Συμβαίνει τώρα
Αρχική > Ατζέντα Προσλήψεων > Δημοτικό Ωδείο Πτολεμαΐδας: Προκήρυξη για την Καλλιτεχνική Διεύθυνση του Ωδείου

Δημοτικό Ωδείο Πτολεμαΐδας: Προκήρυξη για την Καλλιτεχνική Διεύθυνση του Ωδείου

Μοίρασε το άρθρο...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email

   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

για τη σύναψη σύμβασης προσωπικού

ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 524/1980

στο Δημοτικό Ωδείο Πτολεμαϊδας και στο παράρτημα αυτού στην Δημοτική Ενότητα Μουρικίου                                                              

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

«Κοινωνικής Πολιτικής Πολιτιστικής Ανάπτυξης και Παιδείας»

του Δήμου Εορδαίας

Ανακοινώνει

Τη σύναψη σύμβασης Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με ένα (1) άτομο για την εκτέλεση του έργου «Καλλιτεχνική Διεύθυνση Ωδείου» συνολικής διάρκειας εννέα (9) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης)
ΚωδικόςαπασχόλησηςΤόπος εκτέλεσηςΕιδικότηταΔιάρκεια σύμβασηςΑριθμόςατόμων
101ΝΠΔΔ «ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π» (Δημοτικό Ωδείο και παράρτημα αυτού στην Δημοτική Ενότητα Μουρικίου)ΠΕ / ΤΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ – ΜΟΥΣΙΚΟΣ Εννέα (9) μήνες 1
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης)
 Τίτλος σπουδώνκαιλοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
ΚατηγορίαΤίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & ειδικά) προσόντα
                  ΠΕ / ΤΕ10-ετής διδακτική προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένα Ωδεία και Μουσικές Σχολές και Δίπλωμα Σύνθεσης ή Δίπλωμα Πιάνου ή Οργάνου Συμφωνικής Ορχήστρας ή Μονωδίας ή Κλασικής Κιθάρας και Πτυχίο Φυγής, του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης ή αναγνωρισμένου Μουσικού Εκπαιδευτηρίου της ημεδαπής ή Ανωτέρας ή Ανωτάτης Σχολής της Αλλοδαπής με αναγνωρισμένη ισοτιμία. Ελλείψει Πτυχίου Φυγής ή 10-ετούς διδακτικής προϋπηρεσίας, Δίπλωμα Σύνθεσης ή Δίπλωμα Πιάνου ή Οργάνου Συμφωνικής Ορχήστρας ή Μονωδίας ή Κλασικής Κιθάρας και 10-ετής αποδεδειγμένη από παραστατικά στοιχεία καλλιτεχνική σταδιοδρομία. Ως καλλιτεχνική σταδιοδρομία, νοείται η σύμπραξη με γνωστές ορχήστρες, ως σολίστ, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, η συμμετοχή σε ρεσιτάλ και θεσμοθετημένες μουσικές εκδηλώσεις και παραστατικά στοιχεία νοούνται σχετικά δημοσιεύματα, αναφορές, κριτικές και προγράμματα.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

Οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν συμμετοχή συμπληρώνοντας την σχετική αίτηση Μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

Α) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας

2. Φωτοαντίγραφο των τίτλων των σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, επίσημη μετάφραση αυτού στην ελληνική γλώσσα, όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις ( άρθρο 29 ΠΔ 50/2001).

3. Βεβαίωση 10ετούς διδακτικής προϋπηρεσίας σε αναγνωρισμένα Ωδεία και Μουσικές Σχολές. Ως διδακτική εμπειρία νοείται η απασχόληση με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στα μουσικά ιδρύματα εποπτείας του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ελλείψη αυτής, παραστατικά που να δικαιολογούν 10ετή καλλιτεχνική προϋπηρεσία. Ως καλλιτεχνική σταδιοδρομία νοείται η σύμπραξη με γνωστές ορχήστρες, ως σολίστ, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, η συμμετοχή σε ρεσιτάλ και θεσμοθετημένες μουσικές εκδηλώσεις και παραστατικά στοιχεία νοούνται σχετικά δημοσιεύματα, αναφορές, κριτικές και προγράμματα.

4. Αποδεικτικά καλλιτεχνικής δραστηριότητας : συναυλίες, ρεσιτάλ, συναυλίες μουσικής δωματίου, ηχογραφήσεις, δισκογραφία, συνέδρια, εκδόσεις, διαλέξεις, σεμινάρια, συγγραφή σχετικού βιβλίου, δημοσιεύσεις, μελέτες, άρθρα, ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα, συστάσεις-διακρίσεις κλπ.

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

6. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, όπου δηλώνεται τυχόν απασχόληση σε Δημόσιο ή ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα (παράλληλη απασχόληση).

