Αρχική > Αγροτικά > Η προσφυγική γεωργοκτηνοτροφική Εορδαία στα πρώτα σκαριά εδραίωσης της στη μητέρα πατρίδα-Ελλάδα, 1924-1929 – Από τη στήλη του κ. Γ. Καζαντζή στον Παλμό 07/02/2018

Η προσφυγική γεωργοκτηνοτροφική Εορδαία στα πρώτα σκαριά εδραίωσης της στη μητέρα πατρίδα-Ελλάδα, 1924-1929 – Από τη στήλη του κ. Γ. Καζαντζή στον Παλμό 07/02/2018

Κοινοποιήστε το άρθρο...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Print this page
Print

ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ: ‘Η καλλιέργεια τον άραβοσίτου καταλαμβάνει επίσης κατ’ έτος το ήμισυ περίπου τής εκτάσεως τον καλλιεργούμενου σίτου (30.000 δεκαδες. στρέμματα) με ετησίαν άποδοσιν 3.000.000 καί πλέον οκάδας.

Καλλιεργούμεναι ποικιλίαι είναι δύο, εγχώριος ξηρική καί έν μικροτέρα εκτάσει, Ποτιστική. Υπό πειραματισμόν καλλιεργούνται εν τώ υποσταθμώ Καλλίτερεύσεως φυτών του Αγροκηπίου Πτολεμαΐδος, διά τής μεθόδου τής διαλογής επί τών μητρικών γραμμών, αί ποικιλίαι, Ξυλιας, Κοκκινέλι, Κοντό ρακας, Ξηρική Φλωρίνης, Στα μπέλλι, Καρανέν, Σελεκα τ όν 193, Σελεκα τόν 204, Νόρτ – Βέστερν – ντότ, Σβίνλεϊ Ζε λόν, 100 τΝτάϊς – Βρίστολ και ζόνατίφτοξόν.

ΒΡΙΖΑ: Καταλαμβάνει 20.000 περίπου δεκάδων στρεμμάτων με ετησίαν παραγωγήν 2.000.000 περίπου όκάδαιν καλλιεργόυμένη δε ποικιλία μία ή Έ γ χ ω ρ ί α.

ΒΡΩΜΗ: Καταλαμβάνει 3.000 περίπου δεκάδων στρεμάτων. με ετησίαν παραγιογίμ· 300.000 οκάδων καλλιεργούμενη δν ποικιλία μία ή Λευκή έντοπία.

ΡΟΒΙ, ΒΙΚΟΣ, ΦΑΚΗ. ΛΑΘΥΡΟΣ, ΚΟΥΚΙΑ καλλιεργούνται επίσης με άρκετά ικανοποιητικάς αποδόσεις εις έκτασιν 10.000 περίπου δεκάδας. Στρεμμάτων.

 ΡΕΒΥΝΘΟΙ: Καταλαμβάνουν έκτασιν 300 στρεμμάτων με απόδοσιν 20.000 όκάδων, περίπου, καλλιεργούμενη δε ποικιλία. Εντοπία Τρεμπένου (χονδρά) κατάλληλα διά την στραγαλοποιΐαν.

ΦΑΣΟΛΙΑ: Καταλαμβάνουν έκτασιν 1.000 στρεμμάτων περίπου με ετησίαν παραγωγήν 100.000 οκάδων καί πλέον, καλλιεργούμεναι ποικιλίαι, Νάνα, Αναριχώμει» α, Μπαρμ πούνια, ποτιστηκά και μη καί Γίγαντες ποτιστικοί, φημιζόμενοι διά τό εξαιρετικόν μέγεθος, λευκότητα και ευγευστότητά των.

ΓΛΥΚΛΝΙΣΟΣ: Καταλαμβάνει έχτασιν περί ιά 1.000 στρεμμάτων με ετηαίαν παραγωγήν 50.000 όκάδων καί πλέον άρίστης ποιότητας αγοραζόμενος κατ’ έτος προς 30—40 δραχμάς κατ’ όκάν..

ΓΕΩΜΗΛΑ: Καλλιεργούνται εις έκτασιν 500 στρεμμάτων, περίπου, μέ ετησίαν παραγωγήν κατά μέσον όρον 200.000 οκάδες, ποικιλίαι, Εγχώριος Παλαιοχωρίου, Γαλλική καί Κε ρκύρας.

ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΙ καί ΜΠΟΣΤΑΝΙΚΑ: Καλλιεργούνται περί τα 2.000. στρέμματα με έτησίαν άπάδοσιν εις Χρήμα, 4000000 δραχμών.

Συστηματική καλλιέργεια των είδών τοντων καί ιδίως τών λαχανόκηπων, γίνεται είς Παλαιοχώριον, θέσιν προνομιακήν διά πρώϊμον έξαγωγήν .

ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΙ: Εδημιονργήθησαν εν Πτολεμαϊδι τη υποστηρίξειτης υπηρεσίας Εποικισμού και καλλιεργούνται επιμελώς παρ’ ειδικών προσφύγων με ικανιποιητικήν απόδοσιν κηπουρών

ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ: Υπό των άνταλαγέντων Τούρκων εγκατελήφθησαν περί τάς 3000 στρέμματα αμπέλων εις τά χωρία Αρδασσα, Αντίγονον, Περαίαν, Πελαργόν, Κομμηνά, ‘Ακρινήν και Φίλώτα. Έκτός τούτων έφυτεύθηκαν άπό τετραετίας και εντεύθεν παρ’ ειδικών αμπελουργών, ιδία Θρακών, περί τα 1000 στρέμματα αμπελώνων ποικιλίας, μπατίκια, επί υποθέματος Αμερικανικού εν Πτολεμαϊδι.

Αι πρώται προοπάθειαι των ως άνω αμπελουργών εστέφθηκαν υπό πλήρους επιτυχίας, από του πρελθόντος δε έτους ήρξατο η εσοδεία εκ των νέων αμπελώνων επαρκέσασα όχι μόνον εις την επιτόπιον κατανάλωσιν επιτραπεζίων σταφυλών, αλλά και αρκετή ποσότης εξήχθη εις Φλώριναν, Θεσσαλονίκην, και Κοζάνην.

Ηδη υπάρχουν αι εξής ποικιλίαι: Ροδίτες, Μοσχάτα, Μπατίκια, Νυχάτα και Κρασοστάφυλα. Τα Μπατίκια, ως επιτραπέζια σταφύλια, είναι ανώτερα εις χρώμα, εις αντοχήν και εις γεύσιν από τα σταφύλια του Τυρναβου, οπόθεν και εγένετο η προμήθεια των κλημάτων. Τά Κρ α σ ι ά της περιφέρειας φημίζονται, δια το χρώμα, το άρωμα καί την γεύσιν των. Μετά την τ’ όσον λαμπρά ευδοκίμησιν της αμπελουργίας προβλέπεται μεγάλη επέκτασις της αμπελουργίας και ούτω ο κλάδος ούτος της γεωργίας θ ’αποτελέση σοβαράν πλουτοπαραγωγικήν πηγήν εν τη Επαρχία, μετά την καπνοφυτείαν και την καλλιέργειαν των Δημητριακών.

ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑ : Δεν υπήρχεν ανέκαθεν εν τη Επαρχία, ήρχισεν δε από το 1925 και βαίνει προοδεύουσα αλματωδώς.

Επεδόθησαν εις αυτήν ειδικοί σηροτρόφοι εκ Μικράς Ασίας (Προύσσης και Νικομήδειας).

Εκτασις περί τα 600 στρέμματα εφυτεύθη προ 4 ετών εκ Μορεοδένδρων εξασφαλίζουσα την μελλοντικήν ανάπτυξιν της σηροτροφίας .

Εφέτος εγένετο δοκιμαστική εκτροφή μεταξωσκωλήκων εκ των ολίγων μορεοφύλλων των νεαρών εισέτι μορεοδένδρων, ηυδοκίμησαν δε θαυμάσια αι εκτραφείσαι δύο φυλαί μεταξωσχωλήκων, η κιτρίνη και λευκή Βαγδάτης.

Η εφετεινή παραγωγή αν’ ήλθεν εις 1000 οκάδες κουκουλίων ή δε του προσεχούς έτους προβλέπεται ότι θα υπερβή τας 6000 οκάδας.

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ 2 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΛΟΥΣΙΕΣ ΣΕ ΝΟΗΜΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ.

 

Το σύγχρονο παραμύθι και η…. Πραγματικότητα.

 

Κοινοποιήστε το άρθρο...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Print this page
Print
Στείλε μας Φωτογραφίες, Μηνύματα και Καταγγελίες στο ptolemeos@e-ptolemeos.gr

Συντάκτης: e-ptolemeos team