμα  «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους».

Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Κ.Ε.Δ.Ε. και του Δήμου καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Εορδαίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία (10) εργάσιμων  ημερών στην έδρα της Κ.Ε.Δ.Ε. (Βας. Σοφίας 28), από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των προσωρινών αποτελεσμάτων.

ΟΡΟΙ  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Ο χώρος και ο χρόνος απασχόλησης (ώρες απασχόλησης ημερησίως) των προσληφθέντων θα καθορισθεί ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες όπως αυτές θα διαμορφωθούν τελικά και θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Όσοι τελικά επιλεγούν να εργαστούν στα προγράμματα θα υπογράψουν σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) διάρκειας μέχρι οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, με ωριαία αποζημίωση, που θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις


ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση kede14@otenet.gr ή ταχυδρομικά ή στη έδρα της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Εορδαίας κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού (Διεύθυνση: Βας.Σοφίας 28, 2ος όροφος – Τ.Κ 50200, Πτολεμαΐδα), για δέκα (10) ημέρες από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης, για πληροφορίες θα πρέπει να απευθύνονται στα γραφεία της Κ.Ε.Δ.Ε. (τηλ.επικοινωνίας: 2463081232).

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Η παρούσα δημοσιεύεται σε (2) τοπικές  εφημερίδες, και αναρτάται στον Πίνακα Ανακοινώσεων της ΚΕΔΕ και του Δήμου Εορδαίας καθώς  και στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.ptolemaida.gr).

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Κ.Ε.Δ.Ε.

ΚΑΪΔΟΥ ΑΝΝΑ

Κοινοποίησε το....
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Print this page
Print
Email this to someone
email

Στείλε μας Φωτογραφίες, Μηνύματα και Καταγγελίες στο ptolemeos@e-ptolemeos.gr
sidiros
x

Check Also

Ζητούνται άτομα για barista και ταμείο όπως και άτομα με εμπερία για αρτοπαρασκευάσματα (κουλούρια)

Κοινοποίησε το.... Facebook Twitter Print email Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6988797453   Δείτε επίσης στο E-PTOLEMEOS.GR: Πτολεμαΐδα: Πούλησε αντικείμενα ανακύκλωσης για 3600 ...