Συμβαίνει τώρα
Αρχική > Uncategorized > Κείμενα ΕΕ Φεβρουάριος 2010
None

Κείμενα ΕΕ Φεβρουάριος 2010

Μοίρασε το άρθρο...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email


Κανονισμοί / Οδηγίες
4 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 108/2010 της Επιτροπής, της 8ης Φεβρουαρίου 2010, σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) 4 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 113/2010 της Επιτροπής, της 9ης Φεβρουαρίου 2010, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 471/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις κοινοτικές στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τις τρίτες χώρες όσον αφορά την εμπορική κάλυψη, τον ορισμό των στοιχείων, την κατάρτιση των στατιστικών εμπορίου κατά επιχειρηματικά χαρακτηριστικά και κατά λογιστική μονάδα, καθώς και συγκεκριμένα αγαθά ή μετακινήσεις  4 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 146/2010 της Επιτροπής, της 23ης Φεβρουαρίου 2010, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1122/2009 σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου όσον αφορά την πολλαπλή συμμόρφωση, τη διαφοροποίηση και το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, στο πλαίσιο των καθεστώτων άμεσης στήριξης για τους γεωργούς που προβλέπονται στον εν λόγω κανονισμό, καθώς και λεπτομερών διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά την πολλαπλή συμμόρφωση στο πλαίσιο του καθεστώτος στήριξης που προβλέπεται για τον αμπελοοινικό τομέα  Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων
4 MEDIA 2007 – Ανάπτυξη, διανομή, προώθηση και κατάρτιση – Πρόσκληση υποβολής προτάσεων – EACEA/01/10 – Κατάρτιση 4 MEDIA 2007 – Ανάπτυξη, διανομή, προώθηση και κατάρτιση – Πρόσκληση υποβολής προτάσεων – EACEA/02/10 – Υποστήριξη για τη δικτύωση και την κινητικότητα σπουδαστών και εκπαιδευτών στην Ευρώπη 4 «Προκαταρκτική δράση MEDIA International» – Πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2010 4 Πρόσκληση υποβολής προτάσεων βάσει του προγράμματος εργασίας του κοινού Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Προγράμματος Μετρολογίας (ΕΕΠΜ) 4 Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του πολυετούς προγράμματος εργασίας 2010 για επιχορηγήσεις στο πεδίο του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) την περίοδο 2007-2013  4 MEDIA 2007 – Ανάπτυξη, διανομή, προώθηση και κατάρτιση – Πρόσκληση υποβολής προτάσεων – EACEA/03/10 – της διεθνής διανομής Ευρωπαïκών ταινιών – σύστημα «αυτόματης» υποστήριξης 2010 4 Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του σχεδίου ετήσιου προγράμματος εργασίας για επιχορηγήσεις στο πεδίο του διευρωπαϊκού δικτύου Ενέργεια (TEN-E) για το 2010 4 MEDIA 2007 – Ανάπτυξη, διανομή, προώθηση και κατάρτιση – Πρόσκληση υποβολής προτάσεων – EACEA/06/10 – Υποστήριξη για την διακρατική διανομή ευρωπαϊκών ταινιών – Σύστημα υποστήριξης «Πράκτορες πώλησης» 2010 4 Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος εργασίας για το ENIAC Joint Undertaking 4 Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος εργασίας για το Artemis Joint Undertaking  4 Πρόσκληση του 2010 για υποβολή προτάσεων για έμμεσες δράσεις στο πλαίσιο του πολυετούς κοινοτικού προγράμματος σχετικά με την προστασία των παιδιών που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο και άλλες τεχνολογίες επικοινωνιών – Safer Internet  Αποφάσεις / Συστάσεις
2010/45/ΕΕ
Απόφαση της Επιτροπής, της 22ας Δεκεμβρίου 2009, σχετικά με την έγκριση τρίτου ενημερωμένου καταλόγου των τόπων κοινοτικής σημασίας για τη Μεσογειακή βιογεωγραφική περιοχή, κατ’ εφαρμογή της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου  
2010/58/ΕΕ
Απόφαση της Επιτροπής, της 1ης Φεβρουαρίου 2010, σχετικά με την εκκαθάριση των λογαριασμών ορισμένων οργανισμών πληρωμών στην Ελλάδα, στην Πορτογαλία και στη Φινλανδία όσον αφορά δαπάνες που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) για το οικονομικό έτος 2007  
2010/62/ΕΕ
Απόφαση της Επιτροπής, της 4ης Φεβρουαρίου 2010, για την εκκαθάριση των λογαριασμών ορισμένων οργανισμών πληρωμών στην Ελλάδα, στη Μάλτα, στην Πορτογαλία και στη Φινλανδία όσον αφορά δαπάνες που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ), για το οικονομικό έτος 2007  
2010/76/ΕΕ
Απόφαση της Επιτροπής, της 9ης Φεβρουαρίου 2010, για τον καθορισμό μεταβατικής περιόδου για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 762/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί των στατιστικών στοιχείων που πρέπει να υποβάλλουν τα κράτη μέλη σχετικά με την υδατοκαλλιέργεια όσον αφορά την Τσεχική Δημοκρατία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Αυστρία, την Πολωνία, την Πορτογαλία και τη Σλοβενία  
Ανακοινώσεις / Πληροφορίες
4 Έγκριση των κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο των διατάξεων των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Περιπτώσεις όπου η Επιτροπή δεν προβάλλει αντίρρηση   4 Έγκριση των κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο των διατάξεων των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ – Περιπτώσεις όπου η Επιτροπή δεν προβάλλει αντίρρηση   4 Έγκριση των κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο των διατάξεων των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ – Περιπτώσεις όπου η Επιτροπή δεν προβάλλει αντίρρηση   Δημοσίευση αίτησης σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων  

 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. – ΑΝΚΟ
Μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου
«Enterprise Europe Network – Hellas»
Φον Καραγιάννη 1-3
50100 Κοζάνη
Τηλ.:               +30 24610 24022         +30 24610 24022
Φαξ: +30 24610 49210
E-mail: [email protected]
Web Site: http://www.anko-eunet.gr/
 

Το Enterprise Europe Network – Hellas είναι το μεγαλύτερο δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης στην Ελλάδα αποτελούμενο από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των ΜΜΕ.
Το Enterprise Europe Network – Hellas, μέλος του αντίστοιχου πανευρωπαϊκού δικτύου, παρέχει υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας, ενημέρωσης για Ευρωπαϊκές πολιτικές, υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας καθώς και υπηρεσίες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα Ευρωπαϊκά προγράμματα για Έρευνα και Τεχνολογία.

Μοίρασε το άρθρο...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email

Στείλε μας Φωτογραφίες, Μηνύματα και Καταγγελίες στο [email protected]
kotzampasis

Συντάκτης: e-ptolemeos team