Αρχική > Τοπική Επικαιρότητα > Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για εργασίες ηλεκτροφωτισμού της Παραεγνατίας Οδού

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για εργασίες ηλεκτροφωτισμού της Παραεγνατίας Οδού

Κοινοποιήστε το άρθρο...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Print this page
Print

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Αρµόδιος: Ανθ/µος Ευαγγελία ΖΕΡΒΑ
Ταχ.∆/νση: Λ. Α. Παπανδρέου
 2461049871 (POL 4210136)
Αριθµ. Πρωτ: 2501/10/1183-β΄
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ
AΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ: Κυκλοφοριακές ρυθµίσεις κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών του έργου «
Νέες κατασκευές – συντήρηση οδικού ηλεκτροφωτισµού 2019-2020», στο
εθνικό οδικό δίκτυο αρµοδιότητας συντήρησης ∆.Τ.Ε. (έδρας )/ Π.∆.Μ.».
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Α. Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ 2 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57,τ.Α) «Περί κύρωσης του Κ.Ο.Κ, όπως τροποποιήθηκε µε Ν. 3542/2007».
2.Την υπ’ αριθµό 5959/19/1513292 από 16/07/2019 αναφορά-πρόταση του
Τ.Τ. Κοζάνης.
3.Την υπ’ αριθµό 5970/19/1536203 από 19/07/2019 αναφορά-πρόταση του
Τ.Τ. Εορδαίας.
4. Την υπ’ αριθµό 91557 από 01/07/2019 Απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆. Μακεδονίας.
5. Το υπ’ αριθ. 114424 από 12/07/2019 έγγραφο έγκριση µελέτης σήµανσης για το
έργο: «Νέες κατασκευές – συντήρηση οδικού ηλεκτροφωτισµού 2019-2020», της
∆/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας.
Β. Αποβλέποντας στην οµαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας,
την πρόληψη των τροχαίων ατυχηµάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του
κοινού κατά την εκτέλεση των αναγραφόµενων στο θέµα εργασιών,
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
ΑΡΘΡΟ 1ο
1. α) Τη στένωση λωρίδας της οδού, όπου αυτή απαιτείται (στα τµήµατα των οδών
όπου υπάρχει µία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση), β) τον αποκλεισµό της αριστερής ή της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας, κατά περίπτωση (στα τµήµατα των οδών
όπου υπάρχουν δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση) και γ) τον αποκλεισµό
του ερείσµατος των οδών µε δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, όπου αυτή
απαιτείται, στα κάτωθι σηµεία του οδικού δικτύου αρµοδιότητάς µας:
• στην Ε.Ο. Κοζάνης – Λάρισας (Ε.Ο.3), από Κοζάνη έως όρια Π.Ε. Κοζάνης/Π.Ε.
Λάρισας.
• στην Ε.Ο. Κοζάνης – Καστοριάς (Ε.Ο.20), από Κοζάνη έως όρια Π.Ε. Κοζάνης/Π.Ε. Καστοριάς (προς Ιωάννινα), συµπεριλαµβανοµένης της Ενωτικής Οδού
Κοίλων-Βατερού, καθώς και των τµηµάτων της Ε. Ο. 15 από όρια µε Π.Ε. Γρεβενών έως διαστ/ση µε Ε. Ο. 20 και από Νεάπολη έως όρια Π.Ε. Καστοριάς.
• στην Ε.Ο. Κοζάνης – Βέροιας (Ε.Ο.4), από Κοζάνη έως όρια Π.Ε. Κοζάνης/Π.Ε.
Ηµαθίας.
• στην Ε.Ο. ΚΟΖΑΝΗΣ-ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Ε.Ο.3), από Κοζάνη έως Α/Κ Μαυροδενδρίου,
συµπεριλαµβανοµένης της Ενωτικής Οδού Κοίλων-∆ρεπάνου και της Ενωτικής
Οδού µεταξύ των Εθνικών Οδών Κοζάνης-Βέροιας και Κοζάνης-Λάρισας.
• Στην Ε.Ο. Κοζάνης – Φλώρινας (Ε.Ο. 3), στους ανισόπεδους κόµβους (Α/Κ) ΑΕΒΑΛ (26ο χλµ) και (Α/Κ) Ανατολικού (28ο χλµ).
2. Η κυκλοφορία στις οδούς δεν θα διακόπτεται, αλλά θα διεξάγεται, για την περίπτωση (α) εναλλάξ ανά κατεύθυνση και για την περίπτωση (β), στη δεξιά ή αριστερή
λωρίδα αντίστοιχα.
3. (i) ∆εν θα εκτελούνται εργασίες σε ώρες µειωµένου φωτισµού (βραδινές ώρες) εκτός τυχόν εκτάκτων επεµβάσεων για την αποκατάσταση της οδικής ασφάλειας.
(ii) Μόνιµη υφιστάµενη σήµανση η οποία έρχεται σε σύγκρουση µε αυτήν που προτείνεται θα πρέπει να αποµακρυνθεί ή να καλυφθεί ώστε να αποφεύγεται η σύγκρουση των χρηστών του οδικού δικτύου κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες (ηµέρα – νύχτα).
(iii) Μετά το πέρας των εργασιών τα τµήµατα της οδού όπου θα υπάρχουν παρεµβάσεις, θα παραδίδονται στην κυκλοφορία µε ιδιαίτερη µνεία στην απόκρυψη στοιχείων της εργοταξιακής σήµανσης που δεν απαιτούνται και αποµάκρυνσή τους από
το οδόστρωµα προκειµένου να µην υπάρχει σύγχυση των χρηστών της οδού.
iv) Μετά το πέρας των εργασιών (ολοκλήρωση του έργου) οι εργοταξιακές πινακίδες
και άλλα µέσα εργοταξιακής σήµανσης δεν επιτρέπεται να παραµένουν στην περιοχή.
Η αφαίρεση της εργοταξιακής σήµανσης και ασφάλισης θα πρέπει να εκτελεστεί σε
ώρες µειωµένου κυκλοφοριακού φόρτου, επαναφέροντας την πρότερα σήµανση του
οδικού δικτύου της περιοχής.
v) Οι εργασίες θα εκτελούνται από την ανατολή έως τη δύση του ηλίου, εκτός Σαββάτου, Κυριακής και αργιών καθώς επίσης και ηµερών που υφίστανται επικίνδυνες για
την οµαλή κυκλοφορία καιρικές συνθήκες (βροχόπτωση, οµίχλη κλπ.).
4. ∆ιάρκεια κυκλοφοριακών ρυθµίσεων από 22/07/2019 έως 21/07/2020.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Οι ρυθµιστικές και λοιπές σηµάνσεις θα τοποθετηθούν, µε ευθύνη και µέριµνα
της επιβλέπουσας και εκτέλεσης το έργο Υπηρεσίας της Περιφέρειας ∆υτικής
Μακεδονίας και σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στις παραγράφους 3 & 4 του άρθρου 9 του Ν.2696/1999 και της υπ΄αριθ ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/502 από 01-07-2003
(ΦΕΚ 946,τβ) Απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων σε συνδυασµό µε την υπ’ αριθµό ∆ΜΕΟ/Ο/613 (ΦΕΚ 905/2011
τβ΄) Απόφαση του Υφυπουργού Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων.
ΑΡΘΡΟ 3ο
-Η ισχύς της απόφασης αρχίζει µε την δηµοσίευση της σύµφωνα µε το άρθρο
109 του Ν.2696/1999 «περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» και
την τοποθέτηση σχετικής σήµανσης.
ΑΡΘΡΟ 4ο
Οι παραβάτες της ΑΠΟΦΑΣΗΣ αυτής διώκονται και τιµωρούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 420 του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και
105 του Ν. 2696/99 «περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3542/2007, αφού πρώτα τοποθετηθεί η κατάλληλη σήµανση
σύµφωνα µε το σχεδιάγραµµα και ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα κατά τις υποδείξεις του Τ.Τ. Κοζάνης και Εορδαίας. Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος του έργου υποχρεούται να ενηµερώνει το Τµήµα Τροχαίας Κοζάνης και Εορδαίας δύο (2) ηµέρες
πριν την έναρξη των εργασιών και συγκεκριµένα: α) για το είδος των εργασιών, β) για
την ακριβή ώρα και ηµεροµηνία έναρξης των εργασιών, γ) την περιοχή επέµβασης, δ)
τον αριθµό του σχεδίου της εργοταξιακής σήµανσης που θα εφαρµοσθεί, ε) τον χρόνο
περαίωσης της συγκεκριµένης παρέµβασης.
ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
1.ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
2 ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ
-Με ανάλογο αριθµό αντιτύπων για τοιχοκόλληση, δηµοσίευση στον Τύπο και
εφαρµογή (άρθρο 109 του Ν2696/1999).
-Για τον έλεγχο της τοποθέτησης της απαιτούµενης σήµανσης και τη λήψη επιβαλλόµενων µέτρων τροχαίας, εφόσον αυτό
απαιτείται.
ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ- ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
3. ∆ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Με µέριµνα του Τ.Τ. Κοζάνης
1. Α.Τ. ΣΕΡΒΙΩΝ – ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
2. ΚΕΝΤΡΟ 39 R/T
3. Γεν. Περιφ. Αστυν. ∆/νση ∆υτ. Μακεδονίας
Κοζάνη, 21 Ιουλίου 2019
Ο
∆ιευθυντής
Θεόδωρος ΚΕΡΑΜΑΣ
Αστυνοµικός ∆ιευθυντής

Κοινοποιήστε το άρθρο...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Print this page
Print
Στείλε μας Φωτογραφίες, Μηνύματα και Καταγγελίες στο ptolemeos@e-ptolemeos.gr
kotzampasis

Συντάκτης: e-ptolemeos team