Αρχική > Ατζέντα Προσλήψεων > Εργασία: Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού στο ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας

Εργασία: Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού στο ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας

Κοινοποιήστε το άρθρο...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Print this page
Print

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ο Πρύτανης του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις:

α. του άρθρου 16 του Ν.1404/1983 (ΦΕΚ173/τ.Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν.2916/2001 (ΦΕΚ114/τ.Α’) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 3 του Ν.3027/2002 (ΦΕΚ 152/τ.Α’).

β. του άρθρου 17 του Ν.1404/1983 (ΦΕΚ173/τ.Α΄) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του Ν.2916/2001 (ΦΕΚ114/τ.Α΄) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 του Ν.3404/2005 (ΦΕΚ260/τ.Α΄).

γ. του Ν.2431/1996 (ΦΕΚ175/τ.Α΄) «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημόσια Διοίκηση».

δ. του άρθρου 11 του Ν.3833/2010 (ΦΕΚ40/τ.Α΄) όπως ισχύει.

ε. των άρθρων 19 και των παρ. 3,4 και 6β΄ του άρθρου 78 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/6-9-2011, τ. Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

στ. της παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν.4076/2012 (ΦΕΚ 159/τ.Α΄) «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις».

ζ. του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ.Α’) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις».

η. του Π.Δ.134/1999 (ΦΕΚ132/τ.Α΄) «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και λοιπά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Δημόσιες Υπηρεσίες του χώρου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας του ΥΠΕΠΘ».

θ. του άρθρου 9 παρ. 1 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/4-9-2009 τ. Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/6-9-2011, τ. Α΄).

ι. του Π.Δ.90/2013 (ΦΕΚ 130τ.Α’/5-6-2013) «Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων – Ίδρυση Σχολής – Συγκρότησης Σχολών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας» το οποίο τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 127/2103 (ΦΕΚ 190/Α΄/16-9-2013) άρθρο 9.

 1. Την υπ΄ αριθμ. Φ11/17601/Ε5/10-02-2011 εγκύκλιο του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. με θέμα «Επικαιροποιημένα δικαιολογητικά υποψηφίων για την πλήρωση θέσεων Ε.Π. Τ.Ε.Ι.».

 2. Την υπ’ αριθμ. Φ.122.1/1137/145793/Β2/9-10-2013 (ΦΕΚ 2619/τ.Β΄/16-10-2013) Κ.Υ.Α. με θέμα «Ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών».

 3. Τις υπ’ αριθμ. Φ11/196295/Ε5/20-12-2013 και Φ.122.1/212/Β2/27086/25-2-2014 εγκυκλίους του Υ.ΠΑΙ.Θ. αναφορικά με την εφαρμογή του πληροφοριακού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ.

 4. Το υπ’αριθ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.11/85/8044/06-05-2011 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

 5. Την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.8342/1-4-2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων».

 6. Το άρθρο 70 του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/11-5-2016 τ. Α΄) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

 7. To άρθρο τέταρτο του Ν. 4405/2016 (ΦΕΚ 129/13-7-2016, τ. Α΄) «Κύρωση της απόφασης του Συμβουλίου 2014/335/ΕΕ Ευρατόμ για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις».

 8. Την υπ΄ αριθμ. Φ122.1/88/119483/Ζ2/20-07-2016 διευκρινιστική εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα «Οδηγίες εφαρμογής του ν. 4369/2016 (Α΄33), του ν. 4386/2016 (Α΄83) και του ν. 4405/2016 (Α΄129)».

 9. Την υπ΄ αριθμ. Φ11/17601/Ε5/10-02-2011 εγκύκλιο του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. με θέμα «Επικαιροποιημένα δικαιολογητικά υποψηφίων για την πλήρωση θέσεων Ε.Π. Τ.Ε.Ι.».

 10. Την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.8342/1-4-2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων».

 11. Την Υ.Α. αριθμ. Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 (ΦΕΚ 225/31-1-2017, τ. Β΄) με θέμα: «α)Διαδικασία συγκρότησης των εκλεκτορικών σωμάτων των Α.Ε.Ι., ρύθμιση θεμάτων εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης των επί θητεία επίκουρων καθηγητών, ελέγχου νομιμότητας των διαδικασιών αυτών και άλλων θεμάτων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α΄195), όπως ισχύει, και του άρθροτ 4 του ν. 4405/2016 (ΦΕΚ 129). β) Ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης των επί θητεία επίκουρων καθηγητών, καθώς και κατάρτησης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών».

 12. Την με αριθμ. πρωτ. 468/21-6-2018 αίτηση μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, με την οποία ζητά να εξελιχθεί στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή.

 13. Την εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας με την απόφαση αριθμ. 11/28-6-2018, θέμα 1ο , για την προκήρυξη της παραπάνω θέσης.

 14. Την Υ.Α. αριθμ. Φ16/134345/Ζ2/9-08-2018 με την οποία εγκρίθηκε η πίστωση για την προκήρυξη της παραπάνω θέσης βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή..

 15. Τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/4-8-2017, τ. Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

 16. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/2-3-2018, τ. Α΄) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις».

 17. Την αριθμ. Φ.122.1/43/55760/Ζ2/4-4-2018 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με την οποία παρέχονται διευκρινήσεις ως προς την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/2-3-2018, τ. Α΄).

 18. Την αριθμ.Φ.ΔΔ.1/1.4/2512/23-8-2018 Απόφαση του Πρύτανη του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 1034/18-9-2018, τ. Γ΄ ) «Έγκριση προκήρυξης μιας (1) θέσης Επίκουρου Καθηγητή του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας».

 19. Την αριθμ. 209655/Ζ1/30-11-2017 Υπουργική Πράξη (ΦΕΚ 642/4-12-2017, τ. Υ.Ο.Δ.Δ.), με την οποία διαπιστώθηκε ότι ως Πρύτανης του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας εξελέγη ο Γκανάτσιος Στέργιος του Σταύρου, Καθηγητής α΄ βαθμίδας, με θητεία τεσσάρων ετών, από 1-12-2017 έως 30-11-2021.

Αποφασίζει

την προκήρυξη της παρακάτω θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας ως εξής:

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Τ.Ε.

 • Μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π. βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Υβριδικά πολυμερικά συστήματα με νανοπληρωτές άνθρακα και τέφρας για εφαρμογές τεχνολογιών αντιρρύπανσης»

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ» : ΑΡΡ7995

Σχετικά με τα προσόντα των υποψηφίων σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν.1404/1983, όπως αντικαταστάθηκε με το Ν. 2916/2001, την παρ. 13 του άρθρου 3 του Ν. 3027/2002 και το άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 3404/2005 ισχύουν τα ακόλουθα:

 1. Προϋπόθεση για εκλογή Επίκουρου Καθηγητή Τ.Ε.Ι. είναι η κατοχή διδακτορικού διπλώματος. Η διδακτορική διατριβή και το όλο ερευνητικό ή επιστημονικό έργο των υποψηφίων πρέπει να είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που πρόκειται να πληρωθεί. Τη συνάφεια διαπιστώνει αρχικώς η Τριμελής Εισηγητική Επιτροπή, που ορίζεται για κάθε εκλογή από μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος, και τελικώς το οικείο Εκλεκτορικό Σώμα.

 2. Εκτός από την παραπάνω προϋπόθεση, τα προσόντα που απαιτούνται για την εκλογή στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή Τ.Ε.Ι. είναι τα ακόλουθα:

i) Τρία (3) έτη τουλάχιστον:

ή αυτοδύναμης διδασκαλίας μετά την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος στο γνωστικό αντικείμενο του Τομέα σε Α.Ε.Ι. ή ομοταγή ιδρύματα του εξωτερικού

ή αναγνωρισμένου επαγγελματικού έργου ανάλογου επιπέδου σε σχετικό επιστημονικό πεδίο

ή εργασίας σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα της χώρας ή της αλλοδαπής

ή συμμετοχής με αμοιβή σε οργανωμένα ερευνητικά προγράμματα.

Το χρονικό διάστημα των τριών (3) ετών μπορεί να κατανέμεται συνδυαστικά στις ανωτέρω δραστηριότητες, οι οποίες σε κάθε περίπτωση είναι αντίστοιχες με το επιστημονικό επίπεδο και συναφείς με το γνωστικό πεδίο της θέσης που προκηρύσσεται.

ii) Πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους, αυτοδύναμες ή σε συνεργασία με άλλους ερευνητές

ή πρωτότυπη επιστημονική μονογραφία, εξαιρουμένων των αυτοεκδόσεων

ή συνδυασμός των παραπάνω.

Για την εκλογή θα συνεκτιμάται κατά πόσο το συνολικό έργο του υποψηφίου θεμελιώνει προοπτικές ακαδημαϊκής εξέλιξής του.

3. α) Όπου γίνεται αναφορά σε διδακτορικό δίπλωμα, αν πρόκειται για τίτλους ιδρυμάτων εξωτερικού, πρέπει οι τίτλοι αυτοί να έχουν αναγνωρισθεί ως ισότιμοι προς τους αντίστοιχους τίτλους του εσωτερικού.

β) Ως επαγγελματική δραστηριότητα που απαιτείται ως προσόν για την κατάληψη θέσης Δ.Ε.Π. δεν συνυπολογίζεται αυτή που τυχόν αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια του χρόνου σπουδών για τη λήψη του απαιτούμενου διδακτορικού διπλώματος και συνδέεται με σχετική υποχρέωση που επιβάλλουν τα σχετικά μεταπτυχιακά προγράμματα ή οι σπουδές.

γ) Όπου προβλέπονται αυτοδύναμες δημοσιεύσεις, νοούνται και οι δημοσιεύσεις στις οποίες ο υποψήφιος είναι ο κύριος ερευνητής.

δ) Οι απαιτούμενες πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά λαμβάνονται υπόψη εφόσον έχουν γίνει δεκτές προς δημοσίευση στα σχετικά επιστημονικά περιοδικά, ενώ οι απαιτούμενες πρωτότυπες επιστημονικές μονογραφίες λαμβάνονται υπόψη εφόσον βρίσκονται στο στάδιο της εκτύπωσης.

4. Πέρα από τα ειδικά αυτά προσόντα οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν και τα γενικά προσόντα που προβλέπονται από τον υπαλληλικό κώδικα για το διορισμό δημοσίων υπαλλήλων.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

(https://apella.minedu.gov.gr/)

 1. Αίτηση.

 2. Πτυχία και τίτλοι σπουδών των υποψηφίων.

 3. Διδακτορική διατριβή.

 4. Βιογραφικό σημείωμα.

 5. Επιστημονικά δημοσιεύματα και αναλυτικό υπόμνημα αυτών.

 6. Γενικά κάθε στοιχείο (βιβλία, δημοσιεύσεις, πιστοποιητικά προϋπηρεσίας, επαγγελματικής δραστηριότητας, πιστοποιητικό ξένης γλώσσας, κτλ.) που να αποδεικνύει τα προσόντα των υποψηφίων.

 7. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και εφόσον πρόκειται για άρρενες υποψηφίους, υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, όπου δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού τους.

 8. Πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος απόκτησης της Ελληνικής ιθαγένειας και το οποίο θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία πριν από την έκδοση της σχετικής πράξης διορισμού.

Προκειμένου για πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος

 1. Πιστοποιητικό τύπου Α΄ του αρμοδίου Στρατολογικού Γραφείου από το οποίο να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει στρατολογική ή χρηματική υποχρέωση και το οποίο θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία πριν από την ορκωμοσία, σύμφωνα με την με αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α/16425/25-6-2007(ΦΕΚ1055/τ.Β΄/27-6-2007) Κοινή Υπουργική Απόφαση. Με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 οι υποψήφιοι που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητάς τους, δεσμεύονται ότι θα προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά πριν την έκδοση της πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους οποίους δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.

 2. Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης που θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία πριν από την ορκωμοσία, σύμφωνα με την με αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α/22863/16-10-2006 (ΦΕΚ 1551/τ.Β΄/23-10-2006) Κοινή Υπουργική Απόφαση.

 3. Γνωματεύσεις α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, που να πιστοποιούν την υγεία των υποψηφίων να ασκούν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης.

 4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, ότι δεν κατέχει άλλη θέση και δεν έχει άλλη απασχόληση στον ευρύτερο Δημόσιο ή Ιδιωτικό Τομέα.

Τα δικαιολογητικά των παραπάνω στοιχείων 11 και 12 θα κατατεθούν από τους υποψηφίους οι οποίοι θα εκλεγούν σε θέσεις Δ.Ε.Π. κατά την ημέρα της ορκωμοσίας τους.

Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α΄, της παρ.2 του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ74/Α΄/26-3-2014) ή ακριβή αντίγραφά τους. Ομοίως γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από: α) αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, β) τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν επίσημη θεώρηση και γ) αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. Τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύονται από νόμιμες μεταφράσεις και να έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο. Οι τίτλοι σπουδών του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πράξη ή βεβαίωση του οικείου οργάνου με την οποία αναγνωρίζονται ως ισότιμοι προς τους τίτλους που απονέμονται από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής.

Το σύνολο όλων των παραπάνω δικαιολογητικών, θα είναι στη διάθεση των μελών του Εκλεκτορικού Σώματος και της Εισηγητικής Επιτροπής, καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας επιλογής ή εξέλιξης.

Ειδικότερα, οι πολίτες των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να υποβάλουν εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας της τελευταίας δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο, δηλαδή από 11-10-2018 μέχρι και 9-11-2018, υποβάλλονται ηλεκτρονικά οι αιτήσεις των υποψηφίων σε θέσεις εκλογής ή εξέλιξης (αφού αυτοί έχουν προηγουμένως εγγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ), μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Δικαιολογητικά που έχουν ήδη καταχωρίσει οι υποψήφιοι κατά την εγγραφή τους στο γενικό μητρώο και δε χρήζουν επικαιροποίησης, εξαιρούνται από την εκ νέου ηλεκτρονική υποβολή.

Συμπλήρωση (ηλεκτρονικά) των δικαιολογητικών της προκήρυξης μετά την κατάθεση και πρωτοκόλληση των αιτήσεων υποψηφιότητας, επιτρέπεται μόνο αν πρόκειται για διασαφηνιστικά στοιχεία που ζητήθηκαν συμπληρωματικά από τα μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος επιλογής ή εξέλιξης ή από την Τριμελή Εισηγητική Επιτροπή και αφορούν σε δικαιολογητικά που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα.

Η παραπάνω προκήρυξη θα δημοσιευθεί δύο φορές, με διαφορά δέκα τουλάχιστον ημέρες η μία δημοσίευση από την άλλη, σε δύο ημερήσιες εφημερίδες της Αθήνας, σε μία της Θεσσαλονίκης, σε μία ευρείας κυκλοφορίας της έδρας του Ιδρύματος, θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ι.: www.teiwm.gr (προκηρύξεις).-

Για περισσότερες πληροφορίες στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Τ.Ε.: τηλ. 24610 68090 – 68255.-

Ο Πρύτανης

Στέργιος Γκανάτσιος

Κοινοποιήστε το άρθρο...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Print this page
Print
Στείλε μας Φωτογραφίες, Μηνύματα και Καταγγελίες στο ptolemeos@e-ptolemeos.gr
kotzampasis

Συντάκτης: e-ptolemeos team