Αρχική > Τοπική Επικαιρότητα > Ρεπορτάζ > Η Περιφέρεια όρισε τεχνικό σύμβουλο για τη μελέτη Στατικής Επάρκειας και εργασιών συντήρησης-αναβάθμισης της Υψηλής Γέφυρας των Σερβίων -Τι ορίζει η σύμβαση

Η Περιφέρεια όρισε τεχνικό σύμβουλο για τη μελέτη Στατικής Επάρκειας και εργασιών συντήρησης-αναβάθμισης της Υψηλής Γέφυρας των Σερβίων -Τι ορίζει η σύμβαση

Κοινοποίησε το....
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Print this page
Print
Email this to someone
emailΤεχνικό σύμβουλο όρισε η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ώστε με την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, να προετοιμάσουν την προετοιμασία τευχών δημοπράτησης και επίβλεψης της μελέτης για την έλεγχο της στατικής επάρκειας και εργασιών συντήρησης -αναβάθμισης, της Υψηλής Γέφυρας των Σερβίων, μετά το γνωστό ζήτημα που έχει προκύψει.

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε 30 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της, ενώ η σχετική σύμβαση αναρτήθηκε χθες στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Τεχνικός σύμβολος ορίστηκε ο: Λιάρος Σωτήριος, νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας «ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ με διακριτικό τίτλο ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.».

Με την εν λόγω εξέλιξη δρομολογείται η απαραίτητη μελέτη που θα κρίνει τη στατική επάρκεια της γέφυρας και το κυριότερο τι είναι απαραίτητο να γίνει για την συντήρησή της.

 

Το αντικείμενο του Τεχνικού Συμβούλου διακρίνεται σε δύο στάδια:

Το πρώτο αφορά την αναγνώριση των στοιχείων της Γέφυρας που χρήζουν επισκευής και συντήρησης, ο έλεγχος της κατάστασης του φορέα της γέφυρας, βάθρων στήριξης, κ.λπ. ώστε να εξαχθούν τα απαραίτητα συμπεράσματα για τον τρόπο που θα προσεγγιστεί το φυσικό αντικείμενο της μελέτης ελέγχου στατικής επάρκειας και συντήρησης της Υψηλής Γέφυρας Σερβίων.
Στη συνέχεια ο Τεχνικός Σύμβουλος συντάσσει τα Τεύχη Δημοπράτησης της Μελέτης ελέγχου στατικής επάρκειας και συντήρησης της Υψηλής Γέφυρας Σερβίων με περιγραφή όλων των απαραίτητων σταδίων και των αντίστοιχων παραδοτέων, τα τεύχη ΣΑΥ–ΦΑΥ και φροντίζει ότι
άλλο πιθανό θέμα προκύψει προκειμένου να δημοπρατηθεί η μελέτη και τέλος συγκεντρώνει όποια στοιχεία απαιτούνται για την καταχώρηση της γέφυρας στο υπό σύσταση «Μητρώο Γεφυρών» του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
Στη συνέχεια, αφού δημοπρατηθεί η μελέτη και προκύψει Ανάδοχος-μελετητής, ο Τεχνικός Σύμβουλος επιβλέπει την μελέτη (δεύτερο στάδιο), με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, εισηγείται την έκδοση αποφάσεων έγκρισης των αντίστοιχων σταδίων, ασχολείται με την έκδοση, ενημέρωση ή επικαιροποίηση κάθε απαιτούμενης άδειας από διάφορους φορείς. φροντίζει για την ολοκλήρωσή και την παράδοση στην Υπηρεσία της συνταχθείσας μελέτης προκειμένου να προβεί στην δημοπράτηση του έργου.
Η αναλυτικότερη περιγραφή των υπηρεσιών που ακολουθεί αφορά την άποψη της Υπηρεσίας για τα καθήκοντα του Αναδόχου-Τεχνικού Συμβούλου, ο οποίος έχει την ευχέρεια να προτείνει βελτιώσεις που να ανταποκρίνονται στους στόχους και στις υποχρεώσεις της
σύμβασης.

O Ανάδοχος θα παρέχει ενδεικτικά τις παρακάτω υπηρεσίες:
– Ανασκόπηση της μελέτης της γέφυρας (σχέδια και τεύχη)
– Ενημέρωση της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων για τη συγκεκριμένη γέφυρα (αρχική οπτική επιθεώρηση)
– Αναγνώριση του τύπου των επιμέρους δομικών στοιχείων της γέφυρας (τύπος αρμών, εφεδράνων, κ.λ.π.) μέσω οπτικής επιθεώρησης.
– Σημειώσεις, εκτύπωση του κατάλληλου τυποποιημένου εντύπου επιθεώρησης και αποσπασμάτων των βασικών κατασκευαστικών σχεδίων (όψη, κάτοψη, τομή, αρμοί, εφέδρανα, προένταση).
– Εκτίμηση των μέσων που θα απαιτηθούν για πρόσβαση (γερανός με βραχίονα –
πλατφόρμα από το κατάστρωμα, τηλεσκοπικός γερανός από κάτω, ύψος σκάλας, κ.λ.π.)

Για την οπτική επιθεώρηση της γέφυρας απαιτείται:
– Οργάνωση και προετοιμασία της οπτικής επιθεώρησης.
– Αξιολόγηση δομικής και λειτουργικής κατάστασης βάσει ευρημάτων οπτικής
επιθεώρησης.
– Αναγνώριση θέσεων δομικών στοιχείων που χρήζουν επισκευής και συντήρησης

Οι βασικές δραστηριότητες της οπτικής επιθεώρησης γεφυρών περιλαμβάνουν ενδεικτικά:
– Επιθεώρηση της ανωδομής για (ενδεικτικά): ρηγματώσεις, φθορές σκυροδέματος, οξείδωση οπλισμού
– Επιθεώρηση της υποδομής για (ενδεικτικά): φθορές σκυροδέματος, ρηγματώσεις σκυροδέματος διάβρωση μεταβατικού επιχώματος, καθίζηση/στροφή βάθρων,διάβρωση από ροή ρέματος–ποταμού
– Επιθεώρηση των αρμών για (ενδεικτικά): φθορών ελαστικού, φθορές υλικού σφράγισης οπών, κακή τοποθέτηση, στεγανότητα (διαρροή).
– Επιθεώρηση των εφεδράνων για (ενδεικτικά): μέτρηση κατακόρυφων
παραμορφώσεων, οριζόντων παραμορφώσεων, έντονη πλευρική διόγκωση, ρωγμές ή σχισίματα ελαστομερούς.
Με την οπτική επιθεώρηση καταγράφονται όλα τα δεδομένα της κατάστασης της κατασκευής σε αναφορές και αξιολογούνται κατάλληλα. Ο Τεχνικός Σύμβουλος θα προβεί στη σύνταξη Τεχνικής Έκθεσης όπου θα γίνεται αναγνώριση των στοιχείων της κατασκευής που χρήζουν επισκευής και συντήρησης, εκτίμηση της σπουδαιότητας τους και εκτίμηση του κόστους επέμβασης.
Με το πόρισμα της Τεχνικής Έκθεσης, αφού συζητηθεί με την Υπηρεσία και παρθεί η σύμφωνη γνώμη της, ο Τεχνικός Σύμβουλος θα προχωρήσει στη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης και θα εισηγηθεί το κόστος προϋπολογισμού της μελέτης.

Κοινοποίησε το....
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Print this page
Print
Email this to someone
email

Στείλε μας Φωτογραφίες, Μηνύματα και Καταγγελίες στο [email protected]
sidiros
x

Check Also

Νεκρό αρκουδάκι, θύμα τροχαίου στην Εγνατία, λίγα μέτρα από τα διόδια της Σιάτιστας

Κοινοποίησε το....FacebookTwitterPrintemail Νεκρό αρκουδάκι, θύμα τροχαίου στην Εγνατία, λίγα μέτρα από τα διόδια της Σιάτιστας, όπως αναφέρει ο συνεργάτης του ...