Συμβαίνει τώρα
Αρχική > Ατζέντα Προσλήψεων > Δείτε την προκήρυξη για την πρόσληψη δύο δημοσιογράφων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Δείτε την προκήρυξη για την πρόσληψη δύο δημοσιογράφων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Μοίρασε το άρθρο...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email


Στην πλήρωση δύο θέσεων δημοσιογράφων προχωράει η Περιφερειακή αρχή λίγους μήνες πριν τις αυτοδιοικητικές εκλογές τον Μάιο του 2019. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την προκήρυξη, η σύμβασή τους θα διαρκέσει μέχρι και το τέλος της θητείας του περιφερειάρχη. Την επανασύσταση των θέσεων ενέκρινε στην τελευταία του συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας. Οι δημοσιογράφοι θα πρέπει είτε να είμαι μέλη δημοσιογραφικής οργάνωσης, είτε να έχουν διετή τουλάχιστον προϋπηρεσία που αποδεικνύεται.

Δείτε αναλυτικότερα την προκήρυξη:

 

 

 
«Πλήρωση δύο (2) θέσεων Δημοσιογράφων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας »
 
 
 
                                                          
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
 1. Τις διατάξεις του άρθρου 38 «Επανασύσταση θέσεων δημοσιογράφων στις Περιφέρειες» του ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107 Α΄)
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 159 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του Π.Δ/τος 146/27-12-2010(ΦΕΚ 239 Α) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 4. Την υπ΄αριθ. 240/18  απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας
 5. Την υπ΄αριθ. πρωτ. 165160/13928/12-09-2018 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, περί εξασφάλισης της σχετικής πίστωσης
 6. Την ανάγκη πρόσληψης δύο (2) δημοσιογράφων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, διάρκειας όσο και η θητεία του Περιφερειάρχη.
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ
        Την πλήρωση δύο (2) θέσεων δημοσιογράφων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που θα διαρκέσει όσο η θητεία του Περιφερειάρχη.
Με τη λήξη της θητείας του Περιφερειάρχη, λύεται και η σύμβαση αυτοδικαίως και αζημίως για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
        Για την πλήρωση των θέσεων απαιτούνται γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους.   
        Οι προσλαμβανόμενοι δημοσιογράφοι πρέπει να είναι είτε μέλη, αναγνωρισμένης στην Ελλάδα, επαγγελματικής δημοσιογραφικής οργάνωσης είτε να έχουν διετή, τουλάχιστον, προϋπηρεσία, που αποδεικνύεται από την καταβολή των εισφορών τους στον οικείο ασφαλιστικό φορέα, με την ιδιότητα του δημοσιογράφου.
        Οι δημοσιογράφοι δεν παρεμβάλλονται στην οργανωτική και βαθμολογική κλίμακα των υπαλλήλων της Περιφέρειας και ούτε η θέση τους έχει αντιστοιχία με τις θέσεις της κλίμακας αυτής. Υπόκεινται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του Περιφερειάρχη για την επικουρία του οποίου θα προσληφθούν.
        Οι δημοσιογράφοι προσλαμβάνονται με ειδική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με απόφαση του Περιφερειάρχη, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
        Η απόλυση λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας ή η αποδοχή της παραίτησης ενεργείται αζημίως για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με απόφαση του Περιφερειάρχη, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν στις παραπάνω θέσεις και έχουν τα νόμιμα προσόντα, πρέπει μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη μέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στον Τύπο, να υποβάλλουν στο Γραφείο του Περιφερειάρχη – Περιοχή ΖΕΠ – 50100 Κοζάνη, 2ος όροφος, σχετική αίτηση στην οποία θα επισυνάπτουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
 1. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών (σε περίπτωση που ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται επιπλέον επίσημη μετάφραση του τίτλου και φωτοαντίγραφο της αναγνώρισης του τίτλου, ως ισότιμου της ημεδαπής)
 2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας
 3. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας σε θέση δημοσιογράφου ή οποιοδήποτε πρόσφορο στοιχείο, που αποδεικνύει ειδίκευση ή αξιόλογη επαγγελματική εμπειρία στον τομέα, που πρόκειται να απασχοληθεί.
 4. Βεβαίωση μέλους αναγνωρισμένης στην Ελλάδα επαγγελματικής δημοσιογραφικής οργάνωσης ή βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει ότι έχει διετή τουλάχιστον προϋπηρεσία με την ιδιότητα του Δημοσιογράφου.
 5. Βιογραφικό Σημείωμα
 6. Υπεύθυνη δήλωση περί μη συνδρομής στο πρόσωπό του υποψηφίου κωλύματος διορισμού και περί μη κατοχής άλλης θέσης και απασχόλησης στον δημόσιο τομέα.
Η παρούσα προκήρυξη να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και να δημοσιευθεί σε εφημερίδες της Περιφέρειας
Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας
Θεόδωρος Καρυπίδης»

Μοίρασε το άρθρο...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email

Στείλε μας Φωτογραφίες, Μηνύματα και Καταγγελίες στο [email protected]
kotzampasis

Συντάκτης: e-ptolemeos team