Αρχική > Uncategorized > Κεiμενα ΕΕ Μaρτιος 2009
None

Κεiμενα ΕΕ Μaρτιος 2009

Κοινοποίησε το....
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Print this page
Print
Email this to someone
email


Δάλλας


Κανονισμοί / Οδηγίες
4 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 179/2009 του Συμβουλίου, της 5ης Μαρτίου 2009, για τροποποίηση του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 182/2009 της Επιτροπής, της 6ης Μαρτίου 2009, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1019/2002 για τις προδιαγραφές εμπορίας του ελαιολάδου 4 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 192/2009 της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2009, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 177/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινού πλαισίου όσον αφορά τα μητρώα επιχειρήσεων για στατιστικούς σκοπούς, σχετικά με την ανταλλαγή εμπιστευτικών δεδομένων μεταξύ της Επιτροπής (Eurostat) και των κρατών μελών  4 Οδηγία 2009/19/ΕΚ της Επιτροπής, της 12ης Μαρτίου 2009, για τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, της οδηγίας 72/245/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τα ραδιοηλεκτρικά παράσιτα (ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα) των οχημάτων  4 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 244/2009 της Επιτροπής, της 18ης Μαρτίου 2009, περί εφαρμογής της οδηγίας 2005/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για τους μη κατευθυντικούς οικιακούς λαμπτήρες  4 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 245/2009 της Επιτροπής, της 18ης Μαρτίου 2009, περί εφαρμογής της οδηγίας 2005/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για τους λαμπτήρες φθορισμού χωρίς ενσωματωμένα στραγγαλιστικά πηνία, για τους λαμπτήρες εκκένωσης υψηλής έντασης καθώς και για τα στραγγαλιστικά πηνία και φωτιστικά σώματα που είναι ικανά να λειτουργούν με τους εν λόγω λαμπτήρες και περί κατάργησης της οδηγίας 2000/55/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου  4 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 207/2009 του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2009, για το κοινοτικό σήμα  4 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 254/2009 της Επιτροπής, της 25ης Μαρτίου 2009, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 της Επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη διερμηνεία αριθ. 12 της επιτροπής διερμηνειών των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης 4 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 258/2009 της Επιτροπής, της 26ης Μαρτίου 2009, σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 595/2004 για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1788/2003 του Συμβουλίου για τη θέσπιση εισφοράς στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων  Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων
Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος εργασίας για το Artemis Joint Undertaking 4 Πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2009 – Χρηματοδοτικό μέσο πολιτικής προστασίας – Έργα συνεργασίας για την ετοιμότητα και την πρόληψη  4 Προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων με βάση το πρόγραμμα εργασίας «Άνθρωποι» 2009 στα πλαίσια του 7ου προγράμματος πλαισίου δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και παρουσίασης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας  4 Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος εργασίας για το ENIAC Joint Undertaking 4 MEDIA 2007 – Ανάπτυξη, διανομή, προώθηση και κατάρτιση – Πρόσκληση υποβολής προτάσεων – EACEA/03/09 – Υποστήριξη της διακρατικής διανομής ευρωπαϊκών ταινιών – Σύστημα «Αυτόματης» υποστήριξης 2009 4 Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για επιχορήγηση στο πλαίσιο του προγράμματος εργασιών στον τομέα του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) για το 2009 Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του πολυετούς προγράμματος εργασιών 2009 για επιχορηγήσεις στο πεδίο του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) την περίοδο 2007-2013 Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για επιχορήγηση στο πλαίσιο του προγράμματος εργασιών στον τομέα του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) όπως προβλέπεται στο Eυρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαμψη της οικονομίας Αποφάσεις / Συστάσεις
2009/172/ΕΚ
Απόφαση του Συμβουλίου, της 21ης Ιανουαρίου 2008, για την προσαρμογή του παραρτήματος VIII της πράξης προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας
2009/298/ΕΚ
Απόφαση της Επιτροπής, της 26ης Μαρτίου 2009, για παράταση της ισχύος της απόφασης 2006/502/ΕΚ, που απαιτεί από τα κράτη μέλη, αφενός, να λάβουν μέτρα ώστε να εξασφαλίσουν ότι θα διατίθενται στην αγορά μόνο αναπτήρες ασφαλείς για τα παιδιά και, αφετέρου, να απαγορεύσουν τη διάθεση φαντεζί αναπτήρων στην αγορά
2009/301/ΕΚ
Απόφαση της Επιτροπής, της 25ης Μαρτίου 2009, για τη σύσταση ομάδας εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου σχετικά με τις ψηφιακές βιβλιοθήκες Ανακοινώσεις / Πληροφορίες
4 Κρατική ενίσχυση – Ελλάδα – Κρατική ενίσχυση C 48/08 (πρώην NN 61/08) – Εικαζόμενη κρατική ενίσχυση προς την Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. – Απόφαση για την κίνηση της επίσημης διαδικασίας έρευνας – Πρόσκληση υποβολής παρατηρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 88 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ  4 Έγκριση των κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο των διατάξεων των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ – Περιπτώσεις όπου η Επιτροπή δεν προβάλλει αντίρρηση 4 Συμπεράσματα του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2008 για μια συντονισμένη στρατηγική εργασίας και για συγκεκριμένα μέτρα καταπολέμησης του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο 4 Γνώμη του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2009, σχετικά με το επικαιροποιημένο πρόγραμμα σταθερότητας της Ελλάδας για την περίοδο 2008-2011  
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. – ΑΝΚΟ
Μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου
«Enterprise Europe Network – Hellas»
Φον Καραγιάννη 1-3
50100 Κοζάνη
Τηλ.: +30 24610 24022
Φαξ: +30 24610 49210
E-mail: [email protected]
Web Site: http://www.anko-eunet.gr/
Το Enterprise Europe Network – Hellas είναι το μεγαλύτερο δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης στην Ελλάδα αποτελούμενο από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των ΜΜΕ.
Το Enterprise Europe Network – Hellas, μέλος του αντίστοιχου πανευρωπαϊκού δικτύου, παρέχει υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας, ενημέρωσης για Ευρωπαϊκές πολιτικές, υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας καθώς και υπηρεσίες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα Ευρωπαϊκά προγράμματα για Έρευνα και Τεχνολογία.

Κοινοποίησε το....
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Print this page
Print
Email this to someone
email

Στείλε μας Φωτογραφίες, Μηνύματα και Καταγγελίες στο [email protected]
sidiros
x

Check Also

ΠΑΝΣΕΚΤΕ: «Νέα Αυστηρότερα μέτρα λειτουργίας στην Εστίαση και Διασκέδαση από 13 έως 20 Σεπτεμβρίου με ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ για τους ανήλικους και για test»

Κοινοποίησε το....FacebookTwitterPrintemail Τα νέα μέτρα λειτουργίας στην εστίαση και διασκέδαση, αναφέρει με ανακοίνωσή του το Πανελλήνιο Σωματείο Εστιατορίων – Καφετεριών ...