7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται:

  • Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (μόνο για άνδρες) ή η νόμιμη απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής. Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλότητας του για την υπηρεσία που προορίζεται, ιδιαίτερα δε εάν τυχόν έχει καταδικαστεί λόγω ποινικού αδικήματος.
  • Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη και
  • Ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο Βούλευμα για κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 22 του Π. Δ/τος 611/77 εγκλήματα έστω και εάν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, καθώς και εάν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα.

Β) ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ

Σπουδές : : Θα ληφθούν υπόψη επιπλέον Πτυχία ή άλλοι τίτλοι σπουδών στο αντικείμενο της μουσικής

Προϋπηρεσία : Αποδεδειγμένη πενταετής (5-ετής) τουλάχιστον προϋπηρεσία σε θέση Καλλιτεχνικού Διευθυντή σε αναγνωρισμένα Ωδεία και Μουσικές Σχολές, όπου θα αναγράφεται η σχετική απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού. Προϋπηρεσία στον φορέα.

Καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεδειγμένη από έγγραφα : Καλλιτεχνική δραστηριότητα νοείται η συμμετοχή ως σολίστ, μαέστρος, συνθέτης ή δημιουργός σε επαγγελματικές εκδηλώσεις  έγκριτων φορέων ( ΚΟΑ, ΚΟΘ, ΜΜΑ, ΜΜΘ, Λυρική Σκηνή, Φεστιβάλ Αθηνών κλπ) καθώς και η αποδεδειγμένη διεθνής καλλιτεχνική σταδιοδρομία.

Ηχογραφήσεις, Δισκογραφία, Συστάσεις -Διακρίσεις, Συμμετοχή σε Σεμινάρια κλπ.

Μουσικολογική δραστηριότητα (Ακαδημαϊκή και άλλη) αποδεδειγμένη από έγγραφα : Συμμετοχή και Ανακοινώσεις σε Συνέδρια, Εκδόσεις, Διαλέξεις, Σεμινάρια, Δημοσιεύσεις, Βιβλία, Μελέτες, Άρθρα, Συστάσεις -Διακρίσεις κλπ.

Ειδικά προσόντα : Διοικητική εμπειρία (θέση προϊσταμένου ή υπεύθυνου τμήματος ή σχολής).

Εμπειρία στην οργάνωση φεστιβάλ, συναυλιών και σεμιναρίων.

Προϋπηρεσία σε Πολιτιστικούς Φορείς, Οργανισμούς

Συνέντευξη:  Παιδαγωγική προσέγγιση, προσωπικότητα, μέθοδος διδασκαλίας, οργανωτικές ικανότητες.  

 Επισήμανση : Λόγω των μεγάλων υποχρεώσεων που προκύπτουν καθημερινά σε σχέση με τα καθήκοντα του Καλ/κού Δ/ντή – Μουσικού, θεωρείται επιβεβλημένη η καθημερινή του παρουσία στις δομές των ωδείων.     

Η αξιολόγηση των υποψηφίων  θα γίνει από ειδική τριμελή επιτροπή του αρ. 4 του ΠΔ 524/80, που ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 88249/28-07-20 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας.

Η επιτροπή θα καλέσει αυθημερόν τους υποψηφίους σε συνέντευξη. Οι υποψήφιοι θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά για την ημέρα της συνεδρίασης της επιτροπής.

              ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται με τη σειρά που εμφανίζονται στην ανακοίνωση και  γίνονται δεκτά, εφόσον κατατίθενται εμπρόθεσμα. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση  και να την υποβάλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]  ή ταχυδρομικά , στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ «ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π» Δήμου Εορδαίας, 25ης Μαρτίου 15, 50200

Πτολεμαϊδα, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού του Ν.Π.Δ.Δ.  (τηλ. επικοινωνίας: 2463350119). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Συμπληρωματικά στοιχεία θα γίνονται δεκτά μέχρι και τη λήξη της προθεσμίας υποβολής κατάθεσης της αίτησης.

Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών θα  πραγματοποιηθεί μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας σε δύο ημερήσιες εφημερίδες και συγκεκριμένα από τις 19/08/20 έως και 31/08/20.                      

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

 1)Η προκήρυξη να αναρτηθεί στο πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Εορδαίας.

 2)Η περίληψη της προκήρυξης θα δημοσιευθεί στις  εφημερίδες  «Πτολεμαίος» & «Διαφάνεια»  (ΠΔ 524/80 ΦΕΚ 143/Α).

                                                                                                 Η Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ                                                                    

                                                                                                   ΠΡΑΠΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Μοίρασε το άρθρο...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email

Στείλε μας Φωτογραφίες, Μηνύματα και Καταγγελίες στο [email protected]
sidiros
x

Check Also

Εταιρεία ζητά Ηλεκτροσυγκολλητή για μόνιμη σχέση εργασίας

Μοίρασε το άρθρο...FacebookTwitteremail H «ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ», εταιρεία εξειδικευμένη σε μηχανουργικές εργασίες και μεταλλικές κατασκευές, με έδρα στο Βατερό – Κοζάνης, επιθυμεί να ...