Αρχική > Slider > Εορδαία: Νέος Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών ο Φώτης Ιορδανίδης – Στη θέση του παραιτηθέντος Α. Καραφουλίδη

Εορδαία: Νέος Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών ο Φώτης Ιορδανίδης – Στη θέση του παραιτηθέντος Α. Καραφουλίδη

Κοινοποιήστε το άρθρο...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Print this page
Print

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Φώτης Ιορδανίδης είναι ο νέος Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Εορδαίας, ο οποίος σύμφωνα με απόφαση του Δημάρχου Εορδαίας Σάββα Ζαμανίδη, αναλαμβάνει τις αρμοδιότητες του παραιτηθέντος από τη θέση αυτή πριν ένα μήνα, Ανέστη Καραφουλίδη.

Ο Δήμαρχος Εορδαίας με την εν λόγω απόφασή του -η οποία δημοσιεύθηκε στις 6 Ιουλίου στη “Διαύγεια”, έκανε αποδεκτή την παραίτηση του πρώην αντιδημάρχου Ανέστη Καραφουλίδη και όρισε νέο αντιδήμαρχο Τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου τον Φώτη  Ιορδανίδη, αναθέτοντάς του τους κάτωθι Τομείς :

 α) Τοµέας Τεχνικών Έργων στον οποίο περιλαµβάνονται, ιδίως:

 1. Η εποπτεία αρµοδιοτήτων της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και της ∆/νσης Περιβαλλοντικών Υπηρεσιών του ∆ήµου και συγκεκριµένα την εποπτεία και ευθύνη της ∆/νσης µελετών και επίβλεψη έργων – εκτέλεσης έργων οδοποιίας, κτιριακών έργων υπαίθριων χώρων και εκτέλεσης έργων ηλεκτροφωτισµού δικτύων και τεχνικών συνεργείων.
 2. Η µελέτη, κατασκευή βιοτεχνικών κέντρων και κτιρίων στις ειδικές βιοτεχνικές και βιοµηχανικές ζώνες που καθορίζονται στο πλαίσιο του πολεοδοµικού και του χωροταξικού σχεδιασµού
 3. Η µελέτη, διαχείριση και εκτέλεση προγραµµάτων οικιστικής και πολεοδοµικής ανάπτυξης.
 4. Η συµµετοχή του σε θέµατα πολεοδοµίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, όπως αυτή προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία.
 5. Η µέριµνα και η λήψη µέτρων για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των κατοίκων, όπως ο έλεγχος σήµανσης των εργασιών που εκτελούνται στις οδούς και της τήρησης των υποχρεώσεων αυτών που εκτελούν έργα και εναποθέτουν υλικά και εργαλεία στις οδούς του δηµοτικού ή κοινοτικού δικτύου, η λήψη µέτρων και ο έλεγχος για την προστασία από επικίνδυνες οικοδοµές, από έλλειψη µέτρων ασφάλειας και υγιεινής σε εργασίες που εκτελούνται και γενικότερα από δραστηριότητες που εγκυµονούν κινδύνους για τη ζωή και την περιουσία των κατοίκων.
 6. Ο σχεδιασµός, η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση υποδοµών για τη στήριξη της τοπικής οικονοµίας, όπως έργων οδοποιίας, συστηµάτων άρδευσης, αντιπληµµυρικών και εγγειοβελτιωτικών έργων.
 7. Η επισκευή, συντήρηση και αξιοποίηση παραδοσιακών και ιστορικών σχολικών κτιρίων και κτιρίων που παραχωρούνται από δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.
 8. Η προστασία των κτιριακών υποδοµών για την στέγαση Σχολών Πανεπιστηµιακών και Τεχνολογικών Ιδρυµάτων.
 9. Η εποπτεία αρµοδιοτήτων της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και της ∆/νσης Περιβαλλοντικών Υπηρεσιών του ∆ήµου.
 10. Η εποπτεία της µελέτης και όλης της διαδικασίας ένταξης έως το στάδιο της υλοποίησης της στα Ευρωπαϊκά, Κρατικά, Τοπικά και δηµοτικά Προγράµµατα χρηµατοδότησης( 4ο ΕΣΠΑ, Θησέας, Τοπικός Πόρος ΣΑΤΑ κλπ)
 11. Η παρακολούθηση θεµάτων Κτηµατολογίου και ακινήτων του ∆ήµου.
 12. Η εκπόνηση, υλοποίηση και η συµµετοχή σε προγράµµατα για την τουριστική ανάπτυξη των περιοχών τους και την προώθηση εναλλακτικών µορφών τουρισµού, καθώς και η δηµιουργία θέρετρων και άλλων εγκαταστάσεων αναψυχής και διακοπών.
 13. Η εκπόνηση και εφαρµογή προγραµµάτων έρευνας και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής τους.
 14. Η µελέτη, κατασκευή βιοτεχνικών κέντρων και κτιρίων στις ειδικές βιοτεχνικές και βιοµηχανικές ζώνες που καθορίζονται στο πλαίσιο του πολεοδοµικού και του χωροταξικού σχεδιασµού.

β) Τοµέας Περιβάλλοντος στον οποίο περιλαµβάνονται, ιδίως:

 1. Η προστασία και η αξιοποίηση των τοπικών φυσικών πόρων και περιοχών, των ήπιων ή ανανεώσιµων µορφών ενέργειας, καθώς και η κατασκευή, συντήρηση των σχετικών έργων και εγκαταστάσεων, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
 2. Η εκπόνηση τοπικών προγραµµάτων για την προστασία και αναβάθµιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών.
 3.  Η µελέτη, διαχείριση και εκτέλεση προγραµµάτων οικιστικής και πολεοδοµικής ανάπτυξης.
 4. Η προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων, η προστασία του εδάφους και η καταπολέµηση της ρύπανσης στην περιφέρειά τους.
 5. Η λήψη µέτρων για την αποκατάσταση και ανάπλαση περιοχών όπου αναπτύσσεται εκµετάλλευση ορυκτού πλούτου και εγκαθίστανται µονάδες επεξεργασίας υγρών και στερεών αποβλήτων.
 6. Η συµµετοχή τους σε θέµατα πολεοδοµίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, όπως αυτή προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία.
 7. Ο καθορισµός των χώρων για τη δηµιουργία κοιµητηρίων
 8. Η εξασφάλιση και διαρκής βελτίωση των τεχνικών και κοινωνικών υποδοµών στις πόλεις και τα χωριά όπως η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση συστηµάτων, έργων ηλεκτροφωτισµού των κοινόχρηστων χώρων, η δηµιουργία χώρων πρασίνου, χώρων αναψυχής, πλατειών και λοιπών υπαίθριων κοινόχρηστων χώρων.

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του Αντιδηµάρχου κ. Ιορδανίδη Φώτιο τις αρµοδιότητες ασκεί ο Αντιδήµαρχος κ. Ιωάννης Αριστερίδης και αντίστοιχα.

Σημειώνεται ότι ο Φ. Ιορδανίδης διατηρεί και τη θέση του Αντιπροέδρου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης του Δήμου Εορδαίας.

Κοινοποιήστε το άρθρο...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Print this page
Print
Στείλε μας Φωτογραφίες, Μηνύματα και Καταγγελίες στο ptolemeos@e-ptolemeos.gr

Συντάκτης: Ρόη Βασβατέκη