Αρχική > Τοπική Επικαιρότητα > Κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην Πτολεµαΐδα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης έργων από σήμερα Πέμπτη έως το Σάββατο

Κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην Πτολεµαΐδα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης έργων από σήμερα Πέμπτη έως το Σάββατο

Κοινοποιήστε το άρθρο...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Print this page
Print

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Αρµόδιος: Ανθ/µος Ευαγγελία ΖΕΡΒΑ
Ταχ.∆/νση: Λ. Α. Παπανδρέου
 2461049871 (POL 4210136)
Τ.Κ. – 501 00 ΚΟΖΑΝΗ
Αριθµ. Πρωτ: 2501/10/1168-α΄
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ
AΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ:
Κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην Πτολεµαΐδα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης έργων από ∆ΕΤΥΠ Εορδαίας ολιγόχρονης διάρκειας.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Α. Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ 1 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57,τ.Α) «Περί κύρωσης του Κ.Ο.Κ, όπως τροποποιήθηκε µε Ν. 3542/2007».
2.Την υπ’ αριθµό 5970/ 19/1248061 από 12/6/2019 αναφορά-πρόταση του
Τ.Τ. Εορδαίας.
3. Υπ΄ αριθµό 2931 από 12/06/2019 έγγραφο ∆ΕΤΗΠ.
Β. Αποβλέποντας στην οµαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας,
την πρόληψη των τροχαίων ατυχηµάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του
κοινού κατά την εκτέλεση των αναγραφόµενων στο θέµα εργασιών,
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
ΑΡΘΡΟ 1ο
Α. Την απαγόρευση της κυκλοφορίας των οχηµάτων επί της οδού Λεχόβου από την
συµβολή της µε την οδό Καπετάν Φούφα έως την συµβολή της µε την Αρχιεπ. Χρυσάνθου.
Β. Η κυκλοφορία των οχηµάτων δεν διακόπτεται αλλά θα διεξάγεται µέσω παρακαµπτήριων δηµοτικών οδών.
Γ. ∆ιάρκεια κυκλοφοριακών ρυθµίσεων από 08.00΄ ώρα της Πέµπτης (13-06-2019)
έως την 08.00΄ ώρα του Σαββάτου (15-06-2019).
ΑΡΘΡΟ 2ο
Οι παραβάτες της ΑΠΟΦΑΣΗΣ αυτής διώκονται και τιµωρούνται σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 420 του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 4, 5, 52,
103, 104 και 105 του Ν. 2696/99 «περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3542/2007 και το Ν.4313/2014, αφού
πρώτα τοποθετηθεί η κατάλληλη σήµανση και ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα µε µέριµνα του Τ.Τ. Εορδαίας.
ΑΡΘΡΟ 3ο
-Η ισχύς της απόφασης αρχίζει µε την δηµοσίευση της σύµφωνα µε το άρθρο
109 του Ν.2696/1999 «περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» και
την τοποθέτηση σχετικής σήµανσης.
ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
1.ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ
-Με ανάλογο αριθµό αντιτύπων για τοιχοκόλληση, δηµοσίευση στον Τύπο και
εφαρµογή (άρθρο 109 του Ν2696/1999).
-Για τον έλεγχο της τοποθέτησης της απαιτούµενης σήµανσης και τη λήψη επιβαλλόµενων µέτρων τροχαίας, εφόσον αυτό
απαιτείται.
ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. ∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ
Με µέριµνα του Τ.Τ. Εορδαίας
1. Γεν. Περιφ. Αστυν. ∆υτ. Μακεδονίας
2. Α.Τ. – Τ.Α. ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ
3. ΚΕΝΤΡΟ 39 R/T
Κοζάνη, 12 Ιουνίου 2019
Ο
Αναπλ. ∆ιευθυντή
Γεώργιος Α∆ΑΜΙ∆ΗΣ
Αστυνοµικός ∆ιευθυντής

Κοινοποιήστε το άρθρο...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Print this page
Print
Στείλε μας Φωτογραφίες, Μηνύματα και Καταγγελίες στο ptolemeos@e-ptolemeos.gr
kotzampasis

Συντάκτης: e-ptolemeos